Skulptūra | Magistrantūra | Vilnius

Skulptūros magistro studijų programa siekia ne tik tobulinti skulptūrinės kūrybos įgūdžius ir gilinti šios srities žinias, bet ir ugdyti konceptualų studentų mąstymą bei stiprinti jų pozicijas šiuolaikinės kultūros lauke. Studijuojantieji atlieka individualius meninius tyrimus, derindami meninius ir akademinius metodus vientisame kūrinyje, pristatomame studijų pabaigoje. Kaip ir bakalauro programoje, akcentuojant nuolatinį individualų darbą su dėstytojais bei tarpusavio diskusiją siekiama ugdyti jaunųjų kūrėjų savarankiškumą bei nepriklausomą mąstymą, leisti jiems nustebinti ir kitus, ir pačius save.

Skulptūros magistrantūros studijos Vilniuje ruošia šiuolaikinių menų lauke kuriančius menininkus, galinčius ne tik suvokti, bet ir savarankiškai plėsti meno sampratą, praktiką ir jos teoriją. Studijos vyksta pagal individualią programą, dirbant su pasirinktu dėstytoju konsultacijose ir bendrose kūrybos dirbtuvėse. Šis darbas derinamas su laisvai pasirenkamais studijų dalykais, papildančiais profesines bei teorines žinias, taip pat grupiniais darbų aptarimais, atvejų studijomis, seminarais, srautinėmis paskaitomis. Pagrindinės programos domėjimosi sritys – Europinės viešos erdvės meno samprata ir patirtis, inercija ir inovacija Lietuvoje, meno autonomiškumas ir viešoji erdvė, šiuolaikinės kultūros procesai, kontekstai ir kritika. Programos prioritetiniais gebėjimais laikomi savo kūrybos idėjų pristatymo įgūdžiai, kalbų mokėjimas, įsijungimas į meninius judėjimus, bendro darbo kartu su vadybos ir socialiniais partneriais įgūdžių išsiugdymas.

Skulptūros magistro studijų baigiamasis darbas susideda iš kūrybinės ir teorinės dalies, siekiant ne tik gilinti studentų įgūdžius, bet ir skatinti juos gilintis į esamą šiuolaikinio meno kontekstą, ieškoti savo pozicijų kultūros pasaulyje, ugdyti vadybinius bei socialinius įgūdžius. Studentai laikomi ne „būsimais“, o jau savarankiškais menininkais, galinčiais sau suformuluoti uždavinius ir aiškiai išreikšti savo intencijas. Studijuojančiajam privalu kritiškai įvertinti, atpažinti ir nustatyti dominuojančių meno koncepcijų kilmę, galimas jų interpretacijas tiek profesiniame, tiek platesniame sociokultūriniame kontekste. Skulptūros magistro programos studentai skatinami kurti darbus, jautrius kultūrinei, gamtinei ir politinei aplinkai, nebijoti peržengti disciplinų ribas ir įsitraukti į polemiką. Jaunųjų menininkų šiam tikslui pasirenkamos raiškos priemonės ir formos – neribojamos.  

Skulptūros magistro programos baigiamasis teorinis darbas – šalia kūrybinio proceso vykdomo meninio tyrimo medžiaga. Ji gali būti pristatoma ir kaip kūrinio dalis, ir kaip jį papildantis kūrybinių bei intelektinių ieškojimų liudijimas. Meninio tyrimo būdas pasirenkamas pagal interesų ir tyrinėjimų sferą, kurios ribų ar gairių iš anksto numatyti nėra įmanoma. VDA Skulptūros katedros siūlomas tyrimų procesas – tai ne vien meno teorijų, socialinių mokslų, ar filosofijos analizavimas, bet ir reiškinių stebėjimas bei fiksavimas, archyvinės medžiagos rinkimas, audio- ir video-dienoraščiai, savistaba kelionių ar ekstremalių fizinių išbandymų metu, bei kitos pačių studentų pasirenkamos tiriamosios priemonės. Tarp jų – ir bendradarbiavimas su moksliniais bei tiriamaisiais institutais, kurio metu galėtų atsirasti iki šiol neegzistuojančių medžiagų, įrenginių, IT programų ar kitų netradicinių kultūros reiškinių. Skulptūros katedros magistro teorinis darbas neturėtų savo dvasia skirtis nuo specialybės studijų, kurių pagrindinis tikslas – studijuojančiojo vaizduotės lavinimas, improvizacijos skatinimas, bei kūrybinių galių išlaisvinimas. Kartu su studentais skulptūros magistro studijose siekama, kad tokio  darbo rezultatas būtų nenuspėjamas, poveikis - netikėtas, o forma - eksperimentinė.

Studijų rezultatai ir perspektyvos

Skulptūros magistro studijos leidžia ne tik puoselėti savarankišką meninę raišką ir kultūrinį pažinimą, reikalingą tęsiant meninę karjerą ar studijas III pakopoje, bet ir ugdyti universalius kūrybinius bei mąstymo įgūdžius, praverčiančius įvairiose absolventų pasirenkamose veiklose. Studijų absolventai turi galimybę ne tik patekti į Lietuvos ir tarptautinį šiuolaikinio meno lauką bei istoriją ir lygiaverčiai dalyvauti šiuose kultūros procesuose, bet ir sėkmingai įgytas žinias bei gebėjimus pritaikyti kitose savo darbo bei interesų sferose – įsitraukdami į kultūros vadybos ar kūrybinių industrijų veiklas, kurdami savo verslą, imdamiesi mokslinių tyrimų ar veikdami kitose meno disciplinose. Glaudi VDA Skulptūros katedros bendruomenė užtikrina absolventams galimybę toliau dalyvauti jos veiklose ir išlaikyti užmegztus ryšius bei nuolat plėsti savo akiratį ir pažinčių ratą nesustojančiame kūrybos procese.

Programos vadovas

Prof. Deimantas Narkevičius