Ieva Daščioraitė | Didysis sprogimas

Ieva Daščioraitė | Didysis sprogimas

 

Parodos atidarymas: birželio 1 d. 17:00

Paroda veiks: birželio 1 – 17 d.

 

Kokia įtaką dabartiniams mūsų sprendimams daro istorija, filosofija, fizika, religija? Kaip praeities įvykiai formuoja žmonijos ateitį? Atsakymus į šiuos klausimus lemia požiūris į egzistenciją. Baigiamajame darbe „Didysis sprogimas“ siūloma įsivaizduoti amžinybę, tokią, kuri nuolat keičia pavidalą, įsikūnija materijoje, idėjose. Tokiu atveju galima rasti stabilumą tikėjime, kad pokyčiai yra neišvengiami. O kas, jeigu naujos idėjos nėra visiškai originalios? Galbūt autentiškumo paieškos tėra perdirbtos praeities patirtys? Intaliacijoje kiekvienas kūrinys yra gimęs iš savęs ir vis dar gimdantis naujas užuominas kūrybai. Mintis gali duoti pradžią piešiniui, piešinys gali duoti pradžią skulptūrai. O kartu tai sudaro visumą, pasaulio atvaizdą. 

 

Baigiamasis darbas „Didysis sprogimas“ - tai kvietimas pasivaikščioti po beribę laiko erdvę, kurioje nuolatos vyksta transformacijos. Pradžios tampa pabaigomis, energija virsta materija, praeitis - ateitimi. Pateikiami įvairūs egzistencijos scenarijai, vieni kuriantys patys save, kiti - reikalaujantys sąmoningo žmogaus prisilietimo.

 

Ieva Daščioraitė (g. 1999) įgijusi Fine Arts Foundation diplomą Anglijoje, University of the Arts London, nuo 2019 metų studijuoja grafiką Vilniaus dailės akademijoje. Kūrėja aktyviai dalyvauja meno projektuose, tarptautiniuose konkursuose, parodose. 2022 metais Kreatoriumo meno erdvės pristatė I. Daščioraitės kūrybą ArtVilnius mugėje, o Algimanto Švėgždos vardo piešinių konkurse menininkei buvo paskirta 3 vieta.  

 

Paroda yra VDA baigiamųjų darbų parodos „Graduation show“ dalis. 

 

EN

 

Ieva Daščioraitė | The Big Bang

 

Opening: June 1st 5p.m

The exhibition will be on display: June 1 - 17

 

How does history, philosophy, physics, religion influence our current decisions? How do past events shape humanity's future? The answers to these questions are determined by one’s attitude towards existence. In the final work "The Big Bang" it is proposed to imagine an eternity, the kind that constantly changes and is embodied in matter and in ideas. In this case, stability can be found in the belief that change is inevitable. What if new ideas are not completely original? Maybe the search for authenticity is simply the recycling of past experiences? In the final installation, each work is born from itself and is perpetually birthing new hints for future creations. A thought can give rise to a drawing, a drawing can give rise to a sculpture. And at the same time, it forms a whole - the image of the world.

 

The final work "The Big Bang" is an invitation to walk through the boundless space of time, where transformations are constantly taking place. Beginnings become endings, energy becomes matter, the past becomes the future. Various scenarios of existence are presented, some creating themselves, others requiring a conscious human touch.

 

Ieva Daščioraitė (b. 1999) has obtained a Fine Arts Foundation diploma in England, University of the Arts London, and since 2019 has been studying graphics at the Vilnius Academy of Arts. She  actively participates in art projects, international competitions, exhibitions. In 2022, Kreatoriumas art space presented I. Daščioraitė's work at the ArtVilnius fair, and the artist was awarded 3rd place in the drawing competition named after Algimantas Švėgžda.

 

The exhibition is a part of the VDA exhibition “Graduation show”.