Rugsėjo 27 d., 14.00 val. VDA 102 aud. (Malūnų g. 3, Vilnius) dizaino krypties meno doktorantas Sigitas Gužauskas gins meno projektą tema „Aiškinamosios strategijos informacijos dizaine“ (Dizainas V 003)

Kūrybinės dalies vadovė:
Prof. Aušra Lisauskienė (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dizainas V 003)

Tiriamosios dalies vadovė:
Dr. Gintautė Žemaitytė (Tyrėja, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkė:
Dr. Rūta Mickienė (Vilniaus dailės akademija, vaizduojamieji menai, dizainas V 003)

Nariai:
Lodewijk Coen (Menininkas ir dizaineris (Belgija), vaizduojamieji menai, dailė V002, dizainas V003)
Dr. Karolina Jakaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Saulius Valius (Menininkas, ekspozicijų architektas, vaizduojamieji menai, dizainas V003)
Prof. dr. Rasa Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)

Anotacija

Meno projekto kontekstas – vienas iš aktualiausių vizualinės komunikacijos dizaino žanrų – informacinė grafika, kuri tyrime įvardijama kaip aiškinamąją ar atskleidžiamąją funkciją atliekantys vaizdai. Meno projektu siekta plėtoti aiškinamojo vaizdo interpretacinį potencialą, analizuojant aiškinančių vaizdų reprezentacinį mechanizmą bei vykdant kūrybinius eksperimentus.

Siekiant meno projekto tikslo, buvo svarbu suprasti kaip veikia aiškinamasis vaizdas, kokia yra jo sandara, kokiu būdu jis paaiškina. Kuriant komunikacijos dizaino prototipus remtasi idėja, kad reiškinį aprašančiuose duomenyse gali slypėti ne tik mokslininkams ar ekspertams aktualios fenomeno ypatybės, bet ir turiningi pasakojimai, įtraukios istorijos įdomios ir masinei auditorijai. Todėl eksperimentinėje platformoje duomenų, informacijos, žinių pateikimas realizuojamas kaip informacinės patirties kūrimas, t.y. daugiasluoksnės pagavos formavimas, racionalų suvokimą derinant su jutiminėmis patirtimis, estetiniais, emociniais išgyvenimais ar žaidybinėmis situacijomis. Projekto eigoje sukurti dizaino prototipai skaitmeniniuose duomenyse glūdinčius faktus pateikia vaizdiniais pasakojimais, kurie į skaitines vertes redukuotiems reiškiniams sugrąžina „prarastus“ tikrovės bruožus.

Abstract

Explanatory Strategies in Information Design

The context of the artistic research project – one of the most relevant genres of visual communication design – is informational graphics which are identified in the study as images performing the explanatory or revealing function. The aim of the artistic research project was the development of the interpretational potential of the explanatory image by analysing the representational mechanism of explanatory images and conducting creative experiments.

To achieve the aim of the artistic project, it was important to understand how the explanatory image works, what the structure of such an image is and how it explains. The creation of communication design prototypes was based on the idea that the data describing a phenomenon may contain not only the phenomenon’s features relevant to scientists or experts but also fascinating narratives and involving stories which are also of interest to the mass audience. Therefore, in the pilot platform, rendering of data, information and knowledge is realized as the creation of informational experience, i.e., formation of multi-layered grasp when rational perception is coordinated with sensory experiences, aesthetic and emotional experiences, or playful situations. Design prototypes created in the course of the project convey the facts contained in digital data using visual stories which return the “lost” features of reality to the phenomena reduced to numerical values.