LMT kvietimas teikti paraiškas gauti lėšų mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Kvietimo tikslas – mokslo bei meno tyrimų infrastruktūros atnaujinimas siekiant:

1) pagerinti mokslo (meno) tyrimų kokybę ir atverti naujas tyrimų galimybes;

2) padidinti tyrimų įrangos prieinamumą ir skatinti tarpdisciplininius tyrimus;

3) prisidėti stiprinant mokslo (meno) tyrimų rezultatų socialinį (ekonominį, kultūrinį) poveikį,

4) skatinti įsijungimą į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę.

Kvietimo lėšos: ~3,2 mln. Eur iš Tarybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. gegužės 5 d. 24 val. Lietuvos laiku

Teikiant humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų bei meno sričių paraišką – nuo 10 000 iki 100 000 Eur. Teikiant gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslų sričių paraišką – nuo 50 000 iki 300 000 Eur

Lėšų dydis vienam ilgalaikio turto vienetui: Teikiant HS mokslų bei meno sričių paraišką – nenustatomas. Teikiant NTMA mokslų sričių paraišką – nuo 50 000 iki 300 000 Eur.

Teikiant HS mokslų bei meno sričių paraišką, vykdančioji institucija turi būti:

Lietuvos valstybinė mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Institucija gali teikti ne vieną šio kvietimo paraišką.

Teikiant NTMA mokslų sričių paraišką, vykdančioji institucija turi būti:

Lietuvos valstybinė mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir iki šio kvietimo paraiškų teikimo termino paskutinės dienos:

- atstovaujanti ar dalyvaujanti NTMA mokslų sričių tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje (MTI) pagal su LMT pasirašytą sutartį dėl narystės tarptautinėje MTI plano įgyvendinimo

arba

- laimėjusi (kaip konsorciumo koordinatorius ar partneris) Europos Sąjungos 2021–2027 metų bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Europos Horizontas NTMA mokslų sričių mokslinių tyrimų, inovacijų projektą (tinkami programos „Europos Horizontas“ kvietimų tipai: „Research and Innovation action“, „Innovation action“. Netinkamo šios programos kvietimų tipo pavyzdys: „Coordination and support action“).

Kitos sąlygos:

- institucija gali teikti ne vieną šio kvietimo paraišką;

- institucija gali teikti tik vieną paraišką, susietą su konkrečia MTI ar konkrečiu programos Europos Horizontas projektu;

- paraiškoje nurodoma sąsaja su naryste tik vienoje tarptautinėje MTI ar tik su vienu programos Europos Horizontas projektu.

Paraišką teikiantis asmuo: paraiškoje nurodomas institucijos paskirtas kontaktinis asmuo, teikiantis paraišką ir informaciją dėl jos, taip pat atsakingas už lėšų, jei jų būtų skirta, panaudojimo koordinavimą institucijoje. Asmuo gali būti nurodomas kaip kontaktinis ne vienoje paraiškoje.

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama lietuvių kalba pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt Kartu su paraiška teikiamas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas dėl lėšų administravimo užtikrinimo.

Taip pat paraiškoje gali būti pateiktos finansinių išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentų (toliau – finansiniai dokumentai) kopijos (jei jų turima).

1. Tinkamos finansuoti išlaidos:

1.1. pagrįstos 2023 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais;

1.2. skirtos poreikiams, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, taip pat meno veiklomis:

 • naujam ilgalaikiam turtui (ilgalaikis turtas suprantamas kaip moksliniams (meno) tyrimams atlikti naudojami prietaisai ir įrengimai, programinė įranga ir kitas materialus ir nematerialus turtas, kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė kaip 500 Eur, jis numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus ir skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti. Ilgalaikiam turtui priskirtinos išlaidos yra ir įsigyjamos įrangos pristatymo, įdiegimo ir apmokymo ja dirbti paslaugos) įsigyti;
 • turimam ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti;
 • pridėtinės vertės mokestis, susijęs su pagal paraišką įsigytu ilgalaikiu turtu.

2. Netinkamos finansuoti išlaidos:

 • patalpų įrengimui, atnaujinimui ar techninei jų priežiūrai;
 • patalpų ir įrangos nuomai;
 • darbo užmokesčiui, socialinio draudimo ir kitoms įmokoms;
 • prekėms, paslaugoms įsigyti;
 • netiesioginės išlaidos;
 • kitam ilgalaikiam turtui ar jo vienetų skaičiui, nei nurodyta paraiškoje, įsigyti;
 • ilgalaikiam turtui, nesusijusiam su mokslinių (meno) tyrimų atlikimu (pavyzdžiui, įrangai, kuri naudojama tik dėstymui, mokymui ar pan. veikloms), įsigyti;
 • bazinei IT įrangai (bazine IT įranga laikomi standartinių (biuro klasės) kompiuterių ir jų priedų komplektai, tokiems kompiuteriams skirtos operacinės sistemos, saugos ir kitos įprastinės programos, įprastinė kompiuterinių tinklų, taip pat mobiliojo ryšio ir kita panašaus pobūdžio standartinė įranga), kuri nėra susieta su specializuotomis technologijomis ar mokslo (meno) tyrimų poreikiais, įsigyti.

Paraiškų vertinimo tvarka: pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

Paraiškų administracinė patikra, jos rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas atliekami Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (Bendrosios taisyklės) nustatyta tvarka.

HS mokslų bei meno sričių ir NTMA mokslų sričių paraiškos bus vertinamos atskirai. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (kontaktiniam asmeniui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas: lėšos HS mokslų bei meno sričių ir NTMA mokslų sričių paraiškoms bus paskirstytos įvertinus kvietimui numatytą lėšų sumą, gautų paraiškų ir ekspertų komisijų teigiamai įvertintų paraiškų skaičių bei šiose paraiškose tinkamomis finansuoti pripažintų lėšų poreikį.

Vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintais finansuojamų paraiškų sąrašais, pasirašoma dvišalė lėšų skyrimo sutartis. Joje nurodoma lėšų pervedimo, atsiskaitymo už jas tvarka ir terminai.

Gali būti apmokėtos tiek iki kvietimo pradžios, tiek paskelbus kvietimą, tiek po kvietimo rezultatų paskelbimo patirtos išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, atitinkančios kvietimo sąlygas ir reikalavimus.

Lėšų panaudojimo finansinė priežiūra vykdoma Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

Papildoma informacija: su kvietimu susiję dokumentai ir kita informacija skelbiama šios veiklos krypties tinklalapyje.