• Naujienlaiškis
 • Studentų teisės ir pareigos

  Jūs turite teisę:

  1. Įgyti studijų sutartyje nurodytos studijų programos kvalifikaciją, atitinkančią apimties ir kokybės standartus.

  2. Akademijos nustatyta tvarka studijuoti ir kitas studijų programas, taip pat studijų programas pagal individualius studijų planus; dalyvauti akademiniuose mainuose, nutraukti ir atnaujinti studijas, nustatyta tvarka keisti studijų kryptį, programą ir formą.

  3. Naudotis Akademijoje esama studijų programai vykdyti reikalinga studijų metodine bei moksline literatūra ir meno, materialiaisiais bei informaciniais ištekliais, studijoms, kultūriniam gyvenimui, sveikatos apsaugai ir poilsiui skirtomis Akademijos patalpomis, bibliotekomis, moksline įranga, kultūros, sporto, poilsio įstaigomis.

  4. Laisvai reikšti savo mintis bei įsitikinimus visais moksliniais, visuomeniniais ir kultūriniais klausimais, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Akademijos norminiams aktams.

  5. Gauti su savo studijomis susijusią informaciją, vertinti studijų programas, studijų procesą ir dėstytojų darbą.

  6. Nustatyta tvarka apskųsti studijų įvertinimus ir Akademijos administracijos sprendimus atitinkamoms ginčų nagrinėjimo komisijoms ir gauti atsakymą.

  7. Prisijungti prie studentų atstovybės ir burtis į kitas studentų organizacijas, būti renkami į jų valdymo organus, dalyvauti kitų Lietuvos Respublikos įstatymams ir Akademijos statutui neprieštaraujančių visuomeninių, kultūrinių ir politinių organizacijų veikloje.

  Tikimės, kad jūs:

  1. Vykdysite pasirinktos studijų programos ir studijų sutarties reikalavimus.

  2. Laikysitės Akademijos statuto, studijų reglamento ir kitų studijas bei Akademijos vidaus gyvenimą reglamentuojančių aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų.

  3. Tausosite Akademijos turtą, rūpinsitės savo darbo aplinka.

  4. Sąžiningai elgsitės egzaminų ar kitų atsiskaitymų metu.

  5. Laiku vykdysite savo finansinius įsipareigojimus VDA.

  6. Vykdysite Akademijos savivaldos institucijų potvarkius, rektoriaus įsakymus ir fakulteto dekano potvarkius.

  7. Baigę studijas, atsiskaitysite su biblioteka ir kitais Akademijos padaliniais bei Studentų atstovybe.

  8. Laikysitės bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos.