Universitetų konsorciumo (UNIKON) nariai:

Vilniaus universitetas | Lietuvos sporto universitetas | Vilniaus dailės akademija | Lietuvos muzikos ir teatro akademija

UNIKON valdymo organai yra Asamblėja, sudaryta iš visų Konsorciumo narių deleguotų atstovų ir Valdyba.

Tikslas:

gerinti mokslo ir meno tyrimų, mokslo, kūrybinės veiklos ir studijų kokybę, kultūros plėtros ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo idėjų sąveiką praktikoje, didinti Konsorciumo narių konkurencingumą Lietuvos ir ES erdvėje.

Veiklos sritys:

Bendra Konsorciumo narių veikla vykdoma mokslo, meno, studijų bei kitose mokslo ir studijų institucijoms aktualiose veiklos srityse.

Mokslo ir meno srityse:

 • mokslinių tyrimų išteklių (duomenų bazių, informacinių sistemų ir kt.) bei mokslo ir meno tyrimams skirtos infrastruktūros naudojimas ir plėtra;
 • bendrų mokslinių ir meninių projektų vykdymas;
 • bendros doktorantūros organizavimas;
 • doktorantūros bendrų dalykų dėstymo organizavimas konsorciumo narių doktorantams;
 • bendros leidybos, apimant, bet neapsiribojant elektronine leidyba, organizavimas;
 • pasidalinimas gerąja patirtimi leidinių dizaino, redagavimo, maketavimo ir pan. srityse;
 • informacijos sklaida apie Konsorciumo narių kartu ar atskirai organizuojamus renginius;
 • kitos su moksline, menine veikla susijusios ir UNIKON sutarčiai neprieštaraujančios sritys.

Studijų srityje:

 • bendro studijų dalykų sąrašo sudarymas užtikrinant Konsorciumo narių studentams galimybę studijuoti pasirinktus sąrašo dalykus kartu su kitų konsorciumo narių studentais;
 • jungtinių studijų programų ir modulių rengimas ir įgyvendinimas;
 • pedagoginių studijų vykdymas dalyko didaktikos srityje;
 • mokymosi visą gyvenimą jungtinės veiklos plėtojimas;
 • bendros veiklos rezultatų sklaida siekiant tarptautiškumo ir tarptautinio konkurencingumo;
 • dalinimasis gerąja patirtimi studijų srityje užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę;
 • bendros studijų vykdymui reikalingos materialinės ir intelektualinės bazės (bibliotekos, metodinės priemonės, sporto bazės ir kt.) kūrimas.

Bendra Konsorciumo narių veikla kitose mokslo ir studijų institucijoms aktualiose veiklos srityse gali būti plėtojama įgyvendinant UNIKON valdymo organų kompetencijai priskirtus sprendimus.

UNIKON sutartis

UNIKON 2015 m. veiklos ataskaita