• Naujienlaiškis

 • Maloniai kviečiame aplankyti Grafikos bakalauro 4 kurso studentės Laimos Matuzonytės parodą LA COULEUR VERTE /  ŽALIA SPALVA / GREEN COLOR
  Paroda: ½ nuo rugsėjo 19 d. 2/2 nuo spalio 3 d. pristatymas spalio 3 d. 19 val.

  [Please scroll down for English version]

  Autorės anotacija:

  Važiuodama į Briuselį vežiausi gražių languotų sąsiuvinių ir žinojau vienintelį prancūzišką žodį - la couleur verte - žalia spalva. Spaustuvėje buvo kelių rūšių juodų dažų, bet nebuvo žalios. Taip pat sužinojau apie dar vieną žodį - quadrillage, reiškiantį languotumą, langelių braižymo veiksmą ir paiešką kvartalais suskirstytame plote.  

  Buvau svečiuose, todėl viskas atrodė labai gražu. Į miestą, kuriame gyvenau, bandžiau pažvelgti kaip į gražiai pastatytą natiurmotą / nature morte. Sakoma, kad mieste nėra gamtos / nature ir tai tiesa - nors medžių be galo daug - parkai sodinami tik ten, kur pritrūksta žalios spalvos akcento. Tačiau pagrindinė spalva čia - giedras dangus. Kaip ir turėtų būti natiurmorte, mieste pilna negyvos gamtos / morte. Niekur nėra tokios vietos, kur nepūstų vėjas. Kartą metro stotyje leidausi nepaprastai greitais laiptais - žemyn - žemyn ir pasirodo būna netgi požeminis vėjas.  

  Be to jeigu jau įžengiau į natiurmortą, tapau jo veikėja, o mane supantys daiktai įgyja ypatingų reikšmių. Tik niekuomet nesusimąstau, kokį simbolį laikau rankoje, apsipirkinėdama vaisių parduotuvėje, ar ant kokio kalno stoviu eidama per marmurines grindis. Gatvėse prasilenkiu su žmonėmis, kuriuos matydavau paveiksluose, kurie atėjo iš laikraščių puslapių.1 Kaip jie čia atvyko? Traukiniu ar fotografija?2 

  Taigi pirmiausia atsispaudžiau savo puslapius aštuoniems sąsiuviniams. Tuomet mieste išsibarsčiusią gamtą / nature / tikrovę langelių tinklais bandžiau sugaudyti ir sugrąžinti į paveikslus. Ir nors paprastai puslapiai neturi nieko bendro su turiniu, dabar vaizdai tapo popieriaus dalimi. O žalia spalva tapo juoda (1. paprastai žemėlapių sudarinėtojas <...> augmeniją [vaizduoja] žaliai3; 2. brėžiniuose žalią spalvą simbolizuoja įstrižos juodos linijos - savo atspauduose žalią personifikavau juodais vaizdais). Žalia spalva ženklinanti gamtą, natūralumą ir tikrumą tapo tik imitacijos pavadinimu.

  Annotation:

  When I arrived to Brussels I brought nice notebooks with pages full of grid and I knew only one french word - la couleur vertre - green color. At the printmaking workshop were different kinds of black ink, but no green color. Also I learnt one more french word - quadrillage - which means a grid, an action of making grid and a search in an area divided into quarters.  

  I was on a visit, so everything was looking nice. I tried to get a sight of a city as a still life / nature morte. It is said that there is no nature in the city and it is true - even though there is a lot of trees - parks are grown only where is a lack of a green accent. Though the main color there is the clear sky. Like at still life should be, there is a lot of inanimate nature / morte. There is no such place where the wind wouldn’t blow. Once at the metro I was going down by a very fast escalator - down - down and I found out that the wind exist even underground.

  If I step into a still life I become an actor and all object around gain special meanings. Only I never think which symbol I keep in my hand when I’m shopping at a grocery store or on which mountain I’m standing when I’m passing on a marble floor. In streets I meet people who I saw in paintings or who stepped from the pages.1  How you came here? Did you come by photograph or train?2

  First I printed my own pages for eight notebooks. Then using nets made of grids I tried to catch a nature which was spread in the city and bring back to the pictures. Usually pages don’t have nothing in common with a content, but this time images became a paper. The green color became black (1. usually a maps compiler <...> [portrays] the greenery in green3; 2. black slant lines symbolize the green color at plans - I personify the green color by images). The green color that represents nature became just a name for imitations.