• Naujienlaiškis
 • Dalinamės džiugia žinia - VDA Telšių fakulteto profesoriui architektui Algirdui Žebrauskui įteiktas Šv.Kazimiero ordino garbės medalis.

  Ap­do­va­no­ji­mą tel­šiš­kiui įtei­kė Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no di­dy­sis ma­gist­ras Hen­ri­kas Ar­moš­ka-Eis­mon­tas.
  Toks ap­do­va­no­ji­mas – Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no, ku­rio de­vi­zas: „Gy­ven­ti da­rant ge­ra“. Gar­bės me­da­lis tei­kia­mas tik kar­tą me­tuo­se vie­nam as­me­niui – ne or­di­no na­riui.
  A. Žeb­raus­kas me­da­liu pa­si­puo­šė „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai ir lie­tu­vių tau­tai, puo­se­lė­jant Tel­šių mies­tą“.

  A. Žeb­raus­kas džiau­gia­si, kad iš to­li – iš di­džių­jų kul­tū­ros cent­rų – pa­ste­bi­mi po­ky­čiai Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, kad įver­ti­na­ma ke­lių de­šimt­me­čių kryp­tin­ga, nuo­sek­li veik­la Že­mai­ti­jai ir pui­kiam sep­ty­nių kal­vų mies­tui prie Mas­čio eže­ro.
  „Iš­ties kiek daug ga­li­ma pa­da­ry­ti be ypa­tin­gų fi­nan­si­nių re­sur­sų, kai tel­kia­mos bend­ruo­me­nės pa­stan­gos keis­ti sa­vo mies­tą, kai ta­ve pa­lai­ko šei­ma, kai pro­fe­sio­na­lu­mo, kryp­tin­go re­zul­ta­to sie­kis pa­lie­ka pėd­sa­ką vie­šo­se mies­to erd­vė­se, eže­ro pa­kran­tė­je, me­no kū­ri­niuo­se. Tad šį ap­do­va­no­ji­mą ver­ti­nu kaip pri­pa­ži­ni­mą ir pa­tvir­ti­ni­mą, kad ėjo­me tei­sin­gu ke­liu“, – ap­do­va­no­ji­mu džiau­gia­si A. Žeb­raus­kas.
  Pa­sau­lie­ti­nis Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­nas įkur­tas Lie­tu­vos kil­min­gų gi­mi­nių pa­li­kuo­nių, ku­riems va­do­va­vo vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­jas Ed­var­das Jo­nas Eis­mon­tas. Or­di­nas pa­va­din­tas šv. Ka­zi­mie­ro var­du, sie­kiant pa­gerb­ti Ge­di­mi­nai­čių di­nas­ti­jos ka­ra­lai­tį Ka­zi­mie­rą ir kil­nius jo idea­lus.
  Sveikiname ir didžiuojamės !