• Naujienlaiškis
 • Taikomoji grafika

  Programos kodas

  6211PX017

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Priėmimo reikalavimai

  Pretendentai turi būti įgiję dailės bakalauro laipsnį.

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Taikomosios grafikos magistro studijų programos tikslas – parengti taikomosios grafikos specialistą ir praktikuojantį menininką, gebantį analizuoti, vertinti bei interpretuoti meno reiškinius ir procesus plačiame bendrakultūriniame kontekste.

  Studijų programos anotacija

  Studijų programa apima dvi – tiriamojo ir praktinio darbo – kryptis. Jų tarpusavio integracija padeda ugdyti šiuolaikišką menininką, kuris ne tik galėtų profesionaliai pasitelkti bakalauro studijų metu išlavintus techninius įgūdžius gvildenant ir išgryninant individualias kūrybines idėjas, bet taip pat problemiškai mąstytų, gebėtų išsikelti, analitiškai tyrinėti ir apibendrinti aktualią mokslinio lygio temą pasitelkdamas abiejų krypčių vadovų konsultacijas. 
  Į studijų programą priimami turintys bakalauro laipsnį bei atitinkantys kitas priėmimo į VDA konkurso sąlygas. Stojantieji turi pateikti magistrantūros studijų metmenis, juos pagrįsti pokalbio su priėmimo komisija metu. 

  Magistro laipsnį įgiję grafikos menininkai sugeba aiškiai formuluoti individualią kūrybinę motyvaciją, savarankiškai išsikelti ir gvildenti konceptualias menines idėjas, jas vizualizuoti. Technologiniai aspektai magistrantūroje mažiau akcentuojami nei bakalauro studijose. Studentai yra laisvi savarankiškai pasirinkti sau artimiausias ir konkrečioms kūrybinėms idėjoms realizuoti tinkamiausias technikas. 
  Specialybines disciplinas vedantys ir diplominiams darbams vadovaujantys dėstytojai šių studijų metu daugiau koordinuoja, pataria, o ne nurodo į konkrečią vizualinę raišką, techniką ar temą. Pvz., parodos organizavimo disciplina aktualizuoja konceptualų mąstymą formuojant autorinės parodos idėją, renkantis raiškos priemones ir ekspozicinę erdvę, skatina asmeninę atsakomybę, komunikacijos ir renginio vadybos įgūdžius, padeda pradėti savarankišką menininko kelią. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Baigusieji Taikomosios grafikos magistro programą gali profesionaliai dirbti spaudos bei elektroninės leidybos, reklamos ir kitose kūrybinėse industrijose, dirbti kūrybinį darbą klasikinio, skaitmeninio estampo, interdisciplininių meno projektų srityse, dalyvauti organizacinėje meno galerijų, muziejų veikloje, tęsti tiriamąjį darbą.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Prof. Rolandas Rimkūnas
  Kauno fakultetas

  Išsamiau