Lapkričio 24 d., 13.00 val. Vilniaus dailės akademijos galerijoje „Akademija“ (Pilies g. 44, Vilnius) dailės krypties meno doktorantas Juozas Laivys gins meno projektą tema „Kleopo draugija. Spektrinė kūrybos analizė. Postprodukcinio fenomeno sklaida kūrybinėje praktikoje“ (Dailė V 002)

Dėl ribotų vietų skaičiaus, prašome norinčius dalyvauti registruotis užpildant formą.

Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

Kūrybinės dalies vadovas:
Prof. Deimantas Narkevičius (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovė:
Doc. dr. Lolita Jablonskienė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Prof. Artūras Raila (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)

Nariai:
Doc. Dainius Liškevičius (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Raimundas Malašauskas (Kuratorius, vaizduojamieji menai, dailė V 002)
Prof. dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Doc. dr. Eglė Rindzevičiūtė (Kingstono universitetas (Jungtinė Karalystė), socialiniai mokslai, sociologija S 005)

Anotacija

Meninio projekto esmė – parašytas tekstas, kuris sukūrė meno kūrinį. Teksto rašytojas šio kūrinio akivaizdoje pasireiškia kaip mokslinis bendradarbis ir bendraautorius, kurio žodinė/rašytinė patirtis lyginant su vizualiniu bagažu yra ribota. Individualių kūrinių nekuriančio menininko pozicija čia koncentruojasi į struktūrų ir santykių tarp jų paieškas, kurios leidžia nustatyti bendresnes tendencijas bei judėjimo įvairesnėmis kryptimis galimybes. Darbas pateikiamas kaip dovana, kuri atsiskleidžia ne kaip iš meno padarytas mokslas bet kaip iš mokslo išgautas menas. Nors studijų proceso metu pastebimai daug kalbama apie tiriamąjį rašto darbą, šio meninio projekto rėmuose siekiama kad nebūtų nustota kalbėti apie meną. Tiriamoji dalis integruojama į meninę – kūrybinę, ir atvirkščiai. Knygos skirtukas, kuris materializuojasi iš estetizuotų išvadų, yra parašyto teksto meninė išraiška. Visą tekstą galima laikyti autoriumi ir vienu ilgu parašu po šiuo darbu. Kadangi karo akademijoje nevyksta karas – ten jis tik imituojamas, tai ir akademiniame kontekste menas taip pat gali būti perskaitytas kaip imitacija. Nors ši imitacija ir nenuveda ten kur norėtųsi, tačiau vien jau tai kad apsistoja prie to kas vizualu ir gražu, ši knyga su skirtuku gali veikti kaip meno kūrinys.

Abstract

Kleopas Society. Spectral Analysis. Dissemination of the Post-Production Phenomenon in Creative Practice

The essence of the artistic project is the written text that created a work of art. The writer of the text manifests himself in the presence of this work as a research associate and co-author whose verbal/written experience is limited in comparison to his visual erudition. The position of the artist who refrains from producing individual works concentrates here on the search for structures and their interrelations, which allow to identify broader trends and the possibilities of moving in more diverse trajectories. The work is presented as a gift that unfolds not as science derived from art, but instead as art extracted from science. Although the study process noticeably focuses on the written research work, the purpose of this artistic project is to ensure that art is not neglected. The research part is integrated into the creative artistic one, and vice versa. The bookmark, which materialises from aestheticised conclusions, is the artistic expression of the written text. The entire text can be considered the author of and a long signature under this work. As war is only staged rather than actually fought in a military academy, art in the academic context can likewise be perceived as imitation. Although this imitation does not lead where it is expected to, the present book with a bookmark can function as a work of art simply because it sticks to what is visual and beautiful.