Paskelbtas studentų tyrimų 2022–2023 m. semestrų paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus.

Kvietimo lėšos

250 000 Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2022 m. birželio 10 d. 24 val.

Projekto trukmė

Projektai vykdomi 2022 m. rudens – 2023 m. pavasario semestrais

Projekto įgyvendinimo pradžia – ne vėlesnė nei 2022 m. rugsėjo 15 d.

Projekto biudžetas

Ne didesnis nei:

 • Humanitarinių, socialinių (HS) mokslų sričių bei menų sričių projektams – 1583,97 Eur.
 • Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslo sričių projektams – 2355,47 Eur.

Galimi pareiškėjai

 

 • Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija.
 • Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmųjų kursų studentai.
 • Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.
 • Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.
 • Tyrimo vadovas gali teikti paraišką, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 72–75 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti jo teikiamas paraiškas.
 • Asmuo kaip studento tyrimo vadovas (-ė) ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.
 • Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Papildoma informacija

Kvietimui numatytos lėšos padalijamos į dvi grupes:

 • iki 87 500 Eur – (HS) mokslų sričių bei scenos ir ekrano menų ir vaizduojamųjų menų sričių projektams;
 • iki 162 500 Eur – NTMA mokslų sričių projektams.

Jeigu vienos grupės lėšų pakanka finansuoti visus tos grupės finansuotinus projektus ir dar lieka lėšų, jos perkeliamos kitai grupei.

Pasibaigus projektui, studentas privalės pateikti Tarybos nustatytos formos projekto mokslinės veiklos (meno tyrimų) ataskaitą, pristatyti žodinį pranešimą Tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei pateikti pranešimo santrauką.

Paraiškų teikimo tvarka

 

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

 1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
 2. Dokumentas, patvirtinantis studento tyrimo vadovo (-ės) įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;
 3. Pažyma apie studento (-ės) studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.

Paraiškų vertinimo tvarka

 

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (studento tyrimo vadovui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Išsamesnę informaciją teikia

 

Programų koordinatorės:

Susiję šio kvietimo dokumentai pateikti tinklalapyje.