• Naujienlaiškis
 • Pedagoginės studijos

  Studijų programos pavadinimas Pedagoginės studijos
  Valstybinis kodas 6310MX002
  Kodas pagal ISCED 51214
  Studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis
  Studijų krypčių grupė Švietimo ir ugdymo studijų
  Studijų kryptis Pedagogika
  Studijų krypčių šaka -
  Studijų rūšis Profesinės
  Studijų forma ir trukmė (metais) Nuolatinės (1,5 m., 3 semestrai)
  Programos apimtis kreditais 60
  Suteikiama profesinė kvalifikacija Pedagogo
  Programos įregistravimo data 2012 m. gegužės 11 d. (SKVC pažyma Nr. SV2-179) 
  Minimalus išsilavinimas Bakalauro (arba jam prilygintas)
  Programos vykdymo kalba Lietuvių kalba

  Programa Pedagoginės studijos skiriama aukštojo mokslo kvalifikaciją turintiems asmenims, ketinantiems dirbti įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose (dirbti pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas), taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas, tačiau neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Ji suteikia pedagogo kvalifikaciją, atitinkančią „6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patvirtinama studijų pažymėjimu“ (Pedagogų rengimo reglamentas, 2012-12-12).

  Studijų programa atitinka VDA misiją ir raidos strategiją, numatytą VDA Statute. Studijos organizuojamos, vadovaujantis galiojančiais VDA dokumentais. Pedagoginių studijų programa vykdoma, remiantis Studijų pakopų aprašu. Programa atitinka bendruosius Bolonijos deklaracijos (1999) gaires: kreditų sistemą, socialinį aspektą, judumą, kvalifikacijos kėlimo, europinio bendradarbiavimo aspektus, Tuning (2006) projekto įžvalgas bei atspindi Dublino studijų pakopų aprašų (2004), apibrėžiančių numatomus studijų rezultatus kiekvienoje pakopoje, logiką.

  Į Pedagogines studijas pagal profesinių programas priimtiems aukštojo mokslo kvalifikaciją turintiems asmenims gali būti įskaityti ankstesnių studijų metu išklausyti ir atsiskaityti studijų dalykai, atlikta pedagoginė praktika, jei jų pobūdis ir apimtis atitinka profesinių pedagoginių studijų programos dalykus ir reikalavimus. Studentai turi galimybę kartoti dalykus ir perlaikyti egzaminus. Nespėję pabaigti baigiamųjų darbų studentai turi galimybę juos pabaigti ir apsiginti ateinančiais metais. Dalykų kartojimo ir egzaminų perlaikymo tvarka yra nustatyta VDA Studijų reglamente.

  7 Pedagoginių studijų programos studentai 2012/2013 metais gavo ES projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ paramą studijoms, 2013/2014 ir 2014/2015 metais valstybė finansavo iš viso 32 studentų studijas.

  Programos išskirtinumas

  • studentai, turintys meno studijų srities (dailės, dizaino, foto ir medijų, architektūros studijų krypčių) laipsnį ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, tampa puikiais specialistais Lietuvos mokykloms, nes turi unikalios kūrybinės patirties;
  • studijos vyksta autentiškoje, unikalioje kūrybinėje aplinkoje;
  • VDA, pripažįstama aukščiausio lygio meno specialistų rengimo institucija, turi pakankamai ambicijų ir tinkamą materialinių išteklių bazę, leidžiančią vykdyti pagrindinėse studijose įgytų kompetencijų plėtojimo programas, meno krypties kompetencijas papildant kitų studijų krypčių kompetencijomis;
  • VDA gali užtikrinti meno studijų krypčių kokybiškas studijas, garantuojančias absolventų kompetencijas, reikalingas naujų ugdymo programų realizavimui mokyklose;
  • studijų programos dėstytojai kuria bendrosios didaktikos bei dailės ir technologijų didaktikos teorinius ir metodinius darbus (vadovėlius, mokytojų knygas), vadovauja ir dalyvauja nacionalinio lygmens švietimo politikos darbo grupėse (kuria studijų krypties reglamentus, švietimo koncepcijas, standartus, mokymo programas mokykloms), tad studijų programa atspindi pačias novatoriškiausias didaktikos įžvalgas, taip pat švietimo politikos aktualijas;
  • siekiama, kad Pedagoginių studijų programa būtų atvira nuolatinei kaitai: plėtojama tarptautinė veikla, dalyvaujama projektuose;
  • studijų programos stiprybė – glaudūs ir konstruktyvūs ryšiai su įvairių tipų socialiniais dalininkais (profesinėmis asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, aukštosiomis mokyklomis, specializuotomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis, neformalaus ugdymo institucijomis), sukuriantys unikalų partnerystės modelį.

  Studijų programos tikslas

  Suteikti I ar II pakopos meno studijų srities (dailės, dizaino, foto ir medijų, architektūros studijų krypčių) studijas baigusiems absolventams pedagoginį išsilavinimą – teorines žinias, gebėjimus, praktinius įgūdžius ir vertybines nuostatas - leisiantį jiems dirbti dailės ir technologijų dalykų mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo mokyklose (dirbant pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas), taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas; suteikti reflektyviosios pedagogikos kompetencijų ir parengti juos nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

  Profesinės karjeros galimybės

  Studijos užtikrina, kad absolventas bus sukaupęs pakankamai dalykinių žinių ir gebėjimų, išsiugdęs tinkamas vertybines nuostatas, išmanys pedagoginius reiškinius ir edukacinę veiklą, gebės įgytas žinias ir gebėjimus taikyti profesinėje veikloje ir turės kitų mokytojo profesijai reikalingų kompetencijų lygį.

  Absolventai gali dirbti pagrindinėse, jaunimo, profesinėse, vidurinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose, socializacijos centruose, specializuotose meno mokyklose, laisvalaikio centruose, klubuose, stovyklose, projektuose, vykdyti edukacines veiklas muziejuose, kurti privačia iniciatyva pagrįstus darinius ir kt.

  Studijų programa

  Programa pagal apimtį atitinka Pedagogų rengimo reglamente numatytus laipsnio nesuteikiančių programų apimties, atskirų dalykų grupių ir laiko, skiriamo skirtingiems studijų rezultatams pasiekti, reikalavimus. Programa vykdoma 1,5 m (3 semestrus) ištęstine forma. Žinioms ir supratimui įgyti, gebėjimams ir vertybėms ugdyti numatytos studijos, susidedančios iš proporcingų dalių – teorinės ir praktinės:

  • teorinė dalis - 30 kreditų (į šią dalį įeina teoriją ir praktiką integruojantis pedagoginių studijų baigiamasis projektas, kurio apimtis– 3 kreditai (reikalavimas – ne mažiau kaip  3 kreditai)
  • praktika - 30 kreditų (reikalavimas – ne mažiau kaip 30 kreditų)

  Teorinių ir praktinių studijų ryšys yra labai integralus – praktika, kurios paskirtis – padėti būsimajam pedagogui įgyti praktiniam pedagoginiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų bei patirties, remiantis sudarytomis galimybėmis nustatytą laikotarpį dirbti praktinį pedagogo darbą ar vykdyti atskiras pedagogo profesinės veiklos funkcijas vadovaujant mentoriui ir praktikos vadovui - išdėstoma tolygiai –  kiekviename semestre. Praktikos vyksta mokyklose, kurios turi patyrusius ir gebančius praktikai vadovauti mentorius, naudoja šiuolaikines ugdymo technologijas ir didaktikas praktinėje veikloje, yra aktyvios projektinės veiklos dalyvės, turi deramą materialiąją bazę, sudaro praktinio mokymo ir studijų integravimo galimybes, sudaro sąlygas ugdyti studento profesinės veiklos kultūrą.

  Studijų dalykų eiliškumas ir išdėstymas studijų plane pagal semestrus paremtas numatytų studijų rezultatų sudėtingėjimo principu. Pirmą semestrą studentams dėstomi metodologinius, teorinius studijų krypties pagrindus teikiantys Ugdymo filosofijos, Edukologijos pagrindų ir Pedagoginės psichologijos dalykai bei vyksta Stebėtojo praktika ir Asistento praktika. Antrą semestrą studentams dėstomi profesinės didaktikos pagrindus teikiantys ir vaiko pažinimo kontekstą plečiantys Dailės ugdymo(si) strategijų, Technologijų ugdymo(si) strategijų ir Socialinės pedagogikos ir psichologijos dalykai bei vykta Darbo globojant mentoriui ir praktikos vadovui praktika. Trečią semestrą studentams dėstomi Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindų ir Inkliuzinio ugdymo dalykai bei vyksta Savarankiško darbo, stebint mentoriui ir (ar) praktikos vadovui praktika.III semestre į programą įtraukiami pasirenkamieji dalykai. Studentai gali rinktis Retorikos arba Specialybės užsienio kalbos (anglų k./vokiečių k.) dalykus. Trečią semestrą studentai kurs ir rašys Baigiamąjį projektą. Pagrindinis Pedagoginių studijų baigiamojo projekto tikslas – pademonstruoti visų studijų metu įgytas kompetencijas - žinias, gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas bei pagrįsti pasirengimą dirbti.

  Programoje taikomos šios studijų formos: paskaitos (bendros ir mažose grupėse), praktiniai užsiėmimai, grupinės ir individualios konsultacijos, savarankiškas darbas, praktika. Ypač Pedagoginių studijų programoje svarbiomis laikytinos savarankiško darbo ir konsultacijų formos, nes studijų programa vykdoma ištęstine forma. Labai daug dėmesio skiriama praktikoms – jų organizavimui, atsiskaitymo ir vertinimo formoms.

  Taikomi metodai

  Studijų procese taikomos įvairios studijų metodų rūšys: operaciniai, informaciniai, kūrybiniai. Programoje taikomi šie studijų metodai: diskusijos, „minčių lietus“, atvejų studijos, šaltinių analizė, kt. Labai svarbūs yra besimokančiųjų refleksija grindžiami gebėjimo veikti metodai ir formos: patirtinis mokymas(is), eksperimentinis situacinis mokymasis (aukštojo mokslo institucijoje), minčių, sąvokų, koncepcijų žemėlapių sudarymas, reflektavimo dienoraščiai, esė rašymas, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, pedagoginiai mokytojo veiklos tyrimai, probleminis ir projektinis mokymas(is) (mini-projektai; baigiamasis projektas) ir kiti. Atsižvelgiant į studijų formos specifiką, naudojamos šiuolaikines informacinių technologijų galimybės, siejant įprastus studijų metodus su studentų praktine veikla.

  Stengiamasi užtikrinti

  • kad studentai praktikas atliktų vis kitose mokyklose ir susipažintų su jų įvairove – bendrojo lavinimo, specializuotomis, alternatyvaus ugdymo sistemas taikančiomis, konfesinėmis ir kt.;
  • kad susipažintų ir įgytų patirties ir pagrindinėse, ir vidurinėse mokyklose (išmanytų ir jaunesniojo, ir vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikų dailės ir technologijų ugdymo(si) specifiką;
  • kad patirtų ir formalaus, ir neformalaus ugdymo realijas institucijose;
  • kad gebėtų dirbti pagal įvairius, alternatyvius mokykloms sukurtus vadovėlius.

  Visų dalykų (taip pat praktikų ir baigiamojo projekto) studijų metu siekiama

  • diegti vaikocentristinės pedagogikos metodologiją: 
  • įgalinti studentus atskleisti kūrybinį mokinių potencialą;
  • įgalinti studentus vadovautis sąveikos pedagogika, eliminuojančia pedagogo dominavimą ugdymo(si) procese;
  • įgalinti studentus maksimaliai individualizuoti ugdymą;
  • ugdyti platų, šiuolaikinį studentų požiūrį į ugdymo(si) turinį, apimantį ne tik tai, ko mokiniai mokosi - programą, bet ir vaiko patirtį, metodus, kontekstą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, priemones.

  Papildomos galimybės

  Studentai gali naudotis VDA sporto centro teikiamomis galimybėmis, jiems taikomos lengvatinės muziejų, parodų lankymo sąlygos. Pedagoginių studijų studentų aprūpinimas bendrabučiu (Latako g. 2) sesijų laikotarpiais yra pilnai patenkinamas. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Švietimo ir ugdymo krypties profesinių studijų programą Pedagoginės studijos vykdo VDA Vilniaus fakultetas, o kuruoja Dailės edukacijos centras (DEC).

  Išsamiau