Programos kodas

6211PX017

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Taikomosios grafikos magistro studijų programos tikslas – parengti taikomosios grafikos specialistą ir praktikuojantį menininką, gebantį analizuoti, vertinti bei interpretuoti meno reiškinius ir procesus plačiame bendrakultūriniame kontekste.

Studijų programos anotacija

Studijų programa apima dvi – tiriamojo ir praktinio darbo – kryptis. Jų tarpusavio integracija padeda ugdyti šiuolaikišką menininką, kuris ne tik galėtų profesionaliai pasitelkti bakalauro studijų metu išlavintus techninius įgūdžius gvildenant ir išgryninant individualias kūrybines idėjas, bet taip pat problemiškai mąstytų, gebėtų išsikelti, analitiškai tyrinėti ir apibendrinti aktualią mokslinio lygio temą pasitelkdamas abiejų krypčių vadovų konsultacijas. 
Į studijų programą priimami turintys bakalauro laipsnį bei atitinkantys kitas priėmimo į VDA konkurso sąlygas. Stojantieji turi pateikti magistrantūros studijų metmenis, juos pagrįsti pokalbio su priėmimo komisija metu. 

Magistro laipsnį įgiję grafikos menininkai sugeba aiškiai formuluoti individualią kūrybinę motyvaciją, savarankiškai išsikelti ir gvildenti konceptualias menines idėjas, jas vizualizuoti. Technologiniai aspektai magistrantūroje mažiau akcentuojami nei bakalauro studijose. Studentai yra laisvi savarankiškai pasirinkti sau artimiausias ir konkrečioms kūrybinėms idėjoms realizuoti tinkamiausias technikas. 

Specialybines disciplinas vedantys ir diplominiams darbams vadovaujantys dėstytojai šių studijų metu daugiau koordinuoja, pataria, o ne nurodo į konkrečią vizualinę raišką, techniką ar temą. Pvz., parodos organizavimo disciplina aktualizuoja konceptualų mąstymą formuojant autorinės parodos idėją, renkantis raiškos priemones ir ekspozicinę erdvę, skatina asmeninę atsakomybę, komunikacijos ir renginio vadybos įgūdžius, padeda pradėti savarankišką menininko kelią. 

Profesinės karjeros galimybės

Baigusieji Taikomosios grafikos magistro programą gali profesionaliai dirbti spaudos bei elektroninės leidybos, reklamos ir kitose kūrybinėse industrijose, dirbti kūrybinį darbą klasikinio, skaitmeninio estampo, interdisciplininių meno projektų srityse, dalyvauti organizacinėje meno galerijų, muziejų veikloje, tęsti tiriamąjį darbą.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. Rolandas Rimkūnas
Kauno fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau