• Naujienlaiškis
 • Metodiniai nurodymai kultūros vadybos ir kultūros politikos baigiamiesiems darbams:

  http://www.vda.lt/uploads/documents/files/studentams%20dokumentai/II%20pakopos%20studiju%20baigiamojo%20darbo%20aprasas%202015-11-11.pdf

   


  Baigiamojo magistro darbo (BMD) 2019/2020  m.m. rengimo grafikas:

  2019.12.06                                                       

  BMD temų tvirtinimas - viešas pristatymas prezentacijos forma:

  • Baigiamojo darbo vadovas
  • Baigiamojo darbo pavadinimas
  • Baigiamojo darbo aktualumas, naujumas, problematika (keliais sakiniais)
  • Baigiamojo darbo tikslas
  • Baigiamojo darbo uždaviniai
  • Baigiamajame darbe naudojami informacijos kaupimo, sisteminimo, apdorojimo metodai
  • Baigiamojo darbo hipotezės arba gintini teiginiai
  • Baigiamojo darbo planas
  • Pirminės literatūros sąrašas
  2020.03.18

  I tarpinis atsiskaitymas. Studentai pateikia darbo vadovui rašomą BMD variantą, kuris sudaro ne mažiau 30-40 proc. BMD keliamų reikalavimų. Darbo vadovas raštu patvirtina, kad darbai atliekami sklandžiai ir laiku.

  2020.05.03

  II tarpinis atsiskaitymas. Studentai pateikia katedros svarstymui parengtą BMD variantą, kuris sudaro ne mažiau 80 proc. BMD keliamų reikalavimų. Katedros sudaryta komisija, remiantis pateikta medžiaga prileidžia arba neprileidžia studentą prie BMD gynimo.

  2020.05.09 Vadovas, susipažinęs su darbu, priima sprendimą dėl jo atitikimo keliamiems reikalavimams. Jeigu darbo kokybė yra pakankama, vadovas pasirašo jo tituliniame lape. Po patvirtinimo (temos ir vadovo) procedūros, studentas dirba, konsultuojantis su darbo vadovu.

  2020.05.24

  Galutinis BMD pridavimas. Turi būti įteiktas katedrai likus ne vėliau nei 10 dienų iki viešo gynimo. Katedroje darbas įregistruojamas, nurodant gavimo datą.

  2020.06.07

  Įteiktus darbus iki viešo gynimo skaito ir vertina, patvirtinta gynimo komisija, recenzentai, vadovai.

  2020.06.03 – 14

  BMD, magistro kvalifikacijai įgyti, gynimas.

  Baigiamieji darbai 2018 m. (temos ir vadovai)

  Eil.Nr.

  Pavardė vardas

  Tema

  Vadovas

  1.

  Dainytė  Aistė

   

  Sėkmingos meno festivalio ir verslo rėmimo partnerystės veiksniai 

  Factors of successful sponsorship relationship between Cultural festival and Business organization

  Doc.dr. Rusnė Kregždaitė

  2.

  Krolytė Simona

   

   

  Vilniaus teatro „Lėlė“ kūrybinių darbuotojų pasitenkinimo darbu vertinimas"

  Evaluation of job satisfaction for creative professionals in Vilnius theatre "Lėlė"

  Doc.dr. Rusnė Kregždaitė

  3.

  Pastarnokaitė Živilė

   

  Komercinių muzikos platformų pelno generavimo atlikėjams galimybės: „Spotify” atvejo analizė

  Music streaming services as a potential revenue source for artists: Spotify case study

  Prof.dr.  Mindaugas Urbaitis

  4.

  Pulokaitė Marija

   

  Turinio marketingo priemonių pritaikymo galimybės nišinių kūrybinių industrijų produktų populiarinimui. Menų fabriko „Loftas” ir dizaino leidinio „Created in Lithuania" atvejo analizė

  Possibilities for the implementation of content marketing tools for the promotion of the niche creative industries products. Case studies of art factory "Loftas" and the design publication "Created in Lithuania"

  Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

  5.

  Remeikaitė Klementina

   

   

  Marketingo ir komunikacijos priemonių ypatumai autorinio kino filmo platinime

  Vehicles of Marketing and Communication for Distribution of Arthouse Movies

  Doc.dr. Irena Alperytė

  6.

  Umbrasaitė Beatričė

   

  Kūrybiškos vietokūros vadybos ypatumai: bendruomenės pritraukimo į kūrybiškos vietokūros veiklas tyrimas

  The peculiarities of creative placemaking management: community engagement analysis

  Doc.dr. Vaidutė Ščiglienė

  7.

  Vičaitė Inga

   

  Vartotojų lojalumo skatinimas: juvelyrikos prekės ženklo „DORĖ PALADA“ atvejis

  Customer Loyalty Promotion: the Case of Jewellry Brand “DORE PALADA”

  Doc.dr. Rasa Bartkutė

  8.

  Virgailytė Lina

   

  Kultūrinis turizmas muziejų veiklos vadyboje: Vytauto Kasiulio dailės muziejaus atvejo analizė.

   Cultural tourism in museums management: case study of Vytautas Kasiulis art museum

  Doc.dr. Vaidutė Ščiglienė

  9.

  Vyšniauskienė Reda

   

  Tarptautinė menininko karjera ir jos vadybos ypatumai

  International Career of an Artist and Peculiarities of its Management in Lithuania

  Prof. dr. Elona Lubytė

  10.

  Vyšniauskienė Gabrielė

   

  Skaitmeninės rinkodaros taikymas Lietuvos valstybinių dramos teatrų komunikacijoje

  Application of digital marketing in the communication of state theaters in Lithuania

  Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

  11.

  Skamaročiūtė Monika

  Konceptualios prekybos ir paslaugų studijos veiklos plėtojimo užsienio rinkose strategija. “RHODOPSIN STUDIOS” atvejo analizė

  A strategy for the conceptual buying and customer service studies on foreign markets. "Rhodopsin studios" case study. 

  Doc. dr. Nikolaj Ambrusevič

  12.

  Orlenok Denis

  Naujo produkto dizaino vadyba. Personalizuoto prekės ženklo “Saulsteller” analizė

  Design management of the new product. Case study of "SoulStellar" personalized trademark

  Prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

   

  2016 m. baigiamieji darbai

  2015 m. baigiamieji darbai

  2014 m. baigiamieji darbai

  2010-2013 m. baigiamieji darbai