• Naujienlaiškis
 • Vertinimo sistema

  Žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams vertinti VDA taikoma dešimtbalė kriterinė procentinė vertinimo sistema.

  Studijų rezultatų procentinė išraiška Galutinis pažymys Žodinis pažymio pavadinimas
  95-100 10 Puikiai
  85-94 9 Labai gerai
  75-84 8 Gerai
  65-74 7 Pakankamai gerai
  55-64 6 Patenkinamai
  50-54 5 Silpnai
  40-49 4 Nepakankamai
  30-39 3 Blogai
  20-29 2 Labai blogai
  0-19 1 Visai blogai

  Atsiskaitymo tvarka

  Už visus studijų dalykų programose numatytus semestro darbus atsiskaitoma semestro metu.

  Studentams, dėl svarbių priežasčių (ligos, šeimyninių aplinkybių ir kt.) neatsiskaičiusiems už semestro darbus, nelaikiusiems įskaitų ir egzaminų nustatytu laiku ir pristačiusiems atitinkamus dokumentus, fakulteto dekanas nustato individualius atsiskaitymo terminus.

  Egzaminų sesija vyksta pagal VDA studijų prorektoriaus patvirtintą tvarkaraštį ir susideda iš kursinių darbų peržiūrų ir teorinių dalykų įskaitų bei egzaminų.

  Kursiniai

  Kursiniai darbai vertinami dviem etapais:
  1. fakulteto dekano patvirtintos komisijos katedrose analizuoja ir vertina studentų kursinius darbus
  2. fakulteto taryboje aptariami peržiūrų rezultatai ir patvirtinami galutiniai įvertinimai.

  Praktika

  Mokomoji praktika yra sudėtinė rudens semestro dalis. Praktikos darbai vertinami tarpinių peržiūrų metu.
  Akademinė skola už praktiką turi būti likviduota katedros vedėjo nurodytu laiku.