• Naujienlaiškis
 • Kultūros vadyba ir kultūros politika

  Kultūros vadyba ir kultūros politika praktinio pobūdžio magistrantūra – meno ir socialinių mokslų tarp kryptinė studijų programa, kurios paskirtis yra gilinti universitetines humanitarinių ir socialinių mokslų studijas baigusių bakalaurų kompetencijas kultūros politikos, meno organizacijų valdymo ir verslumo kryptimis. Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybininkais ar vadovais privačiame ir valstybiniame kultūrose sektoriuose. Programa įgyvendinama Vilniaus dailes akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūrose politikos katedros, veiklą vykdančios UNESCO UNITWIN programos rėmuose.

  Studijų programos išskirtinumas

  • Vienintelė magistro studijų programa Lietuvoje, kompleksiškai derinanti kultūros vadybos ir kultūros politikos žinias ir diplomą su UNESCO prekės ženklu;
  • Suteikia galimybę dirbti pagal individualų studijų planą  studentams, gyvenantiems ne Vilniuje;
  • Kolegijas baigusiems studentams  nėra išlyginamųjų studijų - užskaitomos  neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos mokymosi  kompetencijos.

  Studijų programos tikslas                    

  Programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos kultūros vadybos ir kultūros politikos specialistus, gebančius valdyti biudžetines, nevyriausybines bei kultūros verslo organizacijas, vadovauti kultūros vadybos ir kultūros politikos procesams, inicijuoti ir savarankiškai valdyti kūrybinius klasterius, kultūros ir verslo projektus, demonstruoti lyderystės bei inovacijų valdymo įgūdžius priimant svarbius, įvairais tyrimais, paremtus vadybinius sprendimus.

  Įsidarbinimo galimybės absolventams

  Daugiau nei 73% magistro studijas baigusių absolventų  įsidarbina dar studijų metu, o 15 % per pirmus metus po studijų baigimo.

  Darbo vietos ir veiklos sritys: dailės galerijos ir muziejai, valstybiniai ir privatūs teatrai, kino teatrai, įvairių miestų savivaldybės, ministerijos, privačios kompanijos Lietuvoje ir užsienyje. Pozicijos: savininkai, padalinių vadovai, projektų vadovai, viešųjų ryšių atstovai, rinkodaros specialistai, vadybininkai;  miestų savivaldybės – kultūros skyrių vadovai, darbuotojai, LR Kultūros ministerija – vyresnieji specialistai, knygų leidyba – vadybininkai; reklamos agentūros – projektų vadovai ir koordinatoriai; kultūrinės viešosios įstaigos – steigėjai, vadovai, projektų vadovai; privačios kultūrinių verslų įmonės – steigėjai, vadybininkai, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai, paveldosaugos sistema – projektų vadovai. Keletas absolventų dirba Seimo narių patarėjais, viena absolventė yra Lietuvos atstovė Euro parlamente.

  Nemaža dalis absolventų dirba kaip nepriklausomi kino ar muzikos prodiuseriai, kino, muzikos, teatro festivalių steigėjai ir organizatoriai.

  37 % absolventų dirba tiesiogiai pagal specialybę, 32%  įsidarbino pagal giminingą kvalifikaciją, o 16 % užsiima projektine veikla. Tuo tarpu, tik 5 % absolventų dirba ne pagal specialybę. 10% absolventų yra darbdaviai, sukūrę nemažą skaičių  pastovių darbo vietų arba nuolat samdantys darbuotojus projektams. 


  Priėmimo reikalavimai:

  Teigiamas konkursinių egzaminų įvertinimas (sumuojant bakalauro studijų vidurkį (Bd), bakalauro baigiamojo teorinio darbo (baigiamojo egzamino (-u)) pažymį (Bv) ir stojamojo pokalbio pažymius (Ep), padaugintus iš svertinių koeficientų.

  KƩ=0,5Ep+ 0,3Bv+0,2Bd

  Stojant į kultūros vadybos ir kultūros politikos studijų programą, konkursinis balas formuojamas susumavus: 

  • bakalauro studijų pažymių vidurkį (Bd) padaugintą iš svertinio koeficiento 0,2,
  • bakalauro baigiamojo teorinio darbo (baigiamojo egzamino (-ų)) pažymį (Bv) padaugintą iš svertinio koeficiento 0,3,
  • stojamojo pokalbio pažymį (Ep) padaugintą iš svertinio koeficiento 0,5

  STUDIJŲ DALYKAI

  1 SEMESTRAS

  Privalomieji studijų dalykai:

  • Medijų teorijos ir praktikos
  • Strateginis kultūros organizacijų valdymas
  • Lietuvos kultūros politikos aktualijos tarptautinių procesų kontekste
  • Kultūros organizacijų rinkodaros valdymas

  Pasirenkamieji studijų dalykai:

  • Vizualių menų vadyba
  • Scenos menų vadyba
  • Kūrybinių miestų vadyba

  2 SEMESTRAS

  Privalomieji studijų dalykai:

  • Kultūros ekonomika
  • Integruotos komunikacijos vadyba
  • Intelektinės nuosavybės teisė
  • Tarptautinis marketingas 

  Pasirenkamieji studijų dalykai:

  • Audiovizualinės industrijos
  • Dizaino istorija ir teorija vadybos kontekste
  • Šiuolaikinės meno teorijos
  • Kultūros projektų valdymas

  3 SEMESTRAS

  Privalomieji studijų dalykai:

  • Kultūros politika XXI amžiuje
  • Verslumas kultūros ir kūrybinėse industrijose
  • Mokslo tiriamasis darbas
  • Praktika

  Pasirenkamieji studijų dalykai:

  • Muzikos industrija
  • Socialinė dailės teorija
  • Kontekstualus menas

  4 SEMESTRAS

  • Magistro baigiamasis darbas

  Programos komiteto pirmininkė prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

  Programos kodas

  6213LX001

  Kvalifikacinis laipsnis

  Vadybos magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Priėmimo reikalavimai

  Teigiamas konkursinių egzaminų įvertinimas (sumuojant bakalauro studijų vidurkį (Bd), bakalauro baigiamojo teorinio darbo (baigiamojo egzamino (-u)) pažymį (Bv) ir stojamojo pokalbio pažymius (Ep), padaugintus iš svertinių koeficientų.

  KƩ=0,5Ep+ 0,3Bv+0,2Bd

   

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Studijų programos tikslas yra suteikti studentams žinių ir įgūdžių įgalinančių: 
  • Vykdyti mokslinę ir profesinę veiklą, užtikrinčią galimybę kokybiškoms kūrybinėms veikloms konkuruoti vietinėje ir tarptautinėje rinkose. 
  • Kūrybiškai suvokti ir vertinti bei moksliškai analizuoti vietinės ir tarptautinės aplinkos galimybes, tapti naujų kultūrinių iniciatyvų vizionieriais ir lyderiais. 
  • Analizuoti ir kritiškai vertinti kontekstą, komunikuoti ir medijuoti tarp skirtingų sistemų. 

  Studijų programos anotacija

  Kultūros vadyba ir kultūros politika praktinio pobūdžio magistrantūra – meno, humanitarinių, socialinių bei politikos mokslų tarpkryptinė studijų programa, kurios paskirtis yra gilinti universitetines humanitarinių ir socialinių mokslų studijas baigusių bakalaurų kompetencijas kultūros politikos, vadybos, lyderystės ir antreprenerystės kryptimis. 

  Programos eigoje didelis dėmesys skiriamas profesinėms kultūros lauko žinioms ir įgūdžiams, kultūros politikos aspektams, tarpdisciplininėms žinioms, interaktyviems ir tarpdisciplininiams mokymo ir mokymosi metodams, kuriuos vykdyti įgalina specifinė studijų infrastruktūra (praktikų ir praktinių mokymų bazė), ir studijų kontekstas (unikali visų meninių studijų kaimynystė). Sudarytos galimybės modeliuoti profesinį profilį – vizualių menų vadyba, scenos menų vadyba, kultūros politika - tos pačios studijų programos kontekste. 

   

  Profesinės karjeros galimybės

  Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybininkais ar vadovais privačiame ir valstybiniame kultūros sektoriuose, nepriklausomų renginių ir projektų organizatoriais bei vykdytojais. Taip pat dirbti kituose socialiniuose, politiniuose ir ekonominiuose sektoriuose, kurių plėtrai svarbus kūrybiškumas ir inovacijos.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Studijų komiteto pirmininkė prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

  Aukštųjų studijų fakultetas, UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra

  Išsamiau