2023 m. priėmimo taisyklės

Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2023 metais taisyklės (atsisiųsti pdf)

Būtina žinoti:

Minimalūs priėmimo rodikliai

  • 2019 metais ir vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei kitas laisvai pasirinktas valstybinis brandos egzaminas. Stojant į kitų studijų krypčių programas, reikalingas ir matematikos valstybinis brandos egzaminas.
  • Penkių geriausių metinių įvertinimų vidurkis - ne mažesnis negu 7.

Konkursinio balo sandara

  • Stojant į dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo krypčių studijų programas, brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami. Konkursinis balas yra stojamojo egzamino įvertinimas. Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: stojančiojo kūrybinių darbų aplanko vertinimas ir stojamasis pokalbis.
  • Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro: stojamojo egzamino įvertinimas, matematikos arba informacinių technologijų, arba fizikos brandos egzamino įvertinimas (arba metinis pažymys), lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir bet kurio kito dalyko brandos egzamino arba metinio įvertinimo, padaugintų iš svertinių koeficientų suma. Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: Architektūrinių formų kompozicija ir Atmintinis akademinis piešinys.
  • Stojant į menotyros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, istorijos arba geografijos, arba matematikos, arba informacinių technologijų brandos egzamino (arba metinio įvertinimo), bet kurio kito dalyko brandos egzamino (arba metinio įvertinimo), užsienio kalbos brandos egzamino (arba metinio įvertinimo), padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

Papildomi balai

  • Pridedami stojant į valstybės nefinansuojamas studijas: pridedamas 1 balas baigusiems VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos parengiamuosius kursus; baigusiems dailės krypties bendrojo ugdymo mokyklą (Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą arba kitą menų gimnaziją); pridedama 0,5 balo baigusiems dailės krypties programas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigoje.