Biblioteka

Czyż, Anna Sylwia. Pałace Wilna XVII–XVIII Wieku. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą „Polonika”, 2021. 
 
Kałamajska Saeed, Maria. Ostra Brama w Wilnie =: Aušros Vartai Vilniuje. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą Polonika, 2023. 
 
Czyż, Anna Sylwia, et al. Szczęśliwe Nieba Krajów Włoskich!: Freskant Michelangelo Palloni w Wielkim Księstwie Litewskim. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą Polonika, 2023. 
 
Lichtenberg, Tom. Deadline: Short Story =: Deadline: Apskymas. Vilnius Academy of Arts, 2014. 
 
Obiekt - Przestrzeń: Wystawa z Okazji Stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu =: Object - Space: Exhibition Celebrating the Centenary of the University of the Arts in Poznań Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2019. 
 
Tarnowscy Artyści w Galerii Muzealnej: Cykl Wystaw. Muzeum Okręgowe w Tarnówe, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 2015. 
 
Paženklinti: 1, 2, 3. Leidykla Nenurodyta, 2010. 
 
Kaunas – Europos Kultūros Sostinė, 2022: Liudininkų Parodymai. Kaunas 2022, 2023. 
 
Kagan, Jenny. Iš Tamsos =: Out of Darkness: Interaktyvi Paroda, 2022.08.04-2022.10.30.: Parodos Katalogas. VšĮ "Kaunas 2022", 2022. 
 
Kaunas 2022 šIuolaikinė Sostinė. Europos KultūRos Sostinė Kauno Miesto Savivaldybė, 2023. 
 
 
Tyrimo IšVada: Kaunas - Europos KultūRos Sostinė 2022. Iš Laikinosios į šIuolaikinę VšĮ "Kaunas 2022", 2023. 
 
Šabasevičius, Helmutas. Lietuvos Baletas šIandien. „Krantų“ Redakcija, 2022. 
 
Labžentytė, Asta. Unicorn Is in the Box: What: Conseptual Fashion Exhibition during the Berlin Fashion Week. When: July 7-13,2014. Where: Pank Culture, Berlin (Germany). Vilnius Academy of Arts, 2014. 
 
Mary Cassatt: Modern Woman. Art Institute of Chicago in Association with H.N. Abrams, 1998. 
 
Vilnius: Bibliografijos Rodyklė Lietuvos Nacionalinė Martyno MažVydo Biblioteka, 2023. 
 
Adomėnas, Mantas. Moneta & Labirintas: Romanas. Trečioji pataisyta laida. ed., Baltos Lankos, 2024. 
 
Adomėnas, Mantas. Moneta & Labirintas II: Romanas. Baltos Lankos, 2024. 
Staponkutė, Dalia, et al. Vivat Regina!: Pararelinių Istorijų Romanas. Apostrofa, 2024. 
 
Cameron, Julia. Living the Artist's Way: An Intuitive Path to Greater Creativity: A Six-Week Artist's Way Programe. First published. ed., St. Martin's Essentials, 2024. 
 
Pakštalis, Arvydas, et al. The Jews of Kaunas. Všį Kaunas, 2022. 
 
Vysoká šKola VýTvarnýCh Umení v Bratislave: 65. VýRočIe Jej ZaložEnia = Academy of Fine Arts and Design, Bratislava: 65th Anniversary of Its Foundation. Prvé vydanie. ed., Vysoká šKola VýTvarnýCh Umení, 2014. 
 
Mykolo Raubos Vilnius =: Michał Rouba's Vilnius = Wilno Michała Rouby: [Tarptautinė Paroda Iš Ciklo "Europos Miestai", Vytauto Kasiulio Dailės Muziejus, 2013 m. LapkričIo 5 - GruodžIo 8 Dienomis: Katalogas]. Lietuvos Dailės Muziejus, 2014. 
 
Aleksandravičiūtė, Aleksandra, et al. Lietuvos BažNyčIos. ŠViesa, 2010. 
 
Oginskaitė, Rūta. Žebriūnas: Nutylėjimai Ir Paradoksai. Tyto Alba, 2020. 
 
Martinsons, Pēteris. Sapņu Pilsēta =: The City of Dreams. Daugavpils ValstspilsēTas Pašvaldība: Daugavpils Marka Rotko MāKslas Centrs, 2023. 
 
Ornament Arabe. L'Aventurine, 1995. 
 
Eidelberg, Martin P., et al. The Lamps of Louis Comfort Tiffany: With 250 Illustrations, 215 in Colour. Thames & Hudson, 2005. 
 
The Yves Saint Laurent Pierre Bergé Collection: The Sale of the Century. Christie's Paris Flammarion, 2009. 
 
Fawcett Tang, Roger. New Typographic Design. Laurence King, 2007. 
 
The Thames and Hudson Encyclopaedia of 20th Century Architecture: 490 Illustrations. Reprinted 1989. ed., Thames and Hudson, 1989. 
 
Antonelli, Paola. Humble Masterpieces: 100 Everyday Marvels of Design. First published. ed., Thames & Hudson, 2006. 
 
Curtis, Eleanor. Fashion Retail. Wiley-Academy, 2004. 
 
D& AD09: The Best Advertising and Design in the World. Taschen, 2010. 
 
Naujosios Lietuvių Dailininkų Kartos Kūryba Nuo Lietuvos Nepriklausomybės iki šių Dienų "Žengiant į 2000-Uosius": Čiurlionio Galerijos Naujosios Kolekcijos Pradžia: Jaunimo Centras, Chicago 1999 RugsėJo 24 d. ČIurlionio Galerija, 1999. 
 
Kasmetinė Vasario 16-Osios Meno Paroda: Galerijos "Vartai" Darbai Ir Sauliaus VaitiekūNo "Amuletai": 1995 Vasario 10 - Kovo 12 d.d., ČIurlionio Galerija, Chicago, Illinois. ČIurlionio Galerija, 1995. 
 
„Dailė”: [Parodos Katalogas]: ČIurlionio Galerija - ČIurlionis Art Gallery Chicago, Illinois, 1971.V.15-23. ČIurlionio Galerija, 1971. 
 
A.L. Dailininkų SąJungos Rudens Meno Paroda: 1958 GruodžIo 6, ČIurlionio Vardo Galerija Chicagoje: [Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1958. 
 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Dailės Paroda =: Art Exihibit: 1966 Birželio 25 - Liepos10 d. Čikagos Jaunimo Centras. [Leidėjas Nenustatytas], 1966. 
 
Dailės Darbų Paroda, 5: Dalia AncevičIenė, Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė, Magdalena Birutė-Stankunienė, Romualdas Povilaitis, Ringailė Jonynaitė-Zotovienė: 1985 m. BalandžIo 12, 13, 19, 20, 21 Jaunimo Centre ČIurlionio Galerijoje, Chicago: [Rengia Chicagos Skautininkių Draugovė, 35-Ių Metų Veiklos Sukakčiai PaminėTti]. Čiurlionio Galerija, 1985. 
 
Anastazija Tamošaitienė: Dailės Paroda: Nuo Rugsėjo 30 Iki Spalių 8, 1961 m., ČIurlionio Galerija, Jaunimo Centras: [Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1961. 
 
Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Narių Rudeninė Dailės Paroda: Čiurlionio Galerija, Chicago IL, 1980 m. Lapkričio 7 Dieną: [Katalogas]. Čiurlionio Galerija, 1980. 
 
DešImties Dailininkų Paroda Skirta Vasario 16 Ir Kovo 11: 2002 Vasario 15 d., ČIurlionio Galerija, Jaunimo Centre, Chicago, Ill. ČIurlionio Galerija, 2002. 
 
Chicago International Trade Fair & Exposition: Catalog of the Pavilion of Lithuania: June 25 - July 5, 1960, Chicago, Illinois. American Community of the U.S.A, 1960. 
 
Vasario 16: ČIurlionio Galerija, 1972 m. Vasario Mėn. 12-30 d.d.: [Parodos Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1972. 
 
Time and Space: September 14, 1986 - October 19, 1986 Art Gallery Balzekas Museum of Lithuanian Culture: [Parodos Katalogas]. [LeidėJas Nenustatytas], 1986. 
 
Kezys, Algimantas. Giesmių Giesmė =: The Song of Songs: Algimanto Kezio Fotografijų Paroda: 1993 GruodžIo 3-19 d. ČIurlionio Galerijoje, Chicago, Illinois. ČIurlionio Galerija, 1993. 
 
Lietuvių Fotografų IšEivijoje DešImtoji Metinė Fotografijų Paroda: 1981, 10.23-11.1, M.K. ČIurlionio Meno Galerijoje Jaunimo Centre. [Lietuvių Foto Archyvas], 1981. 
 
Miestas: 17-Oji Metinė Lietuvių Fotografijos Paroda: ČIurlionio Galerija, ČIkaga, 1988 Spalio 21-30 d.d. ČIurlionio Galerija, 1988. 
 
Jungtinė Lietuvių Dailininkų KūRinių Paroda Vasario 16 Proga: ČIurlionio Galerija, Chicago, Ill., 1975 m. Vasario 14-24 d. ČIurlionio Galerija, 1975. 
 
Graphic Works by Viktoras A. PetravičIus: [Exhibition Catalogue], November 11 to December 10, 1961. [LeidėJas Nenustatytas], 1961. 
 
Lietuvių Dailės Instituto Paroda: 1980 m. Vasario 22 d. - Kovo 2 d. ČIurlionio Galerija, 1980. 
 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 50 Metų Sukaktis, 1918-1968: Chicagos Ir Apylinkės Lietuvių Dailininkų KūRinių Paroda: [Katalogas]: Jaunimo Centras, ČIurlionio Galerija, 1968 II 17-25, Chicago, Illinois. [ČIurlionio Galerija], 1968. 
 
Viktoras PetravičIus: Recent Oil Graphics "The Spirit of Man", November 2-27, 1982. Galerija, 1982. 
 
Butkienė, ŠVabienė: Grafika, Keramika: [Parodos Katalogas]: ČIurlionio Galerija, 1979 m. LapkričIo 30 - GruodžIo 15. ČIurlionio Galerija, 1979. 
 
Miko ŠIleikio ApžValginė Tapybos Paroda: 1975 m. Spalio 4-19 d.d. ČIurlionio Galerijoje, Bridgeview, Illinois: [Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1975. 
 
J. Rimša: Tapybos Darbų Paroda: 1974 m. Gegužės 10-19 d.d., ČIurlionio Galerija, Chicago, Illinois. ČIurlionio Galerija, 1974. 
 
ČIkagos Ir Apylinkės Lietuvių Dailininkų KūRinių Paroda: [Katalogas]: ČIkaga, 1977 m. Vasario 4-18. [ČIurlionio Galerija], 1977. 
 
Bendroji Dailės Paroda: ČIurlionio Galerijos, 1984 m. Spalio 19 - Lapkr. 4, Chicago Illinois. ČIurlionio Galerija, 1984. 
 
Jonas KelečIus: 1965 m. RugsėJo 25 - Spalio 3, ČIurlionio Galerija = September 25 - October 3, 1965, Ciurlionis Art Gallery: [Parodos Katalogas]. [LeidėJas Nenustatytas], 1965. 
 
Chicagos Ir Apylinkės Lietuvių Dailininkų KūRinių Paroda: [Katalogas]: Jaunimo Centras, ČIurlionio Galerija, 1971 m. Vasario 13-21, Chicago, Illinois. [ČIurlionio Galerija], 1968. 
 
First Lithuanian International Art Exhibition: Riverside Museum, 1958. 
 
Antanas TamošAitis: Dailės Paroda: Nuo RugsėJo 22 Iki 30 d., 1962, ČIurlionio Galerija, Jaunimo Centras. [ČIurlionio Galerija], 1962. 
 
Bendroji Dailės Paroda: Lithuanian Art Gallery of "ČIurlionis", 1981 m. LapkričIo 6-21. Lithuanian Art Gallery of ČIurlionis, 1981. 
 
Bendroji Dailės Paroda: Lithuanian Art Gallery of "ČIurlionis", 1982 m. Spalio 1-17. Lithuanian Art Gallery of ČIurlionis, 1982. 
 
Bendroji Dailės Paroda: ČIurlionio Galerija, 1983 m. LapkričIo 4 - 20, Chicago Ill. ČIurlionio Galerija, 1983. 
 
Bendroji Dailės Paroda: ČIurlionio Galerija, 1980 m. Gegužės 16-31 d., Chicago Ill. ČIurlionio Galerija, 1980. 
 
Dailė '91: ApžValginė Lietuvių Meno Paroda: 1991 Vasario 16 - Kovo 11 d. Pasaulio Lietuvių Centras, 1991. 
 
Dailės Paroda =: Art Exhibit: ČIurlionio Galerija, Chicago, Ill., Nuo Spalio 24 Iki LapkričIo 1, 1959. [LeidėJas Nenustatytas], 1959. 
 
Lithuanian Art Exhibition, April 11-19, 1953, Chicago, Ill. =: Lietuvių Meno Paroda, BalandžIo 11-19 d.d., 1953 m., Chicago, Ill. [LeidėJas Nenustatytas], 1953. 
 
ČIurlionio Galerijos, Inc. 20 m. Sukaktuvinė Ir Pirmoji Tautine Tema Dailės Paroda: 1977 m. Spalio Mėn. 7-23 d.d., Chicago, Ill.: Parodos Katalogas. ČIurlionio Galerija, 1977. 
 
Freiburg 1946: Art Exhibit Celebrating 50th Anniversary of the Freiburg School of Arts and Crafts: Balzekas Museum of Lithuanian Culture, January 26-April 3, 1997. Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 1997. 
 
Art Gallery of ČIurlionis Presents Australian and Local Artists Exhibition: November 4 Thru 12, 1961. [Art Gallery of ČIurlionis], 1961. 
 
StudijavusiųJų Freiburgo Ecole Des Arts et Metiers Lietuvių Dailininkų Darbų Parodos Katalogas: ČIurlionio Galerija, Chicago, Illinois, BalandžIo Mėn. 23 d. - Gegužės Mėn. 1 d. 1960 m. ČIurlionio Galerija, 1960. 
 
Lietuvių Dailės Studijos Studentų Darbų Katalogas, 1966. "69" Art Gallery, 1966. 
 
Chicagos Lietuvių JaunųJų Dailininkų Paroda: ČIurlionio Galerija, Chicaga, 1963.X.3-13: [Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1963. 
 
Lithuanian Art: Exhibit Program, Chicago, III. 1957. [LeidėJas Nenustatytas], 1957. 
 
Fine Art of Leather: Painting on Leather: Exhibition Opening March 12, Ciurlionis Gallery, Lithuanian Cultural Center, Chicago, Il., 2004. Ciurlionis Gallery, 2004. 
 
ŽVilgsnis į Save: Lietuvių Moterų Dailininkių Draugijos Penkiolikos Metų Sukaktuvinė Paroda ČIurlionio Galerijoje 1986 m. BalandžIo Mėn. 18-27 d.d. = Self - Image: The Lithuanian American Women Artists Association Fifteenth Anniversary Exhibit, ČIurlionis Gallery, April 18-27, 1986. ČIurlionis Gallery, 1986. 
 
Smilgienė-Butkutė, Julija. Lietuvių Moterų Dailės Paroda =: Lithuanian American Women's Art Exhibit: ČIurlionis Art Gallery, Chicago, 1981 m. RugsėJo 18 d. - Spalio 3 d.: [Katalogas]. ČIurlionis Art Gallery, 1981. 
 
Dailė: Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Leidinys Dailės Parodos (1960.III.5-12) Proga. Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Leidinys, 1960. 
 
Chicago International Trade Fair & Exposition: Catalog of the Pavilion of Lithuania: June 25 - July 5, 1960, Chicago, Illinois. American Community of the U.S.A, 1960. 
 
JaunųJų Lietuvių Menininkų Darbų Paroda: Nuo Spalio 13 Iki 20, 1962, ČIurlionio Galerija, Chicago, Illinois: [Katalogas]. ČIurlionio Galerija, 1962. 
 
Lietuvių Dailininkių Draugijos Paroda – 1977 =: Lithuanian American Women Artists Ass'n Exhibit – 1977: [Katalogas]. [Lietuvių Dailininkių Draugija], 1977. 
 
Chicago, 1994: 1994 m. Kovo 11-30 d., Čiurlionio Galerija Chicago, Illinois = ČIurlionis Art Gallery March 11-30, 1994. ČIurlionio Galerija, 1994. 
 

Kitos naujos knygos (nauji leidiniai gauti per 2 paskutinius mėnesius)