Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas

Valstybinis studijų fondas organizuoja konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą  studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas.

2022 m. konkursui vykdyti numatyta 228 tūkst. eurų

Projektu turi būti įgyvendinama:

- viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2022 m. prioritetinės temos yra šios:

1. Aukštojo mokslo socialinė dimensija – kaip užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą nepriklausomai nuo finansinio, ekonominio, socialinio statuso?

2. Studijuojančiųjų aukštosiose mokyklose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos užtikrinimas (problemų identifikavimas, prevencinės veiklos aukštosiose mokyklose ir kt.).

3. Užsienio studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose: problemos, iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

4. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kokios rizikos ir kaip jų išvengti?

arba bent viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2022 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).
Dokumentų konkursui teikimas

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2022 m. sausio 6 d. iki sausio 26  dienos (įskaitytinai).

Paraiškos, pateiktos praleidus nustatytą terminą, neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu projektai@vsf.lt arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Kiekviena paraiška ir jos priedai turi būti suformuoti kaip vientisi dokumentai, t.y. pati paraiška ir visi jos priedai turi būti viename ADOC arba PDF faile.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu projektai@vsf.lt iki 2022 m. sausio 24 d. (įskaitytinai).  Informaciją Jums suteiks Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/studentu-pilietiniu-moksliniu-verslumo-kurybiniu-ir-sportiniu-projektu-finansavimas