Kvietimas teikti paraiškas Lituanistikos programos sklaidos projektams finansuoti

Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė XIII kvietimą teikti paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektams finansuoti. LMT kviečia mokslininkus teikti paraiškas leisti ar versti mokslo populiarinimo leidinius, monografijas ar kitus leidinius, organizuoti renginius. Paraiškos teikiamos iki š. m. spalio 4 d.

Kvietimo apimtis: Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal antrą ir trečią Programos uždavinius ir visas juose numatytas priemones, išskyrus priemonę ,,3.2. leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.

Kvietimo konkursai:

I konkurso – paraiškoms vertimo bei mokslo populiarinimo darbams – nuostatos

II konkurso – paraiškoms organizuoti renginius – nuostatos

III konkurso – paraiškoms publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus – nuostatos

Kvietimo lėšos: Kvietimui galimos skirti lėšos 2024 metams – iki 473 781 Eur.

Paraiškų teikimas: Paraiška lietuvių kalba teikiama Tarybos informacinėje sistemoje https://junkis.lmt.lt 2023 m. rugsėjo 4 d. – spalio 4 d.

Paraišką teikia projekto vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu:

  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas ar nacionalinis muziejus.
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti vieną paraišką.

Kiti paraiškų teikimo reikalavimai nurodyti atitinkamo konkurso nuostatose.

Paraiškos priedai:

1) Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo.

2) Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su svarbiausių publikacijų sąrašais.

3) Kiti atitinkamo konkurso nuostatose nurodyti privalomi dokumentai.

Paraiškų vertinimas:

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu. Paraiškas vertins ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai:

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija:

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, Tarybos informacinėje sistemoje https://junkis.lmt.lt  privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išlaidos leidybai laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei projekto rezultatai (pavyzdžiui., monografijos, studijos ar kiti leidiniai) planuojami išleisti iki projekto pabaigos.

 

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos sklaidos projektų kvietimai sulaukia 50–80 paraiškų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, nacionalinių bei respublikinių muziejų ir bibliotekų. Pagal programą nuo 2016 m. finansuota daugiau nei 200 šimtai įvairios tematikos sklaidos projektų – Lietuvoje ir užsienyje išleistos mokslinės monografijos, studijos, remtos konferencijos ir vasaros mokyklos, lituanistiniai periodiniai žurnalai.