Architektūros krypties doktorantūra

Priėmimo reikalavimai

Asmenys į doktorantūrą priimami atviro konkurso būdu. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys  architektūros arba menų kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę  aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, architektūros krypties  išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

Studijų trukmė

Ne ilgesnė kaip 4 metai

Studijų kreditai

Doktorantūros programą sudaro: architektūros krypties meno studijos (dalykų studijų apimtis ne mažesnė  kaip 40 studijų kreditų); meninė–kūrybinė praktika (apimtis ne mažesnė kaip 80 studijų kreditų) ir tyrimai  (apimtis ne mažesnė kaip 80 studijų kreditų). Visa doktorantūros apimtis turi sudaryti 240 studijų kreditų.

Studijų programa

Doktorantas studijuoja ne mažiau kaip 4  privalomuosius studijuojamos studijų krypties dalykus ir 1- 2 pasirenkamus dalykus. Kiekvieno dalyko studijos  baigiamos egzaminu. 

Kiekvienam doktorantui sudaroma individuali studijų ir kūrybinės veiklos programa ir grafikas. Doktorantūros komitete doktorantas du kartus per metus atestuojamas, konstatuojama ar vykdomas numatytas studijų ir meno projekto rengimo grafikas.

Meno projektas

Doktorantūros studijų metu doktorantas turi parengti ir apginti meno projektą, susidedantį iš integralių kūrybinės ir tiriamosios dalių.
Kūrybinę meno projekto dalį sudaro doktorantūros metu sukurti, atlikti ir viešai pristatyti meno kūriniai. Jų visuma turi atskleisti doktoranto profesinį tobulėjimą, įvairialypę meninę individualybę ir kūrybinę brandą.  Meno projekto kūrybinė dalis gynimui pateikiama kartu su kūrinį pristatančia ir (ar) liudijančia medžiaga  (sukurtais, atliktais ir viešai pristatytais parodose, kūrybiniuose konkursuose ar kituose renginiuose meniniais,  eksperimentiniais projektais, metodikomis, prototipais arba kitais meno kūriniais, konkursų ar parodų katalogais, nuotraukomis, kritikų ar ekspertų atsiliepimais, kita oficialiuose šaltiniuose pateikiama medžiaga).
Doktorantūros tiriamoji meninio projekto dalis rengiama lygiagrečiai vykdant kūrybinę meno projekto dalį,  studijuojant pasirinktą tyrimų temą.
Tiriamoji meno projekto dalis apibendrina doktorantūros metu doktoranto atliktus tyrimus. Jie turi  atskleisti metodiško tiriamojo darbo įgūdžius, gebėjimą savarankiškai interpretuoti ir argumentuotai gvildenti  aktualias architektūros meno ir kultūros procesų problemas. Galimas įvairus tiriamojo darbo pobūdis: išsamus  įvairialypis savo kūrybos ir (ar) interpretacijos metodo ir (ar) metodologijos tyrimas bei pagrindimas; aktualių  meno praktikos problemų gvildenimas; teorinio – metodologinio pobūdžio tyrimas. Rengiant tiriamąjį darbą,  pasirinktu aspektu studijuojami architektūros objektai, reiškiniai, praktikos, vizualiniai ir dokumentiniai  šaltiniai, mokslinė literatūra ir kita informacija. Skatinama praktinės ir teorinės veiklos sąveika, tarpdalykinės  įžvalgos.

Vilniaus dailės akademijos ir Kauno technologijos universiteto Meno srities architektūros krypties doktorantūros reglamentas