Kompozicijos pagrindai su integruota piešimo ir tapybos programa


Dėstytoja

Irma Balakauskaitė
Tel.: 8 69251927
irmabarbora@yahoo.com

Vieta ir laikas

Kurso pradžia 2022 m. spalio mėn.
Kursas vykdomas iki 2023 m. gegužės 31 d.
Užsiėmimo trukmė: 5 akademinės (3,45 astronominės) valandos.
Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai), 123 kab. (VDA, A korpusas).
Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, šeštadieniais nuo 11.00 iki 14.45 val..
Bendravimo kalbos: lietuvių, anglų, rusų.


Anotacija

Programa skirta norintiems įgyti bendrų kompozicijos žinių bei susipažinti su grafikos meno specifika.

Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje.

Kurso programa parengta kaip nuosekli sistema, vedanti į bendrą kompozicijos principų suvokimą. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per eksperimentinę kūrybinę veiklą, orientuotą į grafikos meno specifiką.

Kurso eigoje 1/3 užsiėmimų laiko bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms, 2/3 - kūrybinėms užduotims vykdyti. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys; tikimasi, jog kurso dalyviai jų vykdymui skirs 3 val. per savaitę.


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Praktinio kūrybinio darbo procese supažindinti su bendraisiais vizualinės kalbos principais, psichologiniais vaizdo suvokimo mechanizmais bei formaliosios kompozicijos kūrimo būdais, vaizdo harmonizavimo komponentėmis; supažindinti su grafikos meno specifika, mokomosiomis bei tradicinėmis grafikos technikomis, bendraisiais koloristikos principais.

Programos dalyviai išmoks analizuoti savo bei kitų autorių darbus kompozicijos požiūriu;  įgis gerus individualios meninės raiškos pagrindus savo idėjoms realizuoti; bus supažindinti su kai kuriomis grafikos technikomis, gebės jas skirti bei naudoti savarankiškame kūrybiniame darbe.


Darbo formatas

Užsiėmimo (5 akademinių valandų) darbo planas:

1 val. Savarankiškų darbų analizė/ bendras aptarimas. Naujos temos pristatymas ir teorinis įvadas.
2 - 4 val. Praktinės pratybos.
5 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų užduoties paskelbimas/aptarimas, ateinančio užsiėmimo priemonių bei proceso aptraimas.


Temos

I. Konstrukcija ir proporcijos. Apimtis ir erdvė

 1. Formų geometrija. Geometrinių kūnų konstravimo taisyklės. Konstruktyvinės kompozicijos kūrimas, remiantis įsivaizdavimu;
 2. Proporcijos. Detalė ir mastelis.
 3. Regėjimas ir percepcija. Pastabumą lavinančios praktikos. Vizavimas;
 4. Bendroji masė. Kompozicinio elemento ir bendros masės santykis/ priklausomybė. Bendroji forma. "Neigiami" plotai;
 5. Netiražuojama spaudos technika: moliotipija.

II. Perspektyva ir šviesotamsa

 1. 4 erdvinės iliuzijos perteikimo paveiksle būdai;
 2. Linijinės perspektyvos kūrimo principai. Horizonto linija. 5 požiūrio taškai linijinėje perspektyvoje. Rakursas;
 3. Šviesotamsos rūšys. Šviesa, šešėlis, ažūras - kontražūras, pozityvas - negatyvas, siluetas, reljefas;
 4. Prisodrinimo sistema tononėje ir spalvinėje perspektyvoje. Polichrominis koloritas;
 5. Netiražuojamos grafikos technikos: monotipija, moliotipija ir kt.

III. Natūros transformacija. Vaizdavimo būdai. Grafika: specifika bei raida

 1. Pastatyminės kompozicijos kūrimo principai. Natiurmortas;
 2. Natūra, transformacija , abstrakcija, fragmentas, ženklas, piktograma;
 3. Stilius ir stilizacija. Stilizavimo principai. Natiurmorto transformacija: nuo konstrukcijos iki objekto;
 4. Simbolis ir ženklas. Ženklo kūrimo praktikos. Natiurmorto transformacija: iš vaizdo į ženklą. Ex libris;
 5. Mišrios grafikos technikos, reljefinė spauda.

IV. Spalva. Spalvų klasifikacija. Koloritas

 1. Spalvų klasifikacija. Koloritas - termino apibrėžimas;
 2. Kontrastas - niuansas. Akcentas. Faktūra;
 3. Spalvų simbolika bei psichofiziologinis poveikis;
 4. Achromatinis koloritas. Monochromija;
 5. Tušas, akvarelės technika.

V. Kompozicijos harmonizavimo dedamosios. Statika - dinamika. Ritmas

 1. Kompozicinės dominantės;
 2. Kompozicinės vienybės dėsnis: visuma, priklausomybė, savastis;
 3. Metrinis ir ritminis kompozicijos konstravimas. Sinkopė;
 4. Formos ir spalvos ritminė dinamika kompozicijoje;
 5. Statinės ir dinaminės kompozicijos kūrimo praktikos;
 6. Kontrastingų bei artimų spalvų koloritas;
 7. Iškiliosios grafikos tecnika: lino raižinys.

VI. Vizualinės kalba. Kūrybinio mąstymo atskleidimo praktikos

 1. Vizualinės bei verbalinės informacijos suvokimo principų analalizė - prasmės kalboje ir vaizde.
 2. Psichologinis vaizdo suvokimas. Piešinys kaip vizualinis tekstas;
 3. Intuityvioji "logika". Intuityvaus piešimo praktikos;
 4. Idėja ir jos nešėjai. Intuityvūs analoginiai piešiniai, jų verbalinė analizė;
 5. Pagrindinės vaizdo išraiškos priemonės. Linijonio, taškinio bei plokštuminio vaizdavimo galimybių studijos.
 6. Grafika: termino apibrėžimas, istorinis raidos kontekstas, tradicinės grafikos technikos.
 7. Piešimo technikos ir fratažas.

VII. Kompozicija. Formalioji kompozicija - termino apibrėžimas, formaliosios loginės kompozicijos kūrimo principai

 1. Kompozicijos termino apibrėžimas. Kompozicijos rūšys bei formos;
 2. Plokštuminės kompozicijos tipai bei formos. Kompozicijos transformacivimo principai, kūrybinis ieškojimas eskizuojant;
 3. "Paveikslo kvadratūros" metodas;
 4. Forma ir formatas. Simetrija - asimetrija. Kompozicinė pauzė. Fragmetas;
 5. Piešimo

VIII.  Tekstas kaip grafinė dėmė. Vizualinė citata

 • Vaizdo ir teksto santykis grafikoje. Šriftas;
 • Iliustracija ir iliustratyvumas;
 • Tekstas, metafora, replika, citata šiuolaikiniame vaizduojamajame mene;
 • Kurso apibendrinimas - savarankiškas baigiamasis darbas, pasirinktomis grafikos technikomis.

Akademinis piešimas, besiruošiantiems stoti į Monumentaliosios tapybos ir scenografijos specialybes

Anotacija

Programa skirta tiek besiruošiantiems studijuoti vaizduojamuosius menus/ ketinantiems studijuoti monumentaliosisos tapybos ir scenografijos bakalauro studijų programą , tiek norintiems įgyti bendrų piešimo žinių bei susipažinti su akademiniais piešimo principais, perteikiant natūrą piešinyje. Programa skatina ir jau turimų piešimo gebėjimų tobulinimą.

Komunikacija su kurso dalyviais gali vykti lietuvių, anglų bei rusų kalbomis.

Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje, bei praktinių įgūdžių bagažą, padėsiantį sėkmingai pradėti monumentaliosios dailės bakalauro programos studijas.

Kurso programa nukreipta į akademinių piešimo įgūdžių įgijimą bei lavinimą; supažindina su komponavimo principais pastatyminėje kompozicijoje, perspektyvinio vaizdavimo taisyklėmis bei jų praktiniu pritaikymu tiek akademiniame, tiek kūrybiniame piešinyje. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per praktinę veiklą.

Praktinės užduotys remiasi geometrinių bei buitinių daiktų pastatymų studijavimu bei jų interpretacija kūrybinėse užduotyse, pritaikant įgytas/turimas žinias.

Mokslo metų bėgyje organizuojamos 2 apžvalginės peržiūros pasiekimų aptarimui bei pažangos įvertinimui. Ruošiamas asmeninių darbų portfolio.

Kiekvieno užsiėmimo eigoje 0,5 val. laiko bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms (eskizavimui, vizualinės atminties lavinimui, "aklojo piešimo" praktikoms ir kt.) , 2 val. - mokomosioms bei kūrybinėms užduotims vykdyti.

Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys. Tikimasi, jog kurso dalyviai jų vykdymui skirs 3 valandas per savaitę.


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Praktinio darbo procese įvaldyti akademinio piešinio komponavimo principus, gebėjimą jais remtis, atliekant praktines pastatyminės kompozicijos bei kūrybines užduotis;
Išmokti suvokti kūnų geometriją, perspektyvinio vaizdavimo (linijinės/ kampinės perspektyvos) principus, gebėti remtis perspektyvos žiniomis ir jas taikyti, atliekant praktines kūrybines užduotis;
Įgyti gebėjimą konstruktyviai mąstyti, kurti konstruktyvinį piešinį bei jo interpretacijas pagal įsivaizdavimą;
Įvaldyti iliuzorinės erdvės/perspektyvinių planų kūrimo plokštumoje būdus, gebėti perteikti daiktų apimtį šviesotamsos pagalba, išmokti naudoti štricho charakterį bei tekstūras, perteikiant daiktų medžiagiškumą;
Sudaryti savo darbų portfolio;
Pasiruošti stojamiesiems piešimo egzaminams.


Pratybų temos

Pastatymo eskizavimas, kompozicinė paieška;
Vizualinės atminties lavinimo pratybos;
 „Aklojo piešimo“ praktikos; 
Geometrinių kūnų perspektyvoje piešimas pagal įsivaizdavimą;
3 buitinių daiktų natiurmorto lipdymas, transformavimas, sukurtos kompozicijos eskizavimas;
3 paprastų buitinių daiktų piešimas skirtinguose rakursuose pagal įsivaizdavimą;
Natiurmorto interpretaciniai eskizai;
Interjero bei žmogaus figūrų  judesyje eskizavimas.
Žmogaus galvos lipdymas pagal įsivaizdavimą, remiantis veido proporcijų taisyklėmis;
Portretinio panašumo perteikimas, eskizuojant.


Praktinių užduočių temos

Intuityvus piešimas. Pažintis su bendraisiais kompozicijos principais; pastayminės kompozicijos principų analizė, remiantis istoriniai natiurmorto raidos pavyzdžiais;
Formų geometrija, proporcijos. Pasirinkto istorinio natiurmorto pavyzdžio metodinė studija "nuo paprasto prie sudėtingo";
Rakursas, perspektyva. Bendrųjų linijinės perspektyvos principų taikymas geometrinių kūnų (kubo, rutulio, prizmės, cilindro) kompozicijoje;
Konstrukcija, ašinė simetrija. Paprastų formų buitinių daiktų konstruktyvinis piešinys; buitinių daiktų konstruktyvinio piešinio perspektyvoje kūrimas pagal įsivaizdavimą, remiantis 3 paprastų buitinių daiktų siluetais;
Šviesa ir šešėlis. konstruktyvinis draperijos piešinys, skaidant plokštumas, išskiriant šviesos slydimo tonus;
Erdvinė perspektyva. Geometrinių kūnų pastatyminė kompozicija, atskiriant perspektyvos planus, perteikiant šviesos slydimą apvaliais paviršiais;
Šviesa ir spalva. Paprastų buitinių daiktų natiurmorto kompozicija;
Tekstūra ir medžiagiškumas. Skirtingų medžiagų buitinių daiktų piešimas, perteikiant medžiagų savybes, faktūras;
Apvalių daiktų kompozicijos piešimas skirtingais rakursais;
„Neigiami plotai“. Natiurmorto bei kėdės silutetinio piešinio kūrimas, remiantis " neigiamų plotų" vaizdavimo principu;
Erdvė. 3 baldų kompozicija erdvėje;
Interpretacija. Pasiūlyto natiurmorto kūrybinė interpretacija. Kompozicinė paieška eskizuose, Interpretacijos kūrimas, remiantis kompozicijos bei perspektyvos principais;
Natūra ir jos transformacija (2,5 val. užduotis). Greiti 4 pasiūlytų natiurmortų piešiniai bei jų kūrybinės interpretacijos eskizų kūrimas;
Natiurmorto studijų apibendrinimas. Kūrybinių interpretacijų išbaigimas, panaudojant įgytas žinias;
Žmogaus portreto piešimas iš natūros;
Portfolio ruošimas.