Lietuvos mokslo tarybos (LMT) rengiamame podoktorantūros stažuočių konkurse, skirtame skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus ir jaunųjų mokslininkų kvalifikacijos kėlimą, finansavimą laimėjo 4 iš 5 mokslininkų, pasirinkusių stažuotis Vilniaus dailės akademijoje: dr. Tomas Rimkus (Klaipėdos universitetas), dr. Tomas Riklius (Vilniaus universitetas), dr. Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė (Vilniaus universitetas, TPSMI) ir dr. Marija Griniuk (UCC Nordsjælland, Danija).

Dr. Tomo Rimkaus projektas „Paprastos įrėžos ar kažkas daugiau? Medžiotojų-rankiotojų ornamentas bei ornamentuoti kaulo ir rago dirbiniai rytiniame Baltijos regione“ tęsia  tyrimus jį dominančia tema apie akmens amžiaus, mezolito, laikų istorinius radinius. Pasirinkimą stažuotis VDA lėmė galimybė bendradarbiauti su prof. dr. Adomu Butrimu –  vienu profesionaliausių meno istorijos bei archeologijos specialistų, šiuo metu vykdančiu tyrimą „Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija“. Šio projekto vadovas A. Butrimas ir VDA prorektorius menui ir mokslui, dailės istorikas dr. Marius Iršėnas turi didelį įdirbį ir didžiulį istorinių, kultūros paveldo ir meno žinių bagažą, kuriomis jie yra pasiruošę pasidalinti su jaunuoju mokslininku.

Įrėžų technikos (pjovimo, rėžimo, gremžimo, gręžimo ir kt.) Rytų Baltijos regiono archeologijoje iki šiol mažai tyrinėtos, tad Dr. Tomas Rimkus tikisi, jog jam pavyks apdoroti ir susisteminti gautus duomenis, atrasti tendencijas, išskirti regioninio palikimo panašumus ir skirtumus. Dalį tyrimų mokslininkas ketina atlikti naudodamasis nauju VDA Telšių fakulteto skaitmeniniu stereomikroskopu.

Dr. Tomo Rikliaus podoktorantūros stažuotės  tema – „Polemikos dėl sakralinių atvaizdų XVI–XVII a. vid. LDK: teorija ir meninė praktika“. Jam padės tyrimo vadovė, VDA Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja  dr. Tojana Račiūnaitė. Dr. Tomui Rikliui ši galimybė ypač svarbi. Anot tyrėjo, kai sujungiamos filologo ir menotyrininko žinių pajėgos, galima „kalnus nuversti“.

Šio projekto tikslas yra nustatyti idėjinius katalikų ir protestantų polemikos dėl sakralinių atvaizdų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorijoje nuo XVI a. vid. iki XVII vid. konflikto taškus ir jų įtakas meninei praktikai. Polemikos konflikto taškų analizė ir šaltiniotyrinis jos sąsajų su menine praktika išgryninimas atskleis Lietuvos kultūros europeizacijos proceso daugiasluoksniškumą ir parodys Lietuvą kaip europinio kultūrinio ir intelektinio kontinuumo dalį bei leis kontekstualizuoti LDK kultūrinį paveldą.

Vilniaus universiteto TPSMI dėstytoja dr. Viktorija Rimaitė Beržiūnienė prieš porą metų apsigynė daktaro disertaciją tema „Paminklai Lietuvoje: valstybės tapatybės konstravimas“, o dabar ją toliau gvildens projekte „Pozityvusis desovietizacijos dėmuo: naratyvumo ir vizualumo dermė“. Šis tyrimas ypač aktualus dabar, kai  2022 m. prasidėjęs karas tarp Rusijos ir Ukrainos paskatino Rytų ir Vidurio Europos regione naują diskusijų dėl sovietinio paveldo ir monumentalių kūrinių bangą. Dr. Viktorija Rimaitė Beržiūnienė bandys atsakyti į klausimą, kokie yra Lietuvos tapatumo, formuojamo ir reprezentuojamo per paminklus po 1990 m., naratyvumo ir vizualumo pricipai, o tai padaryti jai padės tyrimo vadovė – VDA dėstytoja, dailės istorikė ir parodų kuratorė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.

Iš Danijos atvykusi tyrėja dr. Marija Griniuk, padedama vadovės prof. Eglės Gandos Bogdanienės, gilinsis į temą „Nauja performanso meno kuratorystės metodologija“. Šiuolaikinio performanso paradigmos kinta ir kuratoriaus praktika turi atsižvelgti į iššūkius, susijusius su tokiomis aktualiomis temomis kaip politiniai performansai, menas dekolonizacijos temomis ir nauji bendradarbiavimo normatyvai. Šio meninio tyrimo tikslas – kurti kuratorių mokymo platformą, mentorių galimybes, mokymo priemones ir praktinius įrankius jauniesiems menininkams-kuratoriams, kad jie galėtų plėsti savo žinias ir gebėjimus atsakyti į poreikius ir svarbius klausimus šiuolaikiniame mene.

Vilniaus dailės akademijai labai svarbu, kad stažuotojai pasirinko čia vykdyti tyrimus. Į akademinę VDA bendruomenę įsitraukiant tyrėjams įgijusiems išsilavinimą skirtingose mokslo institucijose ir dirbant kartu su Akademijos profesūra stiprėja tyrimų tarpdiscipliniškumo dėmuo, efektyviai panaudojama turima mokslo infrastruktūra, dalijamasi įvairialype patirtimi bei kompetencijomis.

Projektų pradžia – 2024 m. vasario 1 d.,  pabaiga numatyta 2026 m. sausį. Bendra LMT finansavimo suma – 344 429,00 Eur.

Stažuotojams ir projektų vadovams linkime sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus tikslus!