• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Taikant kaupiamąją vertinimo sistemą, studentų žinios ir gebėjimai vertinami pagal dalyko apraše numatytas datas ir studijų rezultatus atitinkančius vertinimo kriterijus.
  Tekstilės bakalauro programoje vertinimo kriterijus atitinka vertinimo rodikliai, turintys savo ekvivalentus (balus), kurie suteikiami remiantis 3 lygmenų požymių raiškos skale (maksimalus, kai suteikiamas nustatytas balas, dalinis, kai suteikiamas nustatyto balo vidurkis ir minimalus, kai nesuteikiamas nustatytas balas). Galutinio atsiskaitymo metu vertinimo sudedamosios dalys susumuojamos dešimtbalėje sistemoje.
  Tekstilės bakalauro baigiamojo darbo vertinimo kriterijai (procentinė įtakos galutiniam vertinimui išraiška):
   individualiai pateikta temos problematika ir aktualumas 20 %
  suformuluota aiški ir originali idėja 20 %
  įtaigi ir originali kūrinio idėjos ir pasirinktos plastinės raiškos jungtis 20 %
  kūrinio atlikimas kokybiškas ir technologiškas 20 %
  kūriniui tinkamas eksponavimo būdas ir erdvė 10 %
  trumpas, aiškus ir argumentuotas kūrinio apibūdinimas, sakytine ir rašytine forma (baigiamojo darbo aprašas),  argumentuoti atsakymai į klausimus diskusijoje 10 %

  Išlaikyta, neišlaikyta VDA  pažymių skalė Rezultatų apibūdinimas
  Išlaikyta 10 (puikiai) įvykdytas dalyko apraše pateiktas reikalavimų maksimumas. Puikūs, išskirtiniai, visapusiški praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Puikiai, išskirtinai kūrybiškai, originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
    9 (labai gerai) įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Tvirti, geri, visapusiški praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo, tekstilės objektų kūrimo ir teorinės projektavimo etapų žinios. Originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
  8 (gerai) įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Geresni nei vidutiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Savarankiškai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
  7 (pakankamai) vykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Pakankami praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Geba pakankamai kūrybiškai mąstyti ir spręsti meninės tekstilės uždavinius;
  6 (patenkinamai) patenkinamai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios yra patenkinami. Patenkinamai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės uždavinius;
  5 (silpnai) silpnai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo ir teorinės projektavimo etapų žinios yra silpni. Silpnai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės uždavinius;
  Neišlaikyta 4, 3, 2, 1 (nepatenkinamai) Netenkinami minimalūs reikalavimai, dalyko apraše numatyti reikalavimai neįvykdyti

  Studentų pasiekimų rezultatų apibūdinimas

  10 (puikiai) –įvykdytas dalyko apraše pateiktas reikalavimų maksimumas. Puikūs, išskirtiniai, visapusiški praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Puikiai, išskirtinai kūrybiškai, originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
  9 (labai gerai) – įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Tvirti, geri, visapusiški praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo, tekstilės objektų kūrimo ir teorinės projektavimo etapų žinios. Originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
  8 (gerai) – įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Geresni nei vidutiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Savarankiškai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės problemas;
  7 (pakankamai) – vykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Pakankami praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Geba pakankamai kūrybiškai mąstyti ir spręsti meninės tekstilės uždavinius;
  6 (patenkinamai) – patenkinamai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios yra patenkinami. Patenkinamai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės uždavinius;
  5 (silpnai) – silpnai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento praktiniai meninės tekstilės kontekstų interpretavimo ir tekstilės objektų kūrimo ir teorinės projektavimo etapų žinios yra silpni. Silpnai kūrybiškai mąsto ir sprendžia meninės tekstilės uždavinius;
  4 (nepatenkinamai) – dalyko apraše numatyti reikalavimai neįvykdyti.