LSMU ir VDA jungtinė magistrantūros studijų programa „Dailės terapija“ pristato studentų darbų parodą „Virsmas“. Paroda, kurią sudaro dvi dalys - Abstrakcijos ir Vizualinė mozaika, eksponuojamos Vilniaus dailės akademijos Kaune fakultete, Muitinės g. 2, Kaune ir LSMU Mokomajame laboratorijų korpuse, Eivenių g. 4, Kaune. Parodos kuratorės: menotyrininkė, VDA Kauno fakulteto doc. Vaida Almonaitytė Navickienė ir LSMU Slaugos fakulteto lektorė Dr. Jolita Rapolienė. Parodos architektė: tapytoja, VDA Kauno fakulteto doc. Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė.

          Apie parodą:

Kas yra virsmas? Esame jo apgaubti kasdienybėje: nuolatiniai gamtos virsmai, lemiantys mūsų  nuotaiką ir būties kokybę, asmeniniai pokyčiai, bendruomenių apeigos, žyminčios kalendorinių švenčių esmę, ar tiesiog cheminė energija,  virstanti šilumine. LSMU ir VDA jungtinės magistrantūros studijų programos „Dailės terapija“ studentų parodoje sutelktos mintys, išreikštos įvairiomis vizualaus meno technikomis, teigia, kad virsmas yra žmogiškosios egzistencijos pojūčiui nepaprastai reikšmingas. Parodos autorės vizualine ir verbaline kalba atskleidžia, kaip virsmas, būdamas mus „visus supančios realybės esmė, visatos egzistencija, amžina materijos ir dvasios kelionė“ (Agnė Butkevičiūtė), gali būti įtraukiai stebimas. Tarsi paradoksas: stebėti ir - būti ar nebūti - įsitraukus. Šios šekspyriškos metaforos atspindimos ir kituose darbuose, kuriuose „virsmas – tai lyg iš tamsos ateinanti šviesa: kai žmogaus viduje tamsu, niūru, reikia sulaukti momento, kol mintys, jausmai pasikeis, pavirs į rudens auksinius atspalvius“ (Laima Nazarova). Moters gyvenimo misijos ir jos atspindžius virsme įgalina Dianos Griniūtės kūrinys, o būties trapumą bei įvairias jos materijas primena Santa Kuraitė. Kelionė virsme tęsiasi, o jos įspūdžiai, sluoksnis ant sluoksnio, atsispindėti parodos visumoje.

(EN) What is transformation? We are surrounded by it in our daily lives: the constant transformations of nature that determine our mood and the quality of being, personal changes, the rituals of communities that mark the essence of calendar festivals, or simply chemical energy transforming into heat. The thoughts expressed in various visual art techniques in the exhibition of the students of the joint Master's degree programme Art Therapy at LSMU and the VAA suggest that transformation is extremely significant for the sense of human existence. The authors of the exhibition use visual and verbal language to reveal how transformation, being "the essence of the reality that surrounds us all, the existence of the universe, the eternal journey of matter and spirit" (Agnė Butkevičiūtė), can be observed in an inclusive way. A paradox: to observe and - to be or not to be - engaged. These Shakespearean metaphors are also reflected in other works, where "transformation is like a light coming from the darkness: when it is dark and gloomy inside, one has to wait for the moment when one's thoughts and feelings will change and turn into the golden shades of autumn" (Laima Nazarova). The mission of a woman's life and its reflection in the transformation made possible by Diana Griniūte's work, while the fragility of being and its various materials are recalled by Santa Kuraitė. The journey in the transformation continues and its impressions are reflected in the exhibition as a whole.


Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja parodos Autorėms, kolegoms Aušrai Sebeikaitei, Gretai Keraminei, Vytautui Simanaičiui ir Neringai Jurei.