• Naujienlaiškis
 • Rektoriaus laiškas

  Gerbiami Akademijos dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai, studentų tėvai ir visi, kam rūpi, kad neetiškas elgesys ir seksualinis priekabiavimas visam laikui išnyktų iš akademinės aplinkos – kreipiuosi į Jus. Dabartinėje situacijoje kviečiu išvengti susiskaldymo ir susipriešinimo, nes turime bendrą tikslą: kuo greičiau išspręsti kilusias problemas ir užkardyti jas ateityje.

  Vilniaus dailės akademija prisiima moralinę atsakomybę už visus įvykius, nesvarbu, kada jie įvyko, kuriuose buvo pažemintas žmogaus orumas, pažeistos pamatinės etikos normos, grubiai nesilaikyta VDA Akademinės etikos kodekso nuostatų.

  VDA rektorius atleido prof. J. Gasiūną iš užimamų pareigų dėl to, kad savo elgesiu su studentais ir kitais akademinės bendruomenės nariais grubiai pažeidė Vilniaus dailės akademijos Etikos kodekso 7., 7.1, 7.2, 7.8, 8.1 punktus, VDA Vidaus darbo tvarkos taisyklių 43, 45, 46, 47 punktus ir VDA Statuto 99 punkto reikalavimus.

  VDA Senato Etikos komitetas, apsvarstęs turimus studentų skundus, pateikė analogišką J. Gasiūno elgesio įvertinimą.

  Neetišku elgesiu buvo apkaltinti dar du mūsų dėstytojai. Šiandien doc. A. Liepuonius buvo atleistas iš darbo jo paties prašymu. Dėl lekt. G. Trimako bus sprendžiama gavus jo paaiškinimus.

  Vasario 12 d. numatytas VDA Senato Etikos komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi galimi akademinės etikos pažeidimai Tapybos katedroje, tačiau nelaukiant komiteto išvadų jau nuspręsta iki š. m. rugsėjo 1 d. sukurti naują Vizualaus meno katedrą, joje apjungiant Tapybos, Skulptūros ir Grafikos katedrose šiuo metu vykdomas programas. Iki tol Tapybos katedros vedėjo pareigas pavesta eiti Aukštųjų studijų fakulteto dekanui doc. R. Kučinskui.

  Šiuo metu analizuojami anoniminių studentų grįžtamojo ryšio anketų rezultatai. Jais remiantis, bus inicijuojami atskiri tyrimai, jei to prireiktų.

  Kadangi viešasis informacinis fonas nepalankiai veikia studentų ir darbuotojų psichologinę būklę, numatome eilę konsultacijų su psichoterapijos specialistu ir Lygių galimybių plėtros centro eksperte Margarita Jankauskaite.

  Siekdama skaidrumo ir atvirumo, vasario 7 d. VDA skelbia Pasitikėjimo ir atvirų durų dieną, kurios metu kviesime studentų tėvus, visuomenės ir žiniasklaidos atstovus, Seimo narius ir visus suinteresuotus asmenis atvykti į VDA, susitikti su studentais ir dėstytojais, susipažinti su studijų aplinka – rektoratu, auditorijomis, laboratorijomis, biblioteka ir kt.

  VDA administracija pasiryžusi ir toliau nesitaikstyti su akademinės etikos pažeidimais. Raginame nedelsiant pranešti apie tokius atvejus. Prireikus, geranoriškai ir visapusiškai bendradarbiausime su teisėsauga.

  Tikimės ir Jūsų visų paramos ir bendro darbo, siekiant skaidrios ir saugios studijų aplinkos visiems.

   

  Prof. Audrius Klimas