• Naujienlaiškis
 • Kostiumo dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Studentų pasiekimų vertinimo sistema

  Studijų pasiekimų vertinimo sistemą ir akademinių skolų likvidavimo tvarką apibrėžia Akademijos Studijų reglamentas.

  Egzaminų perlaikymo, apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo, akademinių skolų likvidavimo tvarka nusakyta Akademijos Studijų reglamente.

  Studijų rezultatai, studijų bei vertinimo metodai (ir strategijos) formuojant studijų programą ir atskirus studijų dalykus yra numatomi bendru studijų komiteto ir konkretaus dalyko dėstytojo sutarimu, atnaujinami pagal poreikį apibendrinant studijų rezultatus programos komiteto posėdžių ir dėstytojo sprendimu.

  Studentų rezultatų vertinimas. Vertinimo sistemos principai

  Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai siejasi su programos numatomais rezultatais. Vertinimo sistemos principai nuolatos aptariami katedros posėdžių metu prieš sesijas ir fakulteto tarybos posėdžiuose. Su vertinimo kriterijais studentai supažindinami semestro pradžioje. Programos vykdytojai studentų pasiekimų vertinimo principus formuoja remdamiesi LR įstatymais, VDA Studijų reglamentu ir studentų praktiniais poreikiais.

  Pagal VDA Studijų reglamentą, taikomos įvairios studentų rezultatų vertinimo formos, kurios priklauso nuo dalykų studijų srities, krypties, studijų formos ir metodo ypatumo. Vertinimo sistema remiasi šiais pagrindiniais principais:

  • pagrįstumu ir patikimumu
  • gebėjimų, žinių ir studijų nuoseklumo įvertinimu
  • nešališkumu, objektyvumu ir aiškumu
  • vertinimo atvirumo, kolegialumo ir konfidencialumo principu
  • kaupiamojo balo principu
  • grįžtamojo ryšio principu

  Žinioms, gebėjimams ir nuostatoms vertinti yra taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema.

  Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra projektų pristatymas, peržiūros (studijų krypties privalomųjų ir pasirenkamųjų praktinių dalykų) ir egzaminai (studijų krypties teorinių, bendrauniversitetinių privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų). Egzaminai vyksta pristatant savo kūrybinius darbus peržiūrose arba egzaminuojant raštu ir/ar žodžiu. Jeigu dalyko rezultatų vertinime taikomas kaupiamojo balo modelis, galimi tarpiniai atsiskaitymai (tarpinės peržiūros, testai, referatai ir kt.).

  Vertinimo kriterijai. Studijų programos profesinio lavinimo dalykų pasiekimų vertinimo sistema remiasi principais, tinkamais visapusiškai ir objektyviai įvertinti studentų pasiekimus. Galutinis vertinimo balas gaunamas naudojant kaupiamąjį balų principą, t.y. semestrinių peržiūrų dalyko balo procentas neturi viršyti 60% bendro dalyko įvertinimo, o 40% sudaro tarpinių užduočių vertinimai (tarpinių peržiūrų užduotys, kūrybinės dirbtuvės ir t.t.). Kiekvienas dalyko pasiekimų vertinimo balas susideda iš penkių dalių:

  1.(20%) – paruošiamasis darbas (medžiagos rinkimas, tikslo numatymas);

  2.(30%) – kūrybinis sprendimas (konceptualumas – idėja ir novatoriškumas);

  3.(30%) – techninis sprendimas (meninių ir techninių priemonių raiška);

  4.(10%) – ekspozicija ir pristatymas;

  5.(10%) – proceso eiga (užduočių atlikimo terminai, konsultavimosi pastovumas).

  Vertinimo sistema yra paremta kaupiamuoju principu, tad tarpinėje ir galutinėje peržiūrose vykdomi galutiniai vertinimai ir aptarimai. Kaupiamąjį vertinimą papildo formuojamasis vertinimo principas – tarpinėje peržiūroje ir studijų eigoje aptariami ir diskutuojami studento pasiekimų rezultatai, siekiant paskatinti ir motyvuoti studentus.

  Pasiekimų vertinimo kriterijai

  Pažymys ir trumpas pasiekimų apibūdinimas

  Trumpas kriterijų apibūdinimas

  10 (puikiai)

  Įvykdytas dalyko apraše pateiktas reikalavimų maksimumas. Puikūs, išskirtiniai, visapusiški praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Puikiai, išskirtinai kūrybiškai, originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia mados dizaino problemas.

  9 (labai gerai)

  Įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Tvirti, geri, visapusiški praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Originaliai ir nepriklausomai mąsto ir sprendžia mados dizaino problemas.

  8 (gerai)

  Įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Geresni nei vidutiniai praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Savarankiškai kūrybiškai mąsto ir sprendžia mados dizaino problemas.

  7 (pakankamai)

  Įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Pakankami praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios. Geba pakankamai kūrybiškai mąstyti ir spręsti mados dizaino uždavinius.

  6 (patenkinamai)

  Patenkinamai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios yra patenkinami. Patenkinamai kūrybiškai mąsto ir sprendžia mados dizaino uždavinius.

  5 (silpnai)

  Silpnai įvykdyti dalyko apraše pateikti reikalavimai. Studento praktiniai stilių interpretavimo ir kostiumo kūrimo gebėjimai ir teorinės projektavimo etapų žinios yra silpni. Silpnai kūrybiškai mąsto ir sprendžia mados dizaino uždavinius.

  4 (nepatenkinamai)

  Dalyko apraše numatyti reikalavimai neįvykdyti.