• Naujienlaiškis
 • Gruodžio 21 d., 14.00 val., VDA Dizaino inovacijų centro prof. Felikso Daukanto (112) auditorijoje (Maironio g. 3, Vilnius)

  Dizaino krypties meno doktorantas Marius Bartkus gins meno projektą tema

  „Vizualinė metafora: generavimas ir taikymas praktikoje“
  Dizainas W200 (P02)

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Audrius Klimas – Vilnius dailės akademija, dizainas P02

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Dr. Gintautė Žemaitytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dizaino krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkė:
  Prof. Aušra Lisauskienė – Vilniaus dailės akademija, dizainas P02;

  Nariai:
  dr. Federik De Bleser – Sint Lucas School of Art Antwerpen, dizainas P02
  dr. Jolita Liškevičienė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H
  dr. Rūta Mickienė – Vilniaus dailės akademija, dizainas P02
  prof. habil. dr. Rimvydas Simutis – Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, Informatikos inžinerija 07T

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda VDA Titaniko parodų salėje (Maironio g. 3, Vilnius) veiks gruodžio 12 - 16 d. (atidarymas gruodžio 12 d. 18:00 val.)

  Anotacija

  Disertacijoje tiriama, kaip grafinio dizaino reikmėms automatizuoti vizualinių metaforų kūrimą. Nagrinėjama, kaip vaizdų reikšmės arba žinutės turinio formavimo procesas galėtų tapti automatizuotas, o dalis kūrėjo darbo – perkelta kompiuteriui. Tyrime apžvelgiamos ir analizuojamos problemos, su kuriomis susiduriama bandant kompiuterinei sistemai patikėti vizualinių metaforų generavimo procesą. Kuo skiriasi resurso aprašymas, kai tai daro kompiuteris arba žmogus, vizualinių objektų išskyrimas iš aplinkos, objektų rakursų įvairovė, objektų tarpusavio komponavimo reikšmės, kompiuterinių sistemų nematomas vaizdo turinys – tik dalis problemų, su kuriomis susiduriama, mėginant automatizuoti metaforų kūrimą.

  Problemai spręsti siūlomas vizualinių metaforų generatorius, kuriuo galima greitai kurti vizualines metaforas, komunikacines žinutes, manipuliuoti reikšmėmis, kontrolės svertus suteikiant ne tik kūrėjui, bet ir sociumui, kūrinio vertintojams. Pateikiamas spekuliatyvusis vizualinių metaforų generatoriaus modelis, plėtojimo pasiūlymai naudojant dirbtinį intelektą.

  Summary

  A VISUAL METAPHOR: GENERATION AND APPLICATION IN PRACTICE

  The thesis examines how creation of visual metaphors can be automated for graphic design purposes. The question of how the process of forming the meaning of images or content of a message could become automated and a part of the creator’s work could be passed on to a computer is raised. The study provides an overview and analysis of the problems encountered in an attempt to entrust the visual metaphor generation process to a computerised system. The difference between a description of a resource carried out by a computer or a human being, separation of visual objects from the environment, a variety of aspect angles, values of combining objects among each other, video content overlooked by computerised systems - this is only part of the problems faced when trying to automate the creation of metaphors.

  A visual metaphor generator, which allows for quick creation of visual metaphors, communication messages, manipulation of values, by giving controls not only to the creator, but also to the social environment - evaluators of a piece of work, is proposed as a solution to the problem. A speculative model of the visual metaphor generator is presented and proposals for development in employing artificial intelligence are made.