• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Dailės edukacinis centras

  Dailės edukacinio centro veiklos kryptys:
   

  1. Tobulinti VDA dėstytojų pedagoginę kompetenciją.
  2. Vykdyti formaliąsias studijas.
  3. Vykdyti neformalaus švietimo veiklas (pvz., seminarus apie ikimokyklinio ir pradinio ugdymo dailės didaktiką).
  4. Plėtoti tarptautinius ryšius ir projektinius sumanymus.

  Siekiant tobulinti VDA dėstytojų pedagoginę kompetenciją, VDA Senato posėdyje (2016-04-20 nutarimu Nr. S-2016-3) įsteigtas DĖSTYTOJŲ KLUBAS.

  Dėstytojų klubo veiklos formos:

  • individualios dėstytojų konsultacijos;
  • studijų programų komitetų konsultacijos;
  • kolegiška supervizija;
  • diskusijos;
  • knygų pristatymai;
  • susitikimai su kviestiniais/vizituojančiais lektoriais ir kt.
    

  Dailės edukacinis centras (DEC) tęsia VDA Dailės pedagogikos katedros, veikusios 1960-1997 metais (katedrai vadovavo doc. A. Morkytė, prof. J. Gurskas, prof. G. Kazimierėnas, prof. J. Gudmonas) darbus. VDA buvo sudarytos puikios sąlygos ruošti pedagogus dailės ir bendrojo lavinimo mokykloms, suteikiant jiems piešimo-braižybos mokytojo kvalifikaciją. Dailės pedagogikos katedroje buvo sutelktas dailės edukologų kolektyvas, vykdomi tiriamieji darbai, parengta vadovėlių, metodinių ir mokslinių darbų. VDA specialistai padėjo susikurti kitoms dailės pedagogikos institucijoms šalyje, teikė joms mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą. Dailės pedagogikos absolventai jau keliasdešimt metų sėkmingai dirba meno pedagogikos srityse: aukštosiose mokyklose, kolegijose, dailės ir meno mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose. Žymūs dailės pedagogai yra įsteigę dailės mokyklų, kuriose dirbama pagal savitas, autorines meninio ugdymo metodikas.

  DEC nuo jo įsteigimo 2006 metais iki 2012 metų vyko mokytojo kvalifikaciją teikiantys 34 kreditų apimties dailės didaktikos kursai, kuriuose buvo dėstomos ir bendrosios disciplinos – edukologija, psichologija ir kt. Per šešerius metus kursuose mokėsi 364 asmenys; 2/3 jų dirbo mokyklose arba pagal neformalaus švietimo programas. Centre dėstė prof. J. Gudmonas, taip pat kviestiniai dėstytojai iš kitų institucijų: doc. A. Grabauskienė, doc. dr. S. Saulėnienė ir kt.). 

  Paraleliai vykdomiems kursams buvo siekiama dar labiau išplėsti universitetines vaizduojamųjų ir taikomosios dailės specializacijų studijas baigusių bakalaurų kompetencijas pedagogikos srityje, todėl 2011 metais nuspręsta kurti ir teikti akreditavimui laipsnio nesuteikiančią studijų programą Pedagoginės studijos, kurios paskirtis - suteikti pedagogo kvalifikaciją, orientuojantis į bendrąsias ir dalykines mokytojo profesijos kompetencijas, studijų turinį orientuojant į dailės ir technologijų dalykų ugdymo strategijas. Sprendimo priežastys: 

  • Siekta atliepti naujus reikalavimus (formalizuoti kvalifikacinius kursus, transformuojant juos į laipsnio nesuteikiančias studijas ir suteikti šioms studijoms aukštesnę kokybę, atliepiant ŠMM švietimo politikos strategiją, kuri keičiantis šalies ekonominei, kultūrinei, socialinei situacijai, kintant demografiniams rodikliams tapo nukreipta didesnio pedagogų rengimo srities reglamentavimo, optimizavimo linkme) 
  • Siekta suteikti meno studijų srities absolventams daugiau profesinės karjeros galimybių 
  • Siekta išlaikyti 54 metų trukmės dailės didaktikos tradicijos puoselėjimą VDA 
  • Siekta šią tradiciją sumoderninti, kontekstualizuoti Mokymosi visą gyvenimą strategijos erdvėje, taip pat valstybės pažangos strategijos Lietuva 2030 ir strategijos Europa 2020 erdvėje. 
  Programa akredituota 2012 m.  ir sėkmingai vykdoma; 2015 metais programa akredituota 6 metams.


  Pedagoginės studijos


  2016 metų balandžio mėn. Pedagoginių studijų programa tapo 14 šalių aukštųjų meno mokyklų, ruošiančių dailės mokytojus, tinklo EDDA NORDIC nare. Numatomas studentų, dėstytojų, praktikų vadovų, mentorių mobilumas (stažuotės, praktikos, vizitai, konferencijos).