• Naujienlaiškis
 • Programos kodas

  6211PX012

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Priėmimo reikalavimai

  Pretendentai turi būti įgyję dailės bakalauro laipsnį

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Studijų tikslai - ugdyti savarankiškus, kritiškai mąstančius,  mokslo, technologijų ir kultūros naujovėms atviras asmenybes  su savitu kūrybiniu braižu, o taip  pat gebančius įsilieti į kultūrinį, intelektualinį  gyvenimą, rinką , kuriančius  intelektines ir menines vertybes  ir  gebančius kelti šalies prestižą bei prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

  Studijų programos anotacija

  Monumentaliosios dailės programos tikslas yra parengti menininkus,  gebančius meno kalba reikšti savo idėjas, analizuoti ir kritiškai vertinti meno reiškinius, kūrybiškai taikyti meno bei mokslo teorijas, vizualios raiškos metodus ir technologines inovacijas vizualios komunikacijos tikslams, aktyviai dalyvauti socialinio, kultūrinio gyvenimo procesuose, siekiant meno kalba reflektuoti vykstančius pokyčius bendruomenėje, valstybėje, pasaulyje, dirbti savarankiškai ir tarpdisciplininiame kolektyve, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame/meniniame gyvenime, kurti savo profesinės veiklos viziją bei savarankiškai kaupti žinias ir patirtį monumentaliosios dailės srityje.

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventas gali užsiimti savarankiška kūrybine veikla, vadovauti kūrybinei grupei, būti jos nariu, gali dirbti  savo ir gretutinėse meno srityse (ruošti bendrus kūrybinius projektus; dalyvauti visuomeninės paskirties pastatų kūrime, inicijuoti ir vadovauti meniniams projektams, dirbti dailės pedagogo darbą).

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Ieva Skauronė
  Aukštųjų studijų fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

  Išsamiau | Freska-mozaika

  Išsamiau | Vitražas