• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  D i z a i n o  k o m p o z i c i j o s  p r o g r a m a


  Dėstytojai:

  prof. Saulius Juozas Jarašius
  doc. Renatas Šukys
  lekt. Egidijus Valentinavičius


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Pagrindiniai kurso tikslai: paruošti asmenį, vizualios raiškos ir kūrybinių gebėjimo patikrinimo egzaminui, stojamiesiems į dizaino studijų programą.
  Studijuojantieji išklausę šį kursą turi gebėti/gebės: atlikti 2D kompozicijas, naudodami pagrindines komponavimo ir raiškos priemones; atlikti 3D abstrakčius erdvinius kompozicijų maketus, atliekamus iš  geometrinių elementų, lakštų, tūrių.

  Trumpa programos anotacija

  Kurso metu supažindinama su dvimatės kompozicijos sąvokomis, jas iliustruojančiais pavyzdžiais. Ugdomi gebėjimai suvokti kompozicijos principus. Praktinių užsiėmimų metu įsisavintos žinios taikomos sprendžiant dvimatės kompozicijos uždavinius. Supažindinama su spalvotyros pradmenimis, pagrindinėmis spalvų charakteristikomis. Atskleidžiamas spalvų ir jų derinių emocinis vaidmuo įvairių tematikų kompozicijose. Tai pat supažindinama su pagrindiniais trimatės kompozicijos dėsningumais, ugdomi gebėjimai sudaryti kompozicijas trimatėje sistemoje - erdvėje. Nagrinėjama formų vidaus ir išorės santykiai. Kursų metu atliekamos praktinės užduotys, kurių tikslas sukurti vieningas kompozicijas. Supažindinama su erdvinės kompozicijos kūrimo principais. Atliekami maketai.

  Mokymo metodai

  Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusija.


  * kursai prasidės nuo 2018 m. sausio 17 d.