• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Akademinis piešimas, besiruošiantiems stoti į Monumentaliosios tapybos ir scenografijos specialybes


  Dėstytoja

  Irma Balakauskaitė
  Tel.: 8 69251927
  irmabarbora@yahoo.com

  Vieta ir laikas

  Kurso pradžia 2017 m. lapkričio 4 d.
  Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai) ,123 kab. (VDA, A korpusas).
  Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, šeštadieniais nuo 11:00 iki 13:30 val.


  Anotacija

  Programa skirta tiek besiruošiantiems studijuoti vaizduojamuosius menus/ ketinantiems studijuoti monumentaliosisos tapybos ir scenografijos bakalauro studijų programą , tiek norintiems įgyti bendrų piešimo žinių bei susipažinti su akademiniais piešimo principais, perteikiant natūrą piešinyje. Programa skatina ir jau turimų piešimo gebėjimų tobulinimą.

  Komunikacija su kurso dalyviais gali vykti lietuvių, anglų bei rusų kalbomis.

  Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje, bei praktinių įgūdžių bagažą, padėsiantį sėkmingai pradėti monumentaliosios dailės bakalauro programos studijas.

  Kurso programa nukreipta į akademinių piešimo įgūdžių įgijimą bei lavinimą; supažindina su komponavimo principais pastatyminėje kompozicijoje, perspektyvinio vaizdavimo taisyklėmis bei jų praktiniu pritaikymu tiek akademiniame, tiek kūrybiniame piešinyje. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per praktinę veiklą.

  Praktinės užduotys remiasi geometrinių bei buitinių daiktų pastatymų studijavimu bei jų interpretacija kūrybinėse užduotyse, pritaikant įgytas/turimas žinias.

  Mokslo metų bėgyje organizuojamos 2 apžvalginės peržiūros pasiekimų aptarimui bei pažangos įvertinimui. Ruošiamas asmeninių darbų portfolio.

  Kiekvieno užsiėmimo eigoje 0,5 val. laiko bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms (eskizavimui, vizualinės atminties lavinimui, "aklojo piešimo" praktikoms ir kt.) , 2 val. - mokomosioms bei kūrybinėms užduotims vykdyti.

  Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys. Tikimasi, jog kurso dalyviai jų vykdymui skirs 3 valandas per savaitę.


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  • Praktinio darbo procese įvaldyti akademinio piešinio komponavimo principus, gebėjimą jais remtis, atliekant praktines pastatyminės kompozicijos bei kūrybines užduotis;
  • Išmokti suvokti kūnų geometriją, perspektyvinio vaizdavimo (linijinės/ kampinės perspektyvos) principus, gebėti remtis perspektyvos žiniomis ir jas taikyti, atliekant praktines kūrybines užduotis;
  • Įgyti gebėjimą konstruktyviai mąstyti, kurti konstruktyvinį piešinį bei jo interpretacijas pagal įsivaizdavimą;
  • Įvaldyti iliuzorinės erdvės/perspektyvinių planų kūrimo plokštumoje būdus, gebėti perteikti daiktų apimtį šviesotamsos pagalba, išmokti naudoti štricho charakterį bei tekstūras, perteikiant daiktų medžiagiškumą;
  • Sudaryti savo darbų portfolio;
  • Pasiruošti stojamiesiems piešimo egzaminams.

  Pratybų temos

  • Pastatymo eskizavimas, kompozicinė paieška;
  • Vizualinės atminties lavinimo pratybos;
  •  „Aklojo piešimo“ praktikos; 
  • Geometrinių kūnų perspektyvoje piešimas pagal įsivaizdavimą;
  • 3 buitinių daiktų natiurmorto lipdymas, transformavimas, sukurtos kompozicijos eskizavimas;
  • 3 paprastų buitinių daiktų piešimas skirtinguose rakursuose pagal įsivaizdavimą;
  • Natiurmorto interpretaciniai eskizai;
  • Interjero bei žmogaus figūrų  judesyje eskizavimas.
  • Žmogaus galvos lipdymas pagal įsivaizdavimą, remiantis veido proporcijų taisyklėmis;
  • Portretinio panašumo perteikimas, eskizuojant.

  Praktinių užduočių temos

  • Intuityvus piešimas. Pažintis su bendraisiais kompozicijos principais; pastayminės kompozicijos principų analizė, remiantis istoriniai natiurmorto raidos pavyzdžiais;
  • Formų geometrija, proporcijos. Pasirinkto istorinio natiurmorto pavyzdžio metodinė studija "nuo paprasto prie sudėtingo";
  • Rakursas, perspektyva. Bendrųjų linijinės perspektyvos principų taikymas geometrinių kūnų (kubo, rutulio, prizmės, cilindro) kompozicijoje;
  • Konstrukcija, ašinė simetrija. Paprastų formų buitinių daiktų konstruktyvinis piešinys; buitinių daiktų konstruktyvinio piešinio perspektyvoje kūrimas pagal įsivaizdavimą, remiantis 3 paprastų buitinių daiktų siluetais;
  • Šviesa ir šešėlis. konstruktyvinis draperijos piešinys, skaidant plokštumas, išskiriant šviesos slydimo tonus;
  • Erdvinė perspektyva. Geometrinių kūnų pastatyminė kompozicija, atskiriant perspektyvos planus, perteikiant šviesos slydimą apvaliais paviršiais;
  • Šviesa ir spalva. Paprastų buitinių daiktų natiurmorto kompozicija;
  • Tekstūra ir medžiagiškumas. Skirtingų medžiagų buitinių daiktų piešimas, perteikiant medžiagų savybes, faktūras;
  • Apvalių daiktų kompozicijos piešimas skirtingais rakursais;
  • „Neigiami plotai“. Natiurmorto bei kėdės silutetinio piešinio kūrimas, remiantis " neigiamų plotų" vaizdavimo principu;
  • Erdvė. 3 baldų kompozicija erdvėje;
  • Interpretacija. Pasiūlyto natiurmorto kūrybinė interpretacija. Kompozicinė paieška eskizuose, Interpretacijos kūrimas, remiantis kompozicijos bei perspektyvos principais;
  • Natūra ir jos transformacija (2,5 val. užduotis). Greiti 4 pasiūlytų natiurmortų piešiniai bei jų kūrybinės interpretacijos eskizų kūrimas;
  • Natiurmorto studijų apibendrinimas. Kūrybinių interpretacijų išbaigimas, panaudojant įgytas žinias;
  • Žmogaus portreto piešimas iš natūros;
  • Portfolio ruošimas.