• Naujienlaiškis
 • Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

  Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
  Projekto išlaidų suma, Lt 9.290.579,21
  Skirtas finansavimas, Lt 9.290.579,21
  Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt 0,00
  Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010-08-02 - 2015-03-31

  Projekto esmė 

  Šiuolaikinėje visuomenėje žmogiškųjų išteklių plėtra neįmanoma be ryškesnių infrastruktūros pokyčių. Šiuolaikinį technologijų lygį atitinkanti mokymo infrastruktūra yra ypač aktuali studijų kokybei. Menka ir pasenusi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė bei nepakankamas studijų programų derinimas su verslo ir visuomenės poreikiais lemia nepakankamai kokybišką tyrėjų parengimą, neužtikrina mokslinių tyrimų kokybės, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos augimo. Todėl būtina atnaujinti studijų infrastruktūrą, siekiant pagerinti studijų, darbo bei mokslo tyrimų galimybes studentams, dėstytojams bei tyrėjams. Bus atnaujinta bei išplėsta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA), Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) infrastruktūra, kuri bus naudojama studijų bei mokslo tyrimų procesuose. Projekto metu bus atnaujintos 6 laboratorijos bei įsigyta įranga 15 laboratorijų. Minėtose institucijose yra koncentruoti pagrindiniai Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (toliau – KI) meno, mokslo ir studijų žmogiškieji ištekliai, institucijų auditorijos, vyksta srautinės paskaitos, specialybiniai užsiėmimai dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams. 
  Projekto metu sukurta infrastruktūra bus naudojama mokslo ir studijų procese, o taip pat vykdant bendrus projektus su partneriais. Visa įranga bus prižiūrima ir atnaujinama tam panaudojant projekto pareiškėjo bei partnerių lėšas ir personalą. Tai leis užtikrinti fizinį (finansinį) projekto tęstinumą. 
  Vykdytojo bei partnerių darbuotojai jau dabar vykdo veiklas, susijusias su numatomu įgyvendinti projektu. Šios, jau dabar vykdomos ir projekto įgyvendinimo metu išplėtotos, veiklos bus tęsiamos ir po projekto įgyvendinimo, toliau funkcionuos įkurti nauji padaliniai, kuriuose dirbs naujų įgūdžių įgiję darbuotojai, užtikrinsiantys projekto rezultatų išlaikymą ir sklaidą savo institucijose. Sukurtos patrauklios studijų bei mokslo tyrimų sąlygos lems tai, kad projekto metu sukurta infrastruktūra bus aktyviai naudojama studijų ir mokslo tyrimų procesuose. Sukurtą infrastruktūrą naudosiantys aukštųjų mokyklų padaliniai bei studentai ir užtikrins tinkamą projekto veiklos rezultatų tęstinumą.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo