Doktorantūra

Valentinas Klimašauskas

Kūrybinio darbo tema: "Jaunojo menininko portretas institucinės kritikos stiliumi". Vadovas prof. Artūras Raila

Tiriamojo darbo tema: "Jaunojo menininko portretas institucinės kritikos stiliumi". Vadovas prof. dr. Vytautas Michelkevičius

Raktažodžiai: Meno kilmė, ontologinės meno problemos, meno lauko tyrimas, hibridiškumas, institucinė meno scenos kritika, teorija-fikcija, postfikcija.

Iliustracija: Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo gyventojai tapo (rasta fotografija)

Kas yra taip vadinamas jaunasis arba kylantis (angl. emerging) menininkas šiame hibridiniame post-antropoceno (dirbtinio intelekto, postžmogaus, bendradarbiavimo su taip vadinamais nežmogiškais agentais) amžiuje, kokie jo galimi veidai, jo portretai? Kur šiame amžiuje galime dėti skirtį tarp to, kas įvardijama kaip validus meno kūrėjas (autorius), kai meną galimai kuria ir mašinos ar gyvūnai, o kas tiesiog yra galingesnių jėgų (scenos, rinkos, didesnę galią ar žinojimą turinčio gamintojo, kita) instrumentas? Šis darbas tyrinėja kelis tapimo menininku scenarijus arba portretavimo variantus bei teoretizuoja tokio tapsmo ontologines prielaidas.

Vienas pagrindinių tyrimo tikslų yra tyrinėti pirminį tapimo menininku, meno kūrimo impulsą, analizuoti šios iki-lingvistinės, prieš-koncepcinės meno kūrimo impulso būsenos savybes bei išnagrinėti tolimesnį tokio impulso vystymąsi bei transfigūracijas šiuolaikinio meno lauke, ypač atsižvelgiant į naujas globalines sociopolitines sąlygas.

Kadangi šis tyrimas kelia ontologinį meno kilmės klausimą, pats tyrimas yra gan hibridiškas: viena vertus, objektyvūs meno kilmės impulso tyrimai yra sunkiai instrumentalizuojami ir galimi tik teoriniame lygmenyje, kita vertus, naudojantis institucine kritika ir jos tyrimo metodologija mes galime apibrėžti būdus, kuriais yra tampama menininkais. 

Svarbu pažymėti, kad esminė formali šio dailės krypties meno doktorantūros sąlyga yra ta, kad šis raštu atliktas darbas privalo būti ir kūrybinis bei tiriamasis darbai viename, kitaip tariant, vienas iš šio darbų tikslų - estetinių ir analitinių, tiriamųjų funkcijų persipynimas. Atitinkamai, yra persipynę ir šio darbo praktinės ir teorinės prieigos: tarp praktinių reikia pažymėti šio darbo metodologinį poreikį naudoti “teorijos-fikcijos” metodą (theory-fiction), tarp teorinių - institucinės kritikos metodą, kuris čia pasitelkiamas šiuolaikinio meno lauko ir scenos tyrimams.