• Naujienlaiškis
 • Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

  PUSLAPIS ŠIUO METU ATNAUJINAMAS - NAUJIENAS SEKITE KATEDROS FACEBOOKE

  Fotografijos ir medijos meno specialybės studijos skirtos specifinėms teorinėms ir technologinėms kūrybos, naudojant vaizdo medijas, problemoms. Nagrinėjamos teoriniai ir praktiniai STATIŠKO VAIZDO, JUDANČIO VAIZDO, GARSO, TARPDISCIPLININIŲ SĄVEIKŲ klausimai.

  Bakalaurų studijos

  Pagrindinis fotografijos ir medijos meno bakalaurų programos tikslas yra ugdyti plačios erudicijos savarankiškus menininkus, gebančius vertinti šiandienos pasaulyje vykstančius meno procesus ir juose dalyvauti, įgytus gebėjimus naudotis fotografijos ir videografijos technika, kompiuterine grafika bei kita audiovizualine technika, humanitarinių bei socialinių mokslų žinias taikyti sprendžiant visuomenei aktualias problemas, savarankiškai įgyvendinant individualius meno kūrinius, dalyvaujant kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, dirbant komandoje fotografais, operatoriais ar montažo specialistais, kurie moka sieti skirtingas disciplinas, pristatyti savo idėjas žodžiu ir raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo požiūrį, savarankiškai mokytis ir naudoti šiuolaikinius informacijos paieškos, kaupimo ir sisteminimo būdu

  Statinis vaizdas siejamas su fotografija. Fotografijos studijų objektas: įvairiais aspektais nagrinėjamos trimatės aplinkos ir jos optinės projekcijos plokštumoje savybės. Pagal pateiktas užduotis studentai analizuoja fotografavimo sąlygų specifiką, ieško meninės raiškos galimybių pasirinktomis temomis. Judančio vaizdo studijos sukasi aplink vaizdo kitimo laike problematiką. Studijų objektas: laikinių vaizdų dėstymas, vaizdo ir garso artikuliacija, raiškos formatai ir jų kūrimas. Tarpdisciplininės sąveikos sujungia abi problematikas, nukreipia jas erdvės ir laiko santykių suvokimo link.

  Visose šiose srityse siekiama vystyti šiuolaikinio meno kalbą. Studentai mokosi meno istorijos ir teorijos, vizualinės komunikacijos, vaizdavimo būdų ir technologijų, naujųjų medijų (hiperteksto, multimedijos), programinės įrangos specifikos. Lavinami kūrybinių idėjų vizualizavimo ir įgyvendinimo gebėjimai.

  Fotografijos ir medijos meno studijos yra trijų pakopų: universitetinės menų bakalauro, menų magistro ir meno aspirantūros. Pirmieji keturi bakalauro studijų semestrai yra skirti fotografijos ir medijos meno pagrindų studijoms, techniniams įgūdžiams formuoti. Du trečio kurso semestrai – gilesnėms, labiau savarankiškoms studijoms. Pasirinkus atitinkamos srities dėstytoją gilinamasi ir į kūrinio formas (žurnalo, knygos, fotografinio albumo, parodos, instaliacijos, videofilmo, erdvinės projekcijos, interneto). Ketvirtas kursas – tai baigiamojo darbo ruošimas, kuriam vadovauja pasirinktas vadovas. Magistro studijos skirtos šiuolaikinio meno problemoms. Pagal individualų studijų planą studijuojamos rūpimos temos. Meno aspirantūra – tai individuali kūrybinė ir teorinė praktika.

  Bendra studijų programa apima ir vizualinės komunikacijos teorijos studijas. Jų metu analizuojami bendri psichologiniai ir fiziologiniai vaizdo suvokimo principai, komunikavimo vaizdu ypatybės. Labai svarbūs fotografijos ir kino, muzikos istorijos dalykai. Nemenkas dėmesys tenka tradicinio bei šiuolaikinio meno problemoms. Kompozicijos pagrindai, trimačių instaliacijų projektavimas leidžia studentams perprasti ir taikyti šiuolaikinio meno kalbą. Humanitarinių dalykų studijos susietos su filosofijos, dailės istorijos dalykais.

  Profesorius Alvydas Lukys


  Studijų dalykų nuoseklumas

  Įgijęs pirmos pakopos fotografijos ir medijų menininko  kvalifikaciją absolventas turėtų mokėti apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, plėtoti asmeninius gebėjimus, konstruoti kūrybinius tikslus ir pasirinkti priemones, atitinkančias jo kuriamą meninę produkciją, ir tokiu būdu konkuruoti meno rinkoje. To siekiama nuosekliai, nuo pirmų metų derinant keliamų uždavinių sudėtingumą su kūrybiškai pasirenkamomis priemonėmis ir profesionaliu darbo atlikimu.

  Kadangi programa plačiai aprėpia dalykus, susijusius su išsikeltais tikslais, tenka derinti, o kartais ir sinchronizuoti  atitinkamose pakopose įvairiuose dalykuose studijuojamas meno problemas. Pavyzdžiui, nagrinėjant problematiką, studentams siūloma konstruoti savo studijas, derinant privalomus dalykus su pasirenkamais  laikantis bendrųjų programos studijų gairių:

  Studijų dalykai išdėstyti semestruose remiantis studijų siekiniais ir bendrosiomis gairėmis. Studijuoti pradedama nuo atskirų medijų pažinimo teoriškai ir praktiškai (1-2 semestrai) ir tuomet medijos jungiamos į sistemas ir nagrinėjami estetiniai ir technologiniai ryšiai tarp atskirų medijų. Galiausiai studijų paskutiniuose semestruose (7-8) išryškinama individuali menininko pozicija ir sukuriamas bagiamasis (diplominis) darbas.