Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Taikomasis ir konstruktyvusis piešimas
Integruota programa (kompozicija, tapyba)
(paruošiamieji kursai)


Dėstytoja

doc. Irma Leščinskaitė
Irma.lescinskaite@vda.lt
www.irmalescinskaite.com
+370 603 76557


Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Taikomojo ir konstruktyvistinio piešimo, akademinio, specialybinio piešimo, tapybos, kompozicijos kursai yra užsiėmimai skirti pasirengti stojamiesiems egzaminams asmenims, norintiems  studijuoti vizualiųjų ir taikomųjų menų studijų programose, portfolio paruošimas pagal VDA numatytus reikalavimus. Kursų dalyviai mokomi vizualinės raiškos pagrindų ir paruošiami laikyti stojamąjį egzaminą (piešimas, kompozicija, tapyba) į taikomųjų ir vizualiųjų menų programas. Jiems suteikiamos būtinos sėkmingoms studijoms profesinės žinios ir formuojamas, konstruktyvus erdvinis bei stilistinis mąstymas.

Kursų programoje akcentuojama būtinybė įvaldyti taikomojo konstruktyvistinio piešinio ir vizualinės  raiškos būdus bei priemones. Taip pat suteikiamos  teorinės meno istorijos, dizaino istorijos, spalvotyros ir praktinės akademinio, specialybinio piešimo, mados piešinio, kompozicijos, tapybos dalykų žinios, kurios kurios yra glaudžiai siejamos su praktinėmis užduotimis.

Formuojamas konstruktyvus objektų suvokimas ir ugdomi gebėjimai perteikti objekto tūrį linijų įvairove. Kursų lankytojai įgyja bendrosios kompozicijos, perspektyvos ir šviesotamsos teorijos žinių. Ypač daug dėmesio skiriama perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdams, kuriuos tobulino L. A. Alberti, Leonardo da Vinci, A. Dureris ir  G. Ubaldi, matematiškai pagrindęs perspektyvos teoriją. Ugdomas jų gebėjimas suvokti proporcijas, supažindinama su taikomųjų ir vizualiųjų menų technikos įvairove. Užsiėmimų metu ugdomas gebėjimas suvokti piešimo priemonių svarbą formos plastinei raiškai. Atliekami daiktų konstruktyvūs piešiniai, mokoma suvokti atskirų daikų proporcijas, formas, šviesotamsą. Skatinamas kursų lankytojų kūrybiškumas. Kompozicijos uždaviniai praplečia asmenų vizualinės raiškos galimybes gebėjimu tikslingai organizuoti paveikslo plokštumą. Naudojant linijų, dėmių ir formų įvairovę, horizontalės – vertikalės, statikos – dinamikos ir šviesotamsos metodus, kuriama norima kompozicijos nuotaika ir ugdoma besimojančiojo kūrybinė individualybė.

Praktinių užsiėmimų metu formuojami įvairialypiai kompozicijos įgūdžiai, įsisavinami pamatiniai kompozicijos principai, jų sąveikos, bendrybės ir skirtumai. Ugdomas gebėjimas perteikti eskizo pagalba siekiamą laisvesnės išraiškos ir meninio stiliaus individualumą, atvaizduoti erdvinį kūną plokštumoje, spręsti erdvinius uždavinius.

Vykdomi intensyvūs parengiamieji kursai neturintiems specialaus dailės dalykų pasirengimo asmenims gali trukti iki 1 metų. Užsiėmimų intensyvumas, tvarkaraštis ir bendra mokymų trukmė derinama atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir poreikius. Baigusieji kursus  gaus baigimo pažymėjimą, kuris liudija kompetenciją stojant į Lietuvos ar užsienio aukštąsias dailės, dizaino ir architektūros mokyklas.


Programos tikslas

 • Suteikti profesinių žinių reikalingų savarankiškų kūrybinio darbo įgūdžių formavimui ir realizavimui. Suteikti dalyviams specialybinių žinių (teoriniai ir praktiniai įgūdžiai), kurie suteiks galimybę siekti sėkmingo mados dizaino programos egzamino rezultatų.
 • Supažindinti su teorinių ir praktinių vizualinės raiškos dalykų technologijų būdais, jungti skirtingų disciplinų (dizaino, vizualinės raiškos-piešinio, tapybos) raiškos būdus į vientisas šiuolaikinio meno kompozicijas.
 • Supažindinti su dailės technologijų įgyvendinimo būdų taikymu, eksperimentavimu ir pritaikymu kompoziciniuose sumanymuose.
 • Atskleisti akademinio piešimo, tapybos, meno formų, istorinę raidą ir jos dėsningumus, esminius kompozicijos principus, jų sąveikas, bendrybes ir skirtumus.
 • Ugdyti kurso dalyvių meninę-kūrybinę individualybę turtinant jo naudojamų tapybos ir kompozicijos plastinių priemonių arsenalą ir ugdant gebėjimą perteikti platesnį gamtos spalvų linijų ir formų spektrą.
 • Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį, akademinio, specialybinio piešimo pagrindus. (figūratyvo proporcijų suvokimas, gebėjimas objektus komponuoti plokštumoje ir erdvėje).
 • Ugdyti tapybos priemonėmis spręsti įvairius figūratyvo formos šviesotamsos uždavinius, ugdomas gebėjimas matyti ir perteikti objekto, figūros spalvų įvairovę.
 • Kursų dalyviai turi susipažinti su teminės kompozicijos ypatumais, suvokti pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių ( spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) naudojimo būdus ir problemas. Kursų metu siekiama įvaldyti tapybos technikų bei modernios spalvinės išraiškos technologijas.

Programos uždaviniai

 • Šie yra glaudžiai susiję su esmine programos paskirtimi. Kostiumo (mados) dizaino programa konstruojama uždavinių sudėtingėjimo tvarka, ją sudarantys dalykai ir jų studijų yra sinchronizuojami, atsižvelgiant į pagrindinius programos tikslus.
 • Gebės savarankiškai analizuoti ir realizuoti meninės  kompozicijos užduotis, sukurti originalią ir vientisą vaizdo struktūrą, piešiniu ar plastine forma vizualizuoti natūrą.
 • Ugdyti vizualinės išraiškos elementų pažinimą ir tikslingą jų taikymą kūryboje naudojant tapdisciplininių menų, piešimo, piešinio eskizo, dizaino, grafikos, tekstilės, tapybos principus.
 • Kursų dalyviai, supažindinami su  meno istorijos, mados istorijos ir  dailės, architektūros raida, išmoksta savarankiškai atpažinti nagrinėjamų epochų stilius ir jų ypatybes. Formuojami kursų dalyvių gebėjimai atpažinti ir profesionaliai įvertinti pasikeitusią Naujųjų laikų Europos visuomeninę ir meninę erdvę, sukurtus žymiausius dailės ir architektūros kūrinius, jų estetinį poveikį epochai ir meno istorijos raidai. Kursų dalyviai mokosi meno kūrinio stilistinės ir plastinės analizės, vystomi gebėjimai praktiškai taikyti plastinių išraiškos priemonių elementus. Toliau vystomi gebėjimai kritiškai, analitiškai ir sistemiškai mąstyti, atsirinkti.
 • Supažindinama su Gotikos, Renesanso, Baroko, Rokoko, klasicizmo epochos, analizuojant reikšmingiausius to meto kūrinius architektūroje, skulptūroje, konstruktyvinio piešimo formose. Kurso dalyviai  supažindinami su istoriniu- kultūriniu nagrinėjamos epochos kontekstu, ir reikšmingomis filosofinėmis ir estetinėmis nuostatomis bei jų įtaka meniniams procesams.


Programos rezultatai

 • Įsisavina konstruktyvaus  piešimo, kompozicijos, tapybos iš natūros vaizdavimo tradicijas, studijuoja teminės kompozicijos ypatumus, gilinasi į pagrindinių tapybos meninių išraiškos priemonių ( spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) problematiką.
 • Geba apibrėžti taikomųjų ir vizualiųjų menų sąsajas su konkrečiu kultūriniu ir socialiniu kontekstu.
 • Programos išpildymo metu būsimieji kursų dalyviai įgyja taikomojo ir konstruktyvaus piešimo, piešinio anatomijos, tapybos, tapybos technologijos, kompozicijos, spalvotyros, grafikos pagrindus.
 • Įvaldomos tapybos technikos bei modernios spalvinės išraiškos technologijos.
 • Suvokia akademinio piešimo, figūros proporcijų formų skaičiavimo būdus.
 • Geba suvokti plastinės kūrinių kūrimo  struktūros ypatumus, analizuojant ir pritaikant teorines žinias iš įvairių istorinių laikotarpių dailės - tapybos, skulptūros, dizaino, šiuolaikinio meno  pavyzdžių.

Ugdyti suvokimą, kad meninė praktika priklauso nuo tam tikros teorinės pozicijos.


Programos turinys

 • Daugiausia laiko skiriama konstruktyvaus-taikomųjų menų piešimo, anatomijos, tapybos ir kompozicijos mokymui, ugdoma plastinės paveikslo struktūros suvokimas, skatinama individuali raiška.
 • Įgytų akademinio piešimo sisteminių įgūdžių ir gebėjimų pagalba kurti autonomišką piešinio išraišką.  Kūno proporcijų, perspektyvos dėsnių mokymas svarbus toliau lavinant profesionalius piešimo įgūdžius. Piešiant figūrą ugdomas gebėjimas perteikti kūno anatomiją ir judesio charakteristikas. Eskizo pagalba siekiama laisvesnės išraiškos ir meninio stiliaus individualumo, fiksuojama judesio visuma.
 • Didelis dėmesys kiriama kompozicijos mokymui. Kompozicijos uždaviniai praplečia asmenų vizualinės raiškos galimybes gebėjimu tikslingai organizuoti paveikslo plokštumą. Naudojant linijų, dėmių ir formų įvairovę, horizontalės – vertikalės, statikos – dinamikos ir šviesotamsos metodus, kuriama norima kompozicijos nuotaika ir ugdoma studento individualybė.
 • Kursų metu supažindinus su meno istorijos, mados istorijos žiniomis, jos išmokomos naudoti kūrinio idėjos suvokimui, formavimui, formuojant kūrybinio proceso eigą.

Medžiagos

Kursų dalyvis privalo turėti šias priemones: įvairaus kietumo grafitinius pieštukus, anglies pieštukus, sanginą, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Vandeniu skiedžiamus dažus (akvarelė, guašas, tempera, akrilas), markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, A3 formato vatmano popieriaus lapus.


Paruošiamųjų kursų programa
2024 – 2025 metams
Piešimas

Rugsėjis 8 val.
Tema:
Geometrinių figūrų (kubas, cilindras, stačiakampis) piešimas  iš natūros. Formos konstravimas iš geometrinių elementų, indas-idėja ir vizualizacija.
Rezultatai:
Suvokti piešiamų daiktų tūrių apimtį. Proporcijų suvokimas, gebėjimas objektus komponuoti plokštumoje ir erdvėje.
Spalis 8 val.
Tema:
Gipsinės veido dalys, konstruktyvus piešinys. Individualaus erdvinio objekto projektavimas ir įgyvendinimas.
Rezultatai:
Suvokti piešiamų dalių tūrių apimtį. Proporcijų suvokimas, gebėjimas atlikti sudėtingesnius konstruktyvius dalių analizavimo struktūros piešinius.
Lapkritis 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas,  konstruktyvus piešinys, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai (L. A. Alberti, Leonardo da Vinci, A. Dureris)
Rezultatai:
Piešinio konstrukcijos suvokimas.
Gruodis 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas,  konstruktyvus piešinys, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai (G. Ubaldi).
Rezultatai:
Piešinio konstrukcijos dalių analizavimas, proporcijų išlaikymas.
Sausis 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas,  konstruktyvus piešinys, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.
Rezultatai:
Dėmesys išlaikomų proporcijų, dydžių komponavimui.
Vasaris 8 val.
Tema:
Figūros piešimo pagrindai, figūros stilizacija (grafitas, anglis, sangina). Figūros proporcijų komponavimas.
Rezultatai:
Dėmesys išlaikomų proporcijų, dydžių komponavimui.
Kovas 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas, konstruktyvus piešinys. Pasirinktų daiktų tūrio konstruktyvus piešimas, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.
Rezultatai:
Visos figūros komponavimas lape, išlaikymas detalių visumos.
Balandis 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas, konstruktyvus piešinys. Pasirinktų daiktų tūrio konstruktyvus piešimas, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.
Rezultatai:
Kūno struktūros analizavimas, dalių analizavimas, kryptys ir jungtys.
Gegužė 8 val.
Tema:
Akademinis piešimas,  konstruktyvus piešinys. Pasirinktų daiktų tūrio konstruktyvus piešimas, perspektyvos sudarymo ir pritaikymo būdai.
Rezultatai:
Sugebėti perkelti objekto tūrius įvairiais rakursais ir įkomponuoti lape.

Paruošiamųjų kursų programa
2024 – 2025 metams
Tapyba

Rugsėjis 8 val.
Tema:
Spalvų charakteristika.
Spalvų savybės.
Achromatinės ir chromatinės spalvos.
Vieno spalvinio tono šviesumo ir sodrumo atspalviai.
Chromatiniai kontrastai. Naujų kompozicinių sprendimų paieška ir jų įgyvendinimas. Naudojama spalvų teorijų (J.W. Goethe, Niutono, Huko, J.Itteno) raida. J.W.Goethes, A.Schopenhauerio kiekybiniai spalvų ratai.
Natiurmortas.
Rezultatai:
Spalvų suvokimas.
Atskleisti vieno spalvinio tono niuansų įvairovę.
Spalis 8 val.
Tema:
Kelių spalvinių tonų kontrastiniai deriniai. Naujų kompozicinių sprendimų paieška ir jų įgyvendinimas. Naudojama spalvų teorijų (J.W. Goethe, Niutono, Huko, J.Itteno) raida. J.W.Goethes, A.Schopenhauerio kiekybiniai spalvų ratai.
Kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti įvairius kelių spalvinių tonų kontrastinius variantus.
Lapkritis 8 val.
Tema:
Dviejų papildomų spalvinių tonų niuansiniai deriniai.
Kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti įvairius dviejų papildančių spalvinių tonų harmonijos dėsnio niuansinius variantus.
Gruodis 8 val.
Tema:
Dviejų papildančių spalvinių tonų kontrastiniai deriniai.
Tolstančios ir artėjančios spalvos.
Figūratyvas.
Rezultatai:
Sukurti įvairius dviejų papildančių spalvinių tonų harmonijos dėsnio kontrastinius variantus.
Sausis 8 val.
Tema:
Spalva ir forma, šiltų ir šiltų spalvų klasifikavimas.
Klasikinio spalvų derinio – trijų pagrindinių ir trijų išvestinių spalvų derinimo požymiai.
Figūratyvas.
Rezultatai:
Sukurti spalvinių santykių charakteristiką, spalvos ypatumų – tono, šviesumo ir sodrumo skirtumus.
Vasaris 8 val.
Tema:
Spalvinių kontrastų skyrimas: komplementinis kontrastas, kiekybinis kontrastas, intensyvumo kontrastas, simultaninis kontrastas.
Figūratyvas, kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti skirtingų spalvų derinimus. Spalvos tono, sodrumo, šviesio kitimas veikiant gretimai spalvai.
Kovas 8 val.
Tema:
Vienos spalvos toninio ryškumo atspalviai.
Kontrastingų spalvų grupės arba komplementinių spalvų porų priešybių harmonija.
Figūratyvas, kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti portrete kontrastingų spalvų grupių derinius.
Balandis 8 val.
Tema:
Pagrindinių ir šalutinių spalvų disharmonija.
Figūratyvas, kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti pagrindinių ir šalutinių spalvų disharmonijos niuansus.
Gegužė 8 val.
Tema:
Erdvinio, optinio spalvų maišymo būdai.
Spalvų faktūriškumas.
Figūratyvas, kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti spalvinius santykius tarpusavyje maišant chromatines ir achromatines spalvas.

Paruošiamųjų kursų programa
2024 – 2025 metams
Kompozicija

Rugsėjis 8 val.
Tema:
Uždaroji kompozicija. Statiškumas, tiesi kompozicinė ašis.
Simetriškoji kompozicija. Uždaroji kompozicija. Trijų keturių geometrinių daiktų komponavimas plokštumoje - dėmesys centriškosios, frontalios kompozicijos dėmių pusiausvyrai.
Veiksniai formuojantys žmogaus požiūrį į spalvas.
Spalvos suvokimas, spalvų psichofiziologinis poveikis.
Spalvos fizinės asociacijos(svorio, temperatūrinės, skonio, akustinės,erdvinės, faktūrinės, klampumo, drėgnumo, šviesokaitos.
Rezultatai:
Sukurti uždarą, statišką, stabilią, formų darnos ir harmonijos kompoziciją.
Spalis 8 val.
Tema:
Atviroji kompozicija. Ekspresyvi, dinamiška.
Formų spalvinė kaita. Savarankiška kompozicija pasirenkant meninės raiškos problematiką kūrinyje.
Spalvinės sistemos: Antikos spalvinis kodas, J.V. Getės spalvų harmonija, spalviniai derinių būdai V.Ostvaldo teorijoje. J.Iteno spalvų rato harmonija.
Spalvinių dizaino formų komponavimas akcentuojant kulisinę piramidinę, simetriškąją kompoziciją.
Rezultatai:
Sukurti kompoziciją, kurios elementai dėstomi išscentrinėmis kryptimis arba tolygiai, nepabrėžiant svarbiausios dalies.
Lapkritis 8 val.
Tema:
Centriškoji kompozicija. Centriškojo plano geometrinės figūros.
Spalvos ir šviesos akcentavimas geometrinėse figūrose.
Rezultatai:
Sukurti kompoziciją elementus išdėsčius akcentuojant centrą.
Gruodis 8 val.
Tema:
Spiralinė kompozicija.
Linijos ir dėmės komponavimo principai. Vakarų ir Rytų spalvų simbolinės reikšmės. Linija ir spalvinė plokštuma.
Abstraktus objekto vaizdavimas.
Rezultatai:
Sukurti kompoziciją grupuojant figūras spirališkai aplink vertikalią ar įstrižą ašį.
Sausis 8 val.
Tema:
Vertikalioji kompozicija
Figūra erdvėje, paveikslo erdvės konstravimas geometrinmis formomis.
Rezultatai:
Sukurti meninio vaizdo kompoziciją, kurios elementai išdėstomi vienas virš kito arba kelias vertikalias ašis.
Vasaris 8 val.
Tema:
Fragmentinė kompozicija
Laisva interpretacija, kubizmo stiliaus  stilistinė samprata.
Rezultatai:
Sukurti fragmentišką kompoziciją, laiko ir vietos fiksavimu, daiktų fragmentiškumo išskyrimas.
Kovas 8 val.
Tema:
Asimetriškoji kompozicija.
Elementų skaičių, dydžių, formų, dėmių, spalvų, faktūrų, kontrastų dinamiška visuma.
Rezultatai:
Sukurti netolygaus meninio vaizdo elementų išdėstymą centrinės ašies atžvilgiu išlaikant pusiausvyrą.
Balandis 8 val.
Tema:
Frontalinė kompozicija.
Šviesos ir šešėlių monumentali raiška.
Rezultatai:
Sukurti kompoziciją pasižyminčią statiškumu, monumentalumu.
Gegužė 8 val.
Tema:
Antitezinė kompozicija.
Figūrinė arba ornamentinė kompozicija.
Rezultatai:
Sukurti kompoziciją kurios elementai išdėstomi simetriškai vieni prieš kitus veidrodinio vaizdo principu.


Programos vykdymo vieta ir laikas

Vilnius, VDA, Maironio g. 6, 123 aud.
Kursai vyksta pirmadieniais 17.30–19.45 val. 
Kaina 120 eur/mėn.