Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Kompozicijos bei grafikos pagrindai


Dėstytojas:

Irma Balakauskaitė
tel.: 8 69251927
irmabarbora@yahoo.com


Vieta ir laikas

Kurso pradžia 2021 m. spalio 21 d.
Kursas vykdomas iki 2022 m. gegužės 31 d.
Užsiėmimo trukmė : 4 akademinės (3 astronominės) valandos
Susitikimai vyksta: virtualiai, per meet.google programą.
Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, ketvirtadieniais 17:30 iki 20:30 val. (patogi savaitės diena ir laikas gali keistis bendru sutarimu pagal grupės pageidavimus)
Bendravimo kalba: lietuvių


Anotacija

 • Programa skirta norintiems įgyti bendrų kompozicijos žinių bei susipažinti su grafikos meno specifika.
 • Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje.
 • Kurso programa parengta kaip nuosekli sistema, vedanti į bendrą kompozicijos principų suvokimą. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per eksperimentinę kūrybinę veiklą, orientuotą į grafikos meno specifiką.
 • Kurso eigoje 1/5 užsiėmimų laiko bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms, 1/5 - kūrybinėms užduotims vykdyti. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys; tikimasi, jog kurso dalyviai jų vykdymui skirs 3 per savaitę.

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Praktinio kūrybinio darbo procese supažindinti su bendraisiais vizualinės kalbos principais, psichologiniais vaizdo suvokimo mechanizmais bei formaliosios kompozicijos kūrimo būdais, vaizdo harmonizavimo komponentėmis; supažindinti su grafikos meno specifika, mokomosiomis bei tradicinėmis grafikos technikomis, bendraisiais koloristikos principais.

Programos dalyviai išmoks analizuoti savo bei kitų autorių darbus kompozicijos pažiūriu; įgis gerus individualios meninės raiškos pagrindus savo idėjoms realizuoti; bus supažindinti su kai kuriomis grafikos technikomis, gebės jas skirti bei naudoti savarankiškame kūrybiniame darbe.


Darbo formatas

Užsiėmimo (4 akademinių valandų) darbo planas:
1 val. Savarankiškų darbų analizė/ bendras aptarimas. Naujos temos pristatymas ir teorinis įvadas.
2 val. Praktinės pratybos.
3 val. Praktinės pratybos.
4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų užduoties paskelbimas/aptarimas, ateinančio užsiėmimo priemonių bei proceso aptraimas.


Temos

1. Vizualinės kalba. Kūrybinio mąstymo atskleidimo praktikos. Grafika: specifika bei raida.

 • 1) Vizualinės bei verbalinės informacijos suvokimo principų analalizė - prasmės kalboje ir vaizde.
 • 2) Psichologinis vaizdo suvokimas. Piešinys kaip vizualinis tekstas;
 • 3) Intuityvioji "logika". Intuityvaus piešimo praktikos;
 • 4) Idėja ir jos nešėjai. Intuityvūs analoginiai piešiniai, jų verbalinė analizė;
 • 5) Pagrindinės vaizdo išraiškos priemonės. Linijonio, taškinio bei plokštuminio vaizdavimo galimybių studijos.
 • 6) Grafika: termino apibrėžimas, istorinis raidos kontekstas, tradicinės grafikos technikos.
 • 7) Piešimo technikos ir fratažas.

2. Kompozicija. Formalioji kompozicija - termino apibrėžimas, formaliosios loginės kompozicijos kūrimo principai.

 • 1) Kompozicijos termino apibrėžimas. Kompozicijos rūšys bei formos;
 • 2) Plokštuminės kompozicijos tipai bei formos. Kompozicijos transformacivimo principai, kūrybinis ieškojimas eskizuojant;
 • 3) "Paveikslo kvadratūros" metodas;
 • 4) Forma ir formatas. Simetrija - asimetrija. Kompozicinė pauzė. Fragmetas;
 • 5) Piešimo technikos ir koliažas.

3. Spalva. Spalvų klasifikacija. Koloritas.

 • 1) Spalvų klasifikacija. Koloritas - termino apibrėžimas;
 • 2) Kontrastas - niuansas. Akcentas. Faktūra;
 • 3) Spalvų simbolika bei psichofiziologinis poveikis;
 • 4) Achromatinis koloritas. Monochromija;
 • 5) Tušas, akvarelės technika.

4. Kompozicijos harmonizavimo dedamosios. Statika - dinamika. Ritmas.

 • 1) Kompozicinės dominantės;
 • 2) Kompozicinės vienybės dėsnis: visuma, priklausomybė, savastis;
 • 3) Metrinis ir ritminis kompozicijos konstravimas. Sinkopė;
 • 4) Formos ir spalvos ritminė dinamika kompozicijoje;
 • 5) Statinės ir dinaminės kompozicijos kūrimo praktikos.
 • 6) Kontrastingų bei artimų spalvų koloritas.
 • 7) Netiražuojamos grafikos technikos: monotipija, moliotipija ir kt.

5. Konstrukcija ir proporcijos. Apimtis ir erdvė.

 • 1) Regėjimas ir percepcija. Pastabumą lavinančios praktikos. Vizavimas;
 • 2) Bendroji masė. Kompozicinio elemento ir bendros masės santykis/ priklausomybė. Bendroji forma. "Neigiami" plotai;
 • 3) Formų geometrija. Geometrinių kūnų konstravimo taisyklės. Konstruktyvinės kompozicijos kūrimas, remiantis įsivaizdavimu;
 • 4) Proporcijos. Detalė ir mastelis.
 • 5) Iškiliosios spaudos technikos: lino raižinys, ksilografija.

6. Perspektyva ir šviesotamsa.

 • 1) 4 erdvinės iliuzijos perteikimo paveiksle būdai;
 • 2) Linijinės perspektyvos kūrimo principai. Horizonto linija. 5 požiūrio taškai linijinėje perspektyvoje. Rakursas;
 • 3) Šviesotamsos rūšys. Šviesa, šešėlis, ažūras - kontražūras, pozityvas - negatyvas, siluetas, reljefas;
 • 4) Prisodrinimo sistema tononėje ir spalvinėje perspektyvoje. Polichrominis koloritas;
 • 5) Mišrios grafikos technikos. Reljefinė spauda.

7. Natūros transformacija. Vaizdavimo būdai.

 • 1) Pastatyminės kompozicijos kūrimo principai. Natiurmortas;
 • 2) Natūra, transformacija , abstrakcija, fragmentas, ženklas, piktograma;
 • 3) Stilius ir stilizacija. Stilizavimo principai. Natiurmorto transformacija: nuo konstrukcijos iki objekto;
 • 4) Simbolis ir ženklas. Ženklo kūrimo praktikos. Natiurmorto transformacija: iš vaizdo į ženklą. Ex libris;
 • 5) Tradicinės giliaspaudės technikos: sausa adata, ofortas, akvatinta, mecotinta.

8.  Tekstas kaip grafinė dėmė. Vizualinė citata.

 • 1) Vaizdo ir teksto santykis grafikoje. Šriftas;
 • 2) Iliustracija ir iliustratyvumas;
 • 3) Tekstas, metafora, replika, citata šiuolaikiniame vaizduojamajame mene;
 • 4) Kurso apibendrinimas - savarankiškas baigiamasis darbas, pasirinktomis grafikos technikomis.