• Naujienlaiškis
 • Dailėtyra | Bakalauro studijos | Vilnius

  Dailėtyros studijų programos I kursinio darbo gairės

  Šis darbas skirtas vieno viešojoje erdvėje prieinamo meno kūrinio analizei ir interpretacijai, remiantis ankstesniais tyrimais ir šaltiniais. Darbas rašomas akademiniu stiliumi, korektiškai naudojant ir cituojant literatūrą.

  Studentas: vardas ir pavardė

  Pavadinimas: Trumpai suformuluojama tyrimo problema, jei reikia, pavadinimas patikslinamas paantraštėje

  Darbo vadovas: pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

  Vieta ir metai: darbo parengimo vieta ir metai

  Įžanga (1-2 lapai):

  Tyrimo problematika

  Tyrimo motyvai
  Tyrimo tikslas
  Tyrimo objektas
  Tyrimo uždaviniai
  (pastarieji turi anonsuoti dėstymo skyrius)
  Tyrimo ištekliai

  šaltiniai – t.y., medžiaga, kurią Jūs interpretuojate savo darbe
  literatūra – t.y., kitų autorių interpretacijos, kuriomis remiatės savo darbe
  Tyrimo metodai – pristatyti teorinį pagrindą ir jį redukuoti iki loginės klausimų sekos. Tie klausimai bus užduodami kiekvienam objektui ar jų grupėms.
  Tyrimo ribos – nurodomos ir pagrindžiamos tyrimo ribos.

  Dėstymas (6-8 lapai): skyriai, kurių pavadinimas ir turinys aiškiai siejasi su įžangoje išsikeltais uždaviniais ir metodais. Skyrių turinys – tai atsakymų, į išsikeltus uždavinius ir suformuluotus metodologinius klausimus paieška, interpretuojant šaltinius ir/ar remiantis kitų autorių tyrimais.

  Išvados (1-2 lapai): jose pateikiami kiekvieno, įžangoje išsikelto ir skyriuje išnagrinėto, uždavinio sprendimai.

  Darbo apimtis 10 – 12 lapų arba 18000 ženklų +/- 10 proc.

  Iliustracijos (apimtis neribojama). Pateikiamos sunumeruotos iliustracijos su paantraštėmis.

  Iliustracijų sąrašas (apimtis neribojama). Iliustracijų sąrašas su tiksliomis kilmės nuorodomis.

  Priedai (apimtis neribojama). Pateikiamos darbo autoriaus sudarytos lentelės, grafikai, schemos, statistiniai duomenys, autoriaus parengti šaltiniai ar jų ištraukos (pvz., apklausos, interviu), kiti darbo argumentaciją papildantys priedai.

  Šaltiniai ir literatūra (apimtis neribojama). Šaltinių ir literatūros abėcėlinis sąrašas su išsamiais archyviniais ar bibliografiniais duomenimis.

  Pastaba:

  Darbas privalo būti parašytas sklandžia lietuvių kalba, be klaidų, 12 dydžio šriftu, 1,5 eilučių intervalu. Apimtis – ne mažiau kaip 10 lapų arba 18000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (+/- 10%).

  Rašant darbą rekomenduojama vadovautis VDA leidyklos parengtu publikacijų rengimo aprašu, http://leidykla.vda.lt/download//publikaciju_rengimo_principai.pdf

  Vertinimas:darbas vertinamas balais (VDA studijų reglamentas, Nr. 10.2)

  Reikalaujamų žinių procentinė išraiška Balas Žodinis galutinio pažymio pavadinimas Vertinimo pasekmės
  95-100 10 Puikiai Teigiami įvertinimai
  85-94 9 Labai gerai
  75-84 8 gerai
  65-74 7 Pakankamai
  55-64 6 Patenkinamai
  50-54 5 Silpnai
  40-49 4 Nepakankamai Neigiami įvertinimai
  30-39 3 Blogai
  20-29 2 Labai blogai
  0-19 1 Visai blogai

  Darbo įvertinimas – vertinimo kriterijų aritmetinis vidurkis, jei visi balai teigiami. Bent vienas neigiamas balas reiškia, kad darbas vertinamas neigiamai.

  Vertinimo kriterijai:

  Turinys:

  1. Problemos formuluotės, tikslo ir objekto apibrėžimo ir uždavinių aiškumas

  2. Šaltinių ir literatūros aptarimo išsamumas

  3.Tyrimo metodų tinkamumas ir taikymo nuoseklumas

  4. Pavyzdžių pakankamumas

  5. Išvadų pagrįstumas

  Struktūra:

  6. Struktūros logiškumas, dėstymo nuoseklumas, darbo vientisumas

  7. Išvadų atitikimas darbo uždaviniams

  Pateikimas:

  8. Literatūros ir šaltinių citavimo korektiškumas

  9. Raštingumas: sklandumas, stiliaus tinkamumas, kalbos taisyklingumas, sąvokų tikslumas

  10. Darbo pateikimo terminų laikymasis

  Darbo įvertinimas (balų suma/10)