Inicijuojama priemonė „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ - LMT laukia siūlymų dėl projekto

Lietuvos mokslo taryba inicijuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) konkursinę priemonę „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“. Kviečiame šios tematikos moksliniais tyrimais suinteresuotas institucijas teikti siūlymus dėl naujos priemonės.

Priemonė skirta MTEP darbais prisidėti prie Lietuvos Respublikos strateginiuose ir programiniuose dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo, valstybei ir visuomenei kylančių iššūkių sprendimo. Taryba kreipiasi į Lietuvos universitetus, mokslo institutus ir atitinkamas ministerijas, prašydama teikti siūlymus dėl priemonės aktualumo, atitikties strateginiams ir programiniams dokumentams, siūlomų tematikų bei reikalavimų projektams ir kitų aspektų.

Priemonės projektą parengė Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas. Siūlymus kviečiame teikti iki š. m. balandžio 29 d. e. p. lietuvosmokslotaryba@lmt.lt.

Priemonės „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektas.

Reikalavimai projektams:

Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 36 mėnesių. 

Projekto biudžetas – iki 150 tūkst. Eur.

Reikalavimai projektams: mokslininkų grupių vykdomi tarpdalykiniai projektai, kurių vykdyme kaip partneriai dalyvauja rezultatais suinteresuotos viešojo, nevyriausybinio ar privataus sektoriaus institucijos.

Projektų rezultatas: mokslo publikacijos ir kita mokslinė produkcija, taip pat konkretų adresatą turintys taikomieji rezultatai (išvados, rekomendacijos, parodos, edukaciniai ištekliai ir kiti taikomieji rezultatai). 

Projektų vykdytojai pateikia rekomendacijas ar kitus taikomuosius rezultatus (išvadas, edukacinius išteklius, pan.) dėl projekto metu tyrinėtos problemos praktinio sprendimo kartu su projekto baigiamąja ataskaita. 

Skatinama, kad moksliniai ir taikomieji projekto rezultatai būtų skelbiami viešai ir komunikuojami visuomenei projekto vykdymo eigoje.  Skatinami projektai, kurių metu gauti duomenys yra atviri. 

Skatinama tarptautinė rezultatų sklaida (konferencijos, publikacijos, visuomenei skirti renginiai ir kt.). 

Tikimasi, kad projektus įgyvendins tarptautinės mokslininkų grupės, įtraukiančius įvairių karjeros pakopų tyrėjus