• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas viešas konkursas Vilniaus dailės akademijos rektoriaus pareigoms eiti

  Vadovaudamasi Vilniaus dailės akademijos statuto (patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. XII-370) 52 straipsniu, Vilniaus dailės akademijos Taryba skelbia viešą konkursą Vilniaus dailės akademijos rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

  Pagrindinės Rektoriaus funkcijos nurodytos Vilniaus dailės akademijos statute.

  Kandidatas į Rektoriaus pareigas turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo ir (ar) meno daktaro laipsnį, arba būti pripažintas menininkas bei turėti ne trumpesnę kaip penkerių metų mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje patirtį ir vadybinės patirties. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka bent vieną VDA statuto 54 punkto papunktį.

  Kandidatu gali būti ir kandidatūros iškėlimo metu VDA nedirbantis asmuo.

  Kandidato veikla turi liudyti, kad jis suvokia VDA misiją, puoselėja VDA vertybes, yra motyvuotas rūpintis VDA veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Rektoriaus pareigoms vykdyti.

  Pretendentas būti kandidatu į Rektoriaus pareigas privalo pateikti Vilniaus dailės akademijos Rektoriaus rinkimų organizavimo komisijai pareiškinius dokumentus lietuvių kalba:

  1. Prašymą dalyvauti Viešame konkurse pagal Vilniaus dailės akademijos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo (patvirtintas VDA Tarybos posėdyje 2019-03-20 Nr. T-2019-3) priedą Nr. 1;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteisintą mokslo ir (ar) meno daktaro laipsnio arba pripažinto menininko statuso suteikimą liudijančio dokumento kopiją;
  4. Pedagoginę ir vadybinę patirtį įrodančius ir patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Pretendento veiklos, jį išrinkus Rektoriumi, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių);
  7. Kontaktinius duomenis.

  Pretendentas gali pateikti ir kitus dokumentus ir duomenis (užsienio kalbų mokėjimą ir kt.), kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

  Pareiškiniai dokumentai, užklijuotame voke, turi būti įteikti asmeniškai arba gauti registruotu laišku iki 2019 m. balandžio 23 d. 16 val., siunčiant juos Vilniaus dailės akademijos Rektoriaus rinkimų organizavimo komisijos pirmininkei Rūtai Pilkauskienei adresu: Maironio g. 6, LT-01124, Vilnius. Gauti užklijuoti vokai registruojami VDA nustatyta tvarka, ant vokų nurodomi gavimo data ir laikas.

  Jei konkursui pateikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus.

  Pasiteirauti: telefonu (8 5) 2105466, el. paštu: ruta.pilkauskiene@vda.lt

  Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašas

  Rektoriaus rinkimų organizavimo komisija

  Prašymas dalyvauti Vilniaus dailės akademijos rektoriaus rinkimų viešame konkurse