Lietuviškojo vitražo paroda "ŠVIESOS AMŽIUS"

Parodoje pristatoma 9 dešimtmetį skaičiuojanti profesionalaus lietuviškojo vitražo mokykla, ją formavę ir čia dėstę vitražo dailininkai, taip pat studentų darbų kolekcija, aprėpianti platų spektrą vitražo sampratos, kompozicinių ir technologinių ieškojimų, atskleidžianti vitražo raidą nuo XX a. vidurio monumentalių, teminių figūrinių kompozicijų iki šiandienos konceptualių stiklo darbų. Lietuviškojo vitražo mokyklos, kurios pradžia siejama su Kauno

meno mokykloje 1934 m. pradėjusiu dėstyti ir vitražo studiją įkūrusiu prof. Stasiu Ušinsku, tradicija tęsiama iki šių dienų Vilniaus dailės akademijos Įvietinto meno studijų programos vitražo specializacijoje. Retoje aukštojoje dailės mokykloje Europoje ir pasaulyje vitražas yra dėstomas kaip atskira studijų programa, tačiau Vilniaus dailės akademija, perėmusi šiais metais šimtmetį mininčios Kauno meno mokyklos tradiciją, Valstybinio dailės instituto Vilniuje – į kurį vitražo studija iš Kauno buvo perkelta 1951 m. – patirtį, metodiką bei technologinę bazę, sėkmingai tęsia šią specifinę studijų programą.

Šia paroda pirmą kartą siekiama pristatyti vitražą dėsčiusius pedagogus, atskleidžiant vitražo raidą nuo mokyklos įkūrėjo prof. Stasio Ušinsko pirmųjų profesionalių vitražo darbų, jo darbą Vilniuje tęsusių prof. Algimanto Stoškaus ir prof. Kazio Morkūno monumentalių luitinio ir klasikinio plono stiklo vitražo kompozicijų, taip pat Eglės Valiūtės, doc. Konstantino Šatūno, prof. Algirdo Dovydėno, doc. Broniaus Bružo, doc. Igno Meidaus, Rasos Grybaitės, doc. Ievos Paltanavičiūtės, doc. Žydrūno Mirinavičiaus kūriniai, taip pat Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje vitražą dėsčiusio 

Antano Garbausko darbai. Šalia pripažintų vitražo menininkų eksponuojami studentų kūriniai – kursiniai bei diplominiai darbai, atskleidžiantys vitražo dėstymo metodiką ir platų technologijų spektrą.

Parodoje eksponuojami vitražų architektūroje projektai, natūralaus dydžio parengiamieji piešiniai (kartonai), vitražų architektūroje fotografijos, taip pat įvairia technika įgyvendinti kamerinio mastelio vitražo kūriniai: klasikiniai plono stiklo vitražai, luitinio vitražo pavyzdžiai, stiklo klampinimo ir moliravimo bei kitomis technikomis sukurti darbai.

Parodos kuratorius Įvietinto meno ir scenografijos katedros doc. Žydrūnas Mirinavičius

Vieta: Vilniaus dailės akademijos parodų salės Titanikas II a.
Atidarymas: spalio 6 d. 18 val.
Paroda veiks iki spalio 29 d.

_________________

THE AGE OF LIGHT

Retrospective of Lithuanian Stained Glass

The exhibition presents the school of professional Lithuanian stained glass dating back to the 1980s; the stained glass artists who formed it and taught here, as well as a collection of students works, covering a wide range of the concept of stained glass, its compositional and technological searches, revealing the development of stained glass from the middle of the 20th century monumental, architectural-scale thematic figurative compositions to todays conceptual glass artworks.

The begining of Lithuanian stained glass school is associated with Prof. Stasys Ušinskas who founded the stained glass studio in Kaunas Art School in 1934. The tradition of stained glass specialization has been continuing to this day where students can enroll into State Specific Art Study Programme at Vilnius Academy of Arts. There are very few art schools in Europe and the world where stained glass is taught as a separate Study Programme. Vilnius Academy of Arts is proud of taking over the legacy of Kaunas Art School which is celebrating its centenary this year, the experience, methodology and technological experience of the State Art Institute in Vilnius (to which the stained glass study was transferred from Kaunas in 1951) and successfully continues this specific Study Programme.

For the first time the exhibition aims to introduce the professors who were teaching stained glass, to reveal the development of stained glass since the first professional stained glass artworks created by the founder of the school Prof. Stasys Ušinskas. The exhibition presents the artworks of the artists who continued his work in Vilnius: Prof. Algimantas Stoškus and Prof. Kazys Morkūnas monumental lutic and classical thin glass stained glass compositions, as well as Eglė Valiūtė, Assoc. Prof. Konstantinas Šatūnas, Prof. Algirdas Dovydėnas, Assoc. Prof. Bronius Bružas, Assoc. Prof. Ignas Meidus, Rasa Grybaitė, Assoc. Prof. Ieva Paltanavičiūtė, Assoc. Prof. Žydrūnas Mirinavičius, as well as the creations of Antanas Garbauskas, who taught stained glass at the National M.K. Čiurlionis School of Arts. Next to acclaimed stained glass artists, students' works are exhibited: term and final creative projects that reveal the methodology of teaching stained glass and a wide range of technologies.

The exhibition displays projects of stained glass in architecture, life-size preparatory drawings (cardboards), photographs of stained glass in architecture, as well as chamber-scale glass works realized with various techniques such as classic thin glass stained glass, examples of dalle de verre glass, works created by glass slumping, casting in mold and other techniques.

Exhibition curator, Site-specific Art and Scenography department Assoc. Prof. Žydrūnas Mirinavičius