Skelbiamas stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams paraiškų priėmimas

Skatinamoji stipendija – skiriama Plungės rajono savivaldybės gabiems ir talentingiems studentams, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Plungės rajono savivaldybės studentams skyrimo tvarkos aprašo atrankos kriterijais.

Skatinamosios stipendijos dydis vienam studentui – 250 eurų. Planuojama skirti 2 stipendijas iki gegužės 31 d., įvertinus studento paskutiniųjų dviejų semestrų rezultatų vidurkį, kuris yra ne žemesnis nei 9,5 balo.

Tikslinė stipendija - skiriama studentų mokslinei, kūrybinei, projektinei veiklai, susijusiai su Plungės rajono savivaldybe, skatinti atlikusiems mokslinį, kūrybinį, projektinį darbą, susijusį su Plungės kraštu..

Tikslinės stipendijos dydis vienam studentui – 300 eurų. Planuojama skirti 4 stipendijas iki gegužės 31 d., įvertinus studentų mokslinę, kūrybinę, projektinę veiklą, kuri orientuota į Plungės rajoną (rengiamas kursinis/baigiamasis darbas, projektinė ar kūrybinė veikla susijusi su Plungės kraštu).

Gauti stipendijas turi teisę pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro) pakopos, vientisųjų studijų, antrosios (magistro) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) Plungės rajono savivaldybės gabūs ir talentingi studentai, neturintys studijuojamos pakopos aukštojo išsilavinimo diplomo, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir atitinkantys, gabių ir talentingų studentų, kurie pretenduoja gauti Plungės rajono savivaldybės stipendijas, atrankos kriterijus:

·        paskutiniųjų dviejų studento semestrų rezultatų vidurkis 9,5 ir aukštesnis (teikiant paraišką skatinamajai stipendijai);

·        pateiktas motyvacinis laiškas, kurį sudaro 2 dalys: prisistatymas, dalyvavimas visuomeninėje veikloje;

·        teikiama aukštosios mokyklos darbuotojo (atstovo) laisvos formos rekomendacija stipendijai gauti;

·        teikiamas trumpas studento mokslinės, kūrybinės, projektinės veiklos, susijusios su Plungės rajono savivaldybe (kraštu) aprašymas.

 

Paraiškų pateikimas

Studentai, siekdami gauti stipendiją, Savivaldybės administracijai turi pateikti tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos formą. Studentas gali pateikti tik vieną paraišką (pridedama).

Studentas, kartu su paraiška, privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančią studento statusą. Pažymoje turi būti nurodyta studijų krypčių grupė, studento mokymosi rezultatai.

Studentas paraišką su dokumentais gali teikti elektronine forma. Dokumentai siunčiami el. p. svietimas@plunge.lt.  

Teikiant paraišką su dokumentais popierine forma, ji turi būti:

· užpildyta kompiuteriu, tinkamai pasirašyta ir atspausdinta;

· teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta „STIPENDIJŲ KONKURSUI“, pareiškėjo vardas ir pavardė;

·  pateikiama Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko. 

Daugiau informacijos rasite: čia. 

Iškilus klausimams dėl stipendijų skyrimo, galite kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių: el. p. svietimas@plunge.lt, tel. 8448 73155.