• Naujienlaiškis
 • Kultūros vadyba ir kultūros politika  Programos kodas

  6123LX001

  Kvalifikacinis laipsnis

  Kultūros vadybos bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Priėmimo reikalavimai

  Vidurinis išsilavinimas

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Studijų programos tikslai yra naudojantis unikalia Vilniaus dailės akademijos studijų aplinka ir plačiu socialinių partnerių tinklu, suteikti studentams profesinių ir kontekstualių žinių ir įgūdžių, įgalinančių: 
  • žinoti universalius kultūros vadybininko vaidmenis skirtinguose kontekstuose, turėti žinių ir gebėjimų juos vykdyti;
  • pažinti ir suvokti kūrybinių praktikų prigimtį ir kokybinius vertinimo kriterijus teoriniame ir praktiniame lygmenyse. 

  Studijų programos anotacija

  Kultūros vadyba ir kultūros politika praktinio pobūdžio bakalauro studijų programa skirta rengti analitiškai mąstančius kultūros vadybos ir kultūros politikos specialistus, gerai suvokiančius kūrybinės veiklos prigimtį ir praktikas, galinčius teorines žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti kūrybinių verslų ir politikos formavimo, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose Lietuvoje ir tarptautiniame kontekste. 
  Priėmimas į kultūros vadybos ir kultūros politikos bakalauro studijas vykdomas pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų tvarkos aprašą. Konkursinį balą sudaro: matematikos brandos egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,4, lietuvių kalbos brandos egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, užsienio kalbos brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2 ir istorijos brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo padauginto iš svertinio koeficiento 0,2 suma. 
  Įgijus kultūros vadybininko kvalifikaciją, galima dirbti visų tipų kūrybinių verslų ir paslaugų įmonėse. Tarpdalykinės studentų žinios tam tikrais aspektais pritaikomos socialiniame, verslo, politikos sektoriuose. Studijas galima tęsti giminingose studijų programose magistrantūros lygmenyje Lietuvoje ir užsienyje. 
  Programa įgyvendinama Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros, veiklą vykdančios UNESCO UNITWIN programos rėmuose. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Įgijus kultūros vadybininko bakalauro kvalifikaciją, galima dirbti visų tipų kultūros ir meno organizacijose; įvairiuose kultūros administravimo lygiuose (kultūros ministerijoje, savivaldybių kultūros skyriuose; kultūros centruose); turizmo agentūrose; laisvalaikio ir pramogų centruose; žiniasklaidoje; kūrybinių verslų ir paslaugų įmonėse. Tarpdalykinės studentų žinios tam tikrais aspektais pritaikomos socialiniame, verslo, politikos sektoriuose. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. dr. Jūratė Černevičiūtė

  Vilniaus fakultetas, UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra

  Išsamiau