• Naujienlaiškis
 • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

  Dailėtyros studijų programos

  bakalauro baigiamojo darbo gairės

  Rašydami bakalauro baigiamąjį darbą studentai įvaldo mokslinio tyrimo principus. Pasirinkus temą ir suformulavus problemą, atliekamas literatūros tyrimas, ieškoma šaltinių, pasirenkamas tinkamas metodas ir teorija, parenkami empiriniai pavyzdžiai, kurie analizuojami, interpretuojami ir lyginami, siejant su teorija, formuluojami teiginiai, kurie logiškai ir nuosekliai argumentuojami, apibendrinami tyrimo rezultatai. Darbas rašomas akademiniu stiliumi, korektiškai naudojant ir cituojant literatūrą. Darbas ginamas viešame posėdyje.

  Studentas: vardas ir pavardė

  Pavadinimas: Trumpai suformuluojama tyrimo problema, jei reikia, pavadinimas patikslinamas paantraštėje

  Darbo vadovas: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

  Vieta ir metai: darbo parengimo vieta ir metai

  Darbo autentiškumo deklaracija (1 lapas) pagal tipinį katedros pateiktą pavyzdį.

  Įžanga (3-5 lapai; 1 lapas - 1700 spaudos ženklų įskaitant tarpus):

  1. Tyrimo problematika
  2. Tyrimo motyvai
  3. Tyrimo tikslas
  4. Tyrimo objektas
  5. Tyrimo uždaviniai (pastarieji turi anonsuoti dėstymo skyrius)
  6. Tyrimo ištekliai
  1. šaltiniai – t.y., medžiaga, kurią Jūs interpretuojate savo darbe
  2. literatūra – t.y., kitų autorių interpretacijos, kuriomis remiatės savo darbe
  3. Tyrimo metodai – pristatyti teorinį pagrindą ir jį redukuoti iki loginės klausimų sekos. Tie klausimai bus užduodami kiekvienam objektui ar jų grupėms.
  4. Tyrimo ribos – nurodomos ir pagrindžiamos tyrimo ribos.

  Dėstymas (31-37 lapai; 1 lapas - 1700 spaudos ženklų įskaitant tarpus): skyriai, kurių pavadinimas ir turinys aiškiai siejasi su įžangoje išsikeltais uždaviniais ir metodais. Skyrių turinys – tai atsakymų, į išsikeltus uždavinius ir suformuluotus metodologinius klausimus paieška, interpretuojant šaltinius ir/ar remiantis kitų autorių tyrimais.

  Išvados (1-3 lapai; 1 lapas - 1700 spaudos ženklų įskaitant tarpus): jose pateikiami kiekvieno, įžangoje išsikelto ir skyriuje išnagrinėto, uždavinio sprendimai.

  Darbo apimtis – 35-45 lapai be priedų.

  Iliustracijos (apimtis neribojama). Pateikiamos sunumeruotos iliustracijos su paantraštėmis.

  Iliustracijų sąrašas (apimtis neribojama). Iliustracijų sąrašas su tiksliomis kilmės nuorodomis.

  Priedai (apimtis neribojama). Pateikiamos darbo autoriaus sudarytos lentelės, grafikai, schemos, statistiniai duomenys, autoriaus parengti šaltiniai ar jų ištraukos (pvz., apklausos, interviu), kiti darbo argumentaciją papildantys priedai.

  Šaltiniai ir literatūra (apimtis neribojama). Šaltinių ir literatūros abėcėlinis sąrašas su išsamiais archyviniais ar bibliografiniais duomenimis.

  Pastaba:

  Darbas privalo būti parašytas sklandžia lietuvių kalba, be klaidų, 12 dydžio šriftu, 1,5 eilučių intervalu.

  Rašant darbą rekomenduojama vadovautis VDA leidyklos parengtu publikacijų rengimo aprašu, http://leidykla.vda.lt/download//publikaciju_rengimo_principai.pdf

  Vertinimas:darbas vertinamas balais (VDA studijų reglamentas, Nr. 10.2)

  Reikalaujamų žinių procentinė išraiška Balas Žodinis galutinio pažymio pavadinimas Vertinimo pasekmės
  95-100 10 Puikiai Teigiami įvertinimai
  85-94 9 Labai gerai
  75-84 8 gerai
  65-74 7 Pakankamai
  55-64 6 Patenkinamai
  50-54 5 Silpnai
  40-49 4 Nepakankamai Neigiami įvertinimai
  30-39 3 Blogai
  20-29 2 Labai blogai
  0-19 1 Visai blogai

  Darbo įvertinimas – vertinimo kriterijų aritmetinis vidurkis, jei visi balai teigiami. Bent vienas neigiamas balas reiškia, kad darbas vertinamas neigiamai.

  Vertinimo kriterijai:

  Turinys:

  1. Problemos formuluotės, tikslo ir objekto apibrėžimo ir uždavinių aiškumas

  2. Šaltinių ir literatūros aptarimo išsamumas

  3.Tyrimo metodų tinkamumas ir taikymo nuoseklumas

  4. Pavyzdžių pakankamumas

  5. Išvadų pagrįstumas

  Struktūra:

  6. Struktūros logiškumas, dėstymo nuoseklumas, darbo vientisumas

  7. Išvadų atitikimas darbo uždaviniams

  Pateikimas:

  8. Literatūros ir šaltinių citavimo korektiškumas

  9. Raštingumas: sklandumas, stiliaus tinkamumas, kalbos taisyklingumas, sąvokų tikslumas

  10. Darbo pateikimo terminų laikymasis

  Darbo įvertinimas (balų suma/10)