• Naujienlaiškis
 • (LT) Justina (Pinkis) Gražytė | TO BE CONTINUED... | 2019 09 17 – 2019 09 28

  Įprastai savo kūryboje autorė vengia tiesioginių asmeniškumų, tačiau ši paroda – išimtis. Gal todėl, kad tai pirmoji personalinė autorės paroda, kuri tuo pačiu tampa savotišku prisistatymu. Pagrindinis parodos personažas - pati kūrėja, o vyksmo laukas – jos gyvenimas. Siužetinės kompozicijos nukelia į kasdienos akimirkas praeityje, dabartyje ir ateityje. Trys galerijos erdvės simboliškai tampa skirtingais laikotarpiais, kuriuose autorė: prisimena svarbiausius įtaką, jai kaip žmogui ir kaip menininkei, padariusius reiškinius, perteikia dabarties pojūčius ir vizualizuoja netolimą ateitį. Ekspozicijoje menininkė sutalpino daug  save geriau pažinti leidžiančių reikšmingų elementų - skirtingas emocijas ir asmeninius išgyvenimus, aplinką, ryšius ir santykius, atradimus ir atsiminimus, svajones. Menininkės darbuose atsiskleidžia stiliui įtaką darę ir darantys pomėgiai – pogrindinė (underground) subkultūra, filmai ir komiksai atkeliavę iš „Marvel studios“ ir „DC Comics“ kompanijų, animacija, fantastika, mokslas ir kt.  Kūriniuose nestokojama humoro, ironijos ir sarkazmo, bet paraleliai atskleidžiamas ir sentimentalus santykis su šeima, tradicijomis, draugyste. Į parodą autorė siūlo žiūrėti ne kaip į dar vienos egocentriškos, spalvingos asmenybės išsišokimą, bet kaip į atvirą dialogą ar naują pažintį, kiekvienam kūriniuose atrandant panašumus ir skirtumus, sąsajas ir ryšius su šia paroda ir su ja pačia.

  Dideli kūrinių masteliai, keisti siužetai, ryškios spalvos, tikslingas kūrinių neišbaigtumas, netobulumas,  medžiagiškumas, interakcija ir tarpdiscipliniškumas – yra būdingi autorės kūrybos bruožai. Nuo 2014 metų Justina (Pinkis) Gražytė savo kūryboje dažniausiai naudoja mišrią, skiautinio ir aplikacijos techniką (buitiškai ją įvardinanti tiesiog siuviniais). Nors sena-nauja nėra nauja tema šiuolaikiniame kultūriniame lauke, tradicinis skiautinys nėra plačiai paplitusi technika ir nėra dažnai transformuojama į naujas modernias šiuolaikinio meno parodų lankytojui pažįstamas ir priimtinas formas. Tikslingai rinkdamasi tokį raiškos būdą autorė siekia praplėsti šiuolaikinės tekstilės galimybes Lietuvoje, dar labiau interpretuoti skiautinio techniką ir pritaikyti jį dabarčiai, naudojant neįprastus elementus, audinius, formas, jas jungiant tarpusavyje, tuo pačiu įtvirtinant asmeninį kūrybinį tekstilininkės identitetą.

  Justina Gražytė, draugams tiesiog – Pinkis,  2010 m. baigė tekstilės bakalauro, o 2012 m.  – magistro studijas Vilniaus dailės akademijos (VDA), vizualinio ir taikomojo meno fakultete. Gausioje darbinėje biografijoje išsiskiria darbai teatruose, grafinio dizaino sferoje, galerijose. Nuo 2008 metų aktyviai dalyvauja kultūriniuose renginiuose, parodose, jas kuruoja. Inicijuoja, bei vykdo įvairius kultūrinius bei su kultūros edukacija susijusius projektus.

  PARODOS ATIDARYMAS 2019 09 17 (antradienį) 18.30 val. 


  (EN) Justina (Pinky) Gražytė | TO BE CONTINUED... | 17/09/2019 – 28/09/2019 

  The author usually avoids going into her own personal territory but this exhibition is an exception. Perhaps this is because it is her first personal exhibition which, in a way, becomes her self-introduction. The main character depicted in her exhibition is the author herself and the period of time covered in her works is her own life. The plot compositions take you to the moments of the past, present and future. The three gallery spaces symbolically transform into different time periods where the author recalls the most important phenomena that had the biggest influence on her as an individual and artist; convey the states of the present and visualise the near future. The exhibit features numerous meaningful elements which provide deeper understanding of the author as a person including a variety of emotions and personal experiences, her background, her interactions and relationships, personal discoveries, memories and dreams. The author’s works reflect her interests that have influenced and continue to influence her artistic style, namely, underground culture, DC Comics and Marvel comic books and movies, animated series, fantasy, and science fiction, among many others.  The works are permeated with humour, irony and sarcasm but at the same time they reveal the artist’s sentimental relationship with her family, traditions as well as friendship. The author intends her works to be seen as an open dialogue or a new acquaintanceship rather than an attention-seeking display of yet another self-centred and colourful personality and encourage people to look for commonalities and differences with their own lives as well as underlying connections between the exhibition and the author.

  Typical motifs include large formats, unusual plots, vivid colours, deliberate incompleteness, imperfection, materiality, interaction and inter-disciplinary character. Since 2014, Justina (Pinky) Gražytė has been focusing on mixed media, art quilts and fabric art (commonly referred to as needlework). While “old vs new” is not a new theme in modern culture, traditional quilting is not a widespread technique and it is rarely transformed into new and modern forms of contemporary art familiar to and embraced by the audience. The author has deliberately selected this form of expression in order to broaden the perspective of contemporary textile in Lithuania, extend the interpretation of the quilting technique and make it current by using unexpected elements, fabrics, and forms, by combining them and at the same time establishing a personal creative identity of her as a textile artist.

  Justina Gražytė (or Pinky, as her friends call her) graduated from the Faculty of Visual and Applied Arts, Vilnius Academy of Arts, with a Bachelor’s degree in Textile in 2010 and a Master’s degree in the same field in 2012. Prominent aspects of her extensive career include theatre, graphic design and gallery projects. Since 2008, she has been an active participant of cultural events and exhibitions. She has also worked as an exhibition curator. She initiates and works on various cultural and cultural education projects.

  EXHIBITION OPENING 17/09/2019 (Tuesday) 18:30.