• Naujienlaiškis
 • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

  Dailėtyros studijų programos

  bakalauro baigiamasis darbas

  1 semestras – atmintinė

  Studentas: vardas ir pavardė

  Pavadinimas: Trumpai suformuluojama tyrimo problema, jei reikia, pavadinimas patikslinamas paantraštėje

  Darbo vadovas: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

  Įžanga (3-5 lapai):

  1. Tyrimo problematika
  2. Tyrimo motyvai
  3. Tyrimo tikslas
  4. Tyrimo objektas
  5. Tyrimo uždaviniai (pastarieji turi anonsuoti dėstymo skyrius)
  6. Tyrimo ištekliai
  1. šaltiniai – t.y., medžiaga, kurią Jūs interpretuojate savo darbe
  2. literatūra – t.y., kitų autorių interpretacijos, kuriomis remiatės savo darbe
  3. Tyrimo metodai – pristatyti teorinį pagrindą ir jį redukuoti iki loginės klausimų sekos. Tie klausimai bus užduodami kiekvienam objektui ar jų grupėms.
  4. Tyrimo ribos – nurodomos ir pagrindžiamos tyrimo ribos.

  Dėstymas (10 – 15 lapų): vienas arba du skyriai, kurių pavadinimas ir turinys aiškiai siejasi su įžangoje išsikeltais uždaviniais ir metodais. Skyrių turinys – tai atsakymų, į išsikeltus uždavinius ir suformuluotus metodologinius klausimus paieška, interpretuojant šaltinius ir/ar remiantis kitų autorių tyrimais.

  Šaltiniai ir literatūra (apimtis neribojama). Šaltinių ir literatūros abėcėlinis sąrašas su išsamiais archyviniais ar bibliografiniais duomenimis.

  Pastaba:

  Darbas privalo būti parašytas sklandžia lietuvių kalba, be klaidų, 12 dydžio šriftu, 1,5 eilučių intervalu. Apimtis – 15 – 20 lapų arba ne mažiau kaip 27000 ženklų.

  Rašant darbą rekomenduojama vadovautis VDA leidyklos parengtu publikacijų rengimo aprašu, http://leidykla.vda.lt/download//publikaciju_rengimo_principai.pdf

  Vertinimas:darbas vertinamas balais (VDA studijų reglamentas, Nr. 10.2)

  Reikalaujamų žinių procentinė išraiška Balas Žodinis galutinio pažymio pavadinimas Vertinimo pasekmės
  95-100 10 Puikiai Teigiami įvertinimai
  85-94 9 Labai gerai
  75-84 8 gerai
  65-74 7 Pakankamai
  55-64 6 Patenkinamai
  50-54 5 Silpnai
  40-49 4 Nepakankamai Neigiami įvertinimai
  30-39 3 Blogai
  20-29 2 Labai blogai
  0-19 1 Visai blogai

  Darbo įvertinimas – vertinimo kriterijų aritmetinis vidurkis, jei visi balai teigiami. Bent vienas neigiamas balas reiškia, kad darbas vertinamas neigiamai.

  Vertinimo kriterijai:

  Turinys:

  1. Problemos formuluotės, tikslo ir objekto apibrėžimo ir uždavinių aiškumas

  2. Šaltinių ir literatūros aptarimo išsamumas

  3.Tyrimo metodų tinkamumas ir taikymo nuoseklumas

  4. Pavyzdžių pakankamumas

  5. Išvadų pagrįstumas

  Struktūra:

  6. Struktūros logiškumas, dėstymo nuoseklumas, darbo vientisumas

  7. Išvadų atitikimas darbo uždaviniams

  Pateikimas:

  8. Literatūros ir šaltinių citavimo korektiškumas

  9. Raštingumas: sklandumas, stiliaus tinkamumas, kalbos taisyklingumas, sąvokų tikslumas

  10. Darbo pateikimo terminų laikymasis

  Darbo įvertinimas (balų suma/10)