Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.

Kvietimo lėšos: 750 000 Eur

Kvietimui numatytos lėšos padalijamos į dvi grupes:

  • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, scenos ir ekrano menų, vaizduojamųjų menų sričių paraiškoms – 262 500 Eur
  • Gamtos mokslų, technologijos mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų sričių paraiškoms– 487 500 Eur

Projekto biudžetas

Projekto biudžetas: 3600 Eur (susideda iš 1, 4 ir 5 išlaidų eilutės);

Projekto biudžetas: 4400 Eur (susideda iš 1, 2, 4 ir 5 išlaidų eilutės);

Projekto biudžetas: 4500 Eur (susideda iš 1, 3, 4 ir 5 išlaidų eilutės);

Projekto biudžetas: 5300 Eur (susideda iš 1, 2, 3, 4 ir 5 išlaidų eilutės);

Išlaidų eilutės:

  1. Stipendija / darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) studentui – 2000 Eur
  2. Studento su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (jeigu studentui bus mokamas darbo užmokestis) – 800 Eur.
  3. Studento apgyvendinimo išlaidos (jeigu studentas vykdys vasaros praktiką atvykęs iš užsienio mokslo ir studijų institucijos arba jeigu studentas studijas vykdo kitoje Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, esančioje kitame mieste negu numatoma vasaros praktikos vieta vykdančiojoje institucijoje) – 900 Eur
  4. Kitos projekto vykdymo išlaidos – 1200 Eur
  5. Netiesioginės išlaidos – 400 Eur.

Paraiškų teikimo pabaiga: 2023 m. gegužės 17 d. 24 val.

Projekto trukmė: projektų veiklos įgyvendinamos vasaros atostogų metu 2023 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais.

Galimi pareiškėjai:

Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai.

Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.

Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Tyrimo vadovas gali teikti paraišką, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti jo teikiamas paraiškas.

Asmuo kaip studento tyrimo vadovas (-ė) ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.

Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštą dėl projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas www.lmt.lt);
  • dokumentą, patvirtinantį tyrimų vadovo (-ės) įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;
  • Pažymą apie studento (-ės) studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.

Paraiškų vertinimo tvarka:

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (tyrimo vadovui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Skiriama papildomai 10 balų, jeigu paraiškoje nurodytas studentas šiuo metu studijuoja užsienio ar kitoje Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje negu vykdančioji institucija.

Papildoma informacija:

Pasibaigus projektui, vykdančioji institucija teikia Tarybai studento ir tyrimo vadovo pasirašytą projekto veiklos ataskaitą, kurioje aprašomas studento tyrimų metu numatytų tikslų ir darbo plano realizavimas.