Dailėtyros institutas

Dr. Laura Petrauskaitė

laura.petrauskaite[at]vda.lt

Menotyrininkė

Mokslinių interesų sritys: XX a. Rytų Europos, ypač Lietuvos, dailė, architektūra ir vizualinė kultūra, menininkų migracija, transkultūrinės sąveikos, Europos ir Pietų Amerikos ryšiai, socialinė dailės istorija

Dailėtyros instituto mokslo darbuotoja ir VDA menotyros doktorantūros programos vadovė. Yra įgijusi išsilavinimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. 2014 m. baigė dailėtyros studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2019 m. VDA ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė menotyros krypties daktaro disertaciją „Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai‟ (mokslinė vadovė prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė). Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse pelnė „Geriausios 2019 metų humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijos“ apdovanojimą. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslinių tyrimų projektuose, bendradarbiauja mokslinio periodinio leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis leidyboje. Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Transregional Latin America Network. Arts and Cultures tinklo narė.

MOKSLINIAI PROJEKTAI

2022–2024 – Tarptautinis projektas Linking (Art) Worlds: American Art and Eastern Europe from the Cold War to the Present. Vykdytojas – Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Finansuoja Getty Foundation ir Terra Foundation for American Art.

2020–2022 – Nacionalinis mokslininkų grupių projektas Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Vatikano Šv. Petro bazilikoje. Vykdytojas – Vilniaus dailės akademija, partneris – Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejus (VšĮ „Sakralus menas“). Finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

2017 – Menininkų migracijos tyrimas-mokslinė stažuotė Argentinoje ir Urugvajuje. Priimančioji institucija – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Airės. Finansavo Lietuvos mokslo taryba ir VšĮ „Lietuvos išeivijos dailės fondas“.

2011 – Tarptautinis projektas „Litvakų sinagogų tiriamosios ekspedicijos Lietuvoje ir Baltarusijoje“. Vykdytojai – Vilniaus dailės akademija, Baltarusijos valstybinis universitetas ir VšĮ “Žydų kultūros ir informacijos centras”. Finansavo Užsienio reikalų ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.
 

BIBLIOGRAFIJA

Sudaryti leidiniai

L. Petrauskaitė, Lina Michelkevičė ir Aušra Trakšelytė (sud.), Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 107). – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843 (priimta spaudai).

L. Petrauskaitė (ed.), Give My Regards to Those You Connect! Cultural Interactions Between South America and Eastern Europe / Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 105). – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843. https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav105

Daktaro disertacija

Matas Menčinskas ir jo amžininkai: menininkų migracijos reikšmė 20 a. pirmos pusės Lietuvos dailės modernizacijai, daktaro disertacija (vad. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:34353662/datastreams/MAIN/content

Knygų skyriai

Čikaga. Naujo gyvenimo pradžia / Chicago. The Start of New Life, Kazys Varnelis, Vilnius: Kazio Varnelio namai muziejus, 2022, p. 45–68. (priimta spaudai).

L. Petrauskaitė et al., Kūrinių katalogas, Nekenčiu sumaišties. Rimantas Sakalauskas, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, 2020, p. 229–252. – ISBN 978-9955-796-13-8.

Moksliniai straipsniai

Bažnyčių dekoro kontekstai ir lietuvių menininkų kūryba JAV, Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai, sud. Regimanta Stankevičienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius, 2022 (Meno istorijos studijos / Art History Studies, t. 10) (priimta spaudai).

Fighting for Visibility: Lithuanian Artists in Argentina, Give My Regards to Those You Connect! Cultural Interactions Between South America and Eastern Europe / Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos, edited by Laura Petrauskaitė, Vilnius, 2022 (Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 105), p. 105–140. – ISSN 1392-0316; eISSN 2783-6843. https://doi.org/10.37522/aaav.105.2022.108

Jonas Rimša’s Paintings in Public and Private Art Collections: Exotica or an Inconvenient Heritage?, Uncomfortable Heritage / Nepatogus paveldas, edited by Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius, 2021 (Meno istorijos studijos / Art History Studies, vol. 9), p. 71–106. – ISSN 2783-6193.

Politiniai ir meniniai Lietuvių koplyčios Šv. Petro bazilikoje Vatikane aspektai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2021, t. 44, p. 161–188. – ISSN 1392-0502. https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis//lkma-metrastis_t44_p161-187_Petrauskaite.pdf

Mato Menčinsko skulptūros ir jų interpretacijų kaita, Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, sud. Lina Balaišytė, Erika Grigoravičienė, Vilnius, 2016 (Dailės istorijos studijos, t. 7), p. 188–213. – ISSN 1822-2285. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2016~1502727456317/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Išeivystės patirtis modernėjančioje Lietuvoje: Mato Menčinsko atvejis, Menotyra, 2015, t. 22, nr. 4, sud. Aistė Paliušytė, p. 338–354. – ISSN 1392-1002. http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2015/4/338-354.pdf

L. Petrauskaitė, Perrašant tarpukario Lietuvos dailininkų biografijas: skulptorius Matas Menčinskas, Naujasis židinys-Aidai, 2014, nr. 5, p. 28–35. – ISSN 1392-6845. https://nzidinys.lt/project/2014-nr-5/

Mokslinės recenzijos

Savirefleksijos iššūkis: kaip šiuolaikinė Lietuvos dailėtyra mato save? [mokslinės konferencijos Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2021, nr. 4, p. 64–65. – ISSN 1392-6845. https://nzidinys.lt/produktas/naujasis-zidinys-aidai-2021-nr-4/

Vilnietis Brazilijoje: dailininko Lasario Segallo istorija [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parodos ir jos katalogo „Lasar Segall. Brazilijos modernistas iš Vilniaus“, kuratorės Kamilė Rupeikaitė, Ieva Šadzevičienė, recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2020, nr. 1, p. 54–58. – ISSN 1392-6845. https://nzidinys.lt/produktas/naujasis-zidinys-aidai-2020-nr-1/

Straipsniai kultūrinėje spaudoje ir kataloguose

Justinas Vienožinskis; Bronislovas Jamontas, Nacionalinė dailės galerija. Rinktiniai kūriniai / National Gallery of Art. Highlights, sud. Lolita Jablonskienė, Eglė Juocevičiūtė, Ieva Mazūraitė-Novickienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, p. 40–41, 50–51. – ISBN 978-609-426-149-7.

Dailininkas Zusmanas Gurvičius – Pietų Amerikos modernizmo klasikas iš Lietuvos, Krantai, 2019, nr. 3, p. 40–45. – ISSN 0235-6384. https://kranturedakcija.lt/zurnalas-krantai/2019-nr-3/

Pasivaikščiojimas po lietuviškas Buenos Aires, Krantai, 2018, nr. 3, p. 26–31. – ISSN 0235-6384. https://kranturedakcija.lt/zurnalas-krantai/2018-nr-3/

Konferencijų pranešimai

Bolivian, Mexican and Ecuadorian Art Exhibitions in Soviet Lithuania, Transregional Academy on Latin American Art IV: Plural Temporalities: Theories and Practises of Time, Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris, Forum Transregionale Studien (Berlin), Bibliotheca Hertziana/Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbija, 2022 09 24–10 02.
Plačiau: https://dfk-paris.org/de/page/4th-transregional-academy-latin-american-art-plural-temporalities-theories-and-practices-time

A vision of the Global Village and a route to it by Aleksandra Kasuba, Globalising the Avant-garde: European Network for Avant-garde and Modernism Studies (EAM) 8th Biennial Conference, Lisabona, Portugalija, 2022 09 01–03.
Plačiau: https://eam2022lisbon.sci-meet.net/programme

War, Body and Memory: Marija Teresė Rožanskaitė, Linking Art Worlds: American Art and Eastern Europe from the Cold War to the Present, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ir Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapeštas, Vengrija, 2022 09 13–17.
Plačiau: https://www.linkingartworlds.org/

Parallel Histories, Linking Art Worlds: American Art and Eastern Europe from the Cold War to the Present, Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa ir Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha, Čekija, 2022 05 13–15.
Plačiau: https://www.linkingartworlds.org/

Dekoro galios ir negalios: XX a. 6-8 deš. JAV lietuvių diasporos kulto pastatai, nuotolinė konferencija Vladui Drėmai atminti Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, kontekstai, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos dailės istorikų draugija, Vilnius, 2020 12 10–11.
Plačiau: http://www.new.lkti.lt/uploads/Konferencijos/2020/12.10-11/Dr%C4%97ma.Konferencija%202020_programa.pdf

Significance of Artists’ Migration for Modernization of Lithuanian Art: Matas Menčinskas and His Contemporaries, Transregional Academy on Latin American Art II: Mobility: Objects, Materials, Concepts, Actors, Deutsches Forum für Kunstgeschichte Paris, Forum Transregionale Studien (Berlin), Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Airės, Argentina, 2017 09 30 – 10 08.
Plačiau: 2017_Mobility_Academy_Brochure_WEB_3.pdf (dfk-paris.org)

Mato Menčinsko skulptūros ir jų interpretacijų kaita, Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai: dailės kūrinys kaip vaizdinys ir aprašymas, organizatorius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, 2015 10 02.