Vertinimo sistema

Žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams vertinti VDA taikoma dešimtbalė kriterinė procentinė vertinimo sistema.

Studijų rezultatų procentinė išraiška Galutinis pažymys Žodinis pažymio pavadinimas
95-100 10 Puikiai
85-94 9 Labai gerai
75-84 8 Gerai
65-74 7 Pakankamai gerai
55-64 6 Patenkinamai
50-54 5 Silpnai
40-49 4 Nepakankamai
30-39 3 Blogai
20-29 2 Labai blogai
0-19 1 Visai blogai

Atsiskaitymo tvarka

Už visus studijų dalykų programose numatytus semestro darbus atsiskaitoma semestro metu.

Studentams, dėl svarbių priežasčių (ligos, šeimyninių aplinkybių ir kt.) neatsiskaičiusiems už semestro darbus, nelaikiusiems įskaitų ir egzaminų nustatytu laiku ir pristačiusiems atitinkamus dokumentus, fakulteto dekanas nustato individualius atsiskaitymo terminus.

Egzaminų sesija vyksta pagal VDA studijų prorektoriaus patvirtintą tvarkaraštį ir susideda iš kursinių darbų peržiūrų ir teorinių dalykų įskaitų bei egzaminų.

Kursiniai

Kursiniai darbai vertinami dviem etapais:
1. fakulteto dekano patvirtintos komisijos katedrose analizuoja ir vertina studentų kursinius darbus
2. fakulteto taryboje aptariami peržiūrų rezultatai ir patvirtinami galutiniai įvertinimai.

Praktika

Mokomoji praktika yra sudėtinė rudens semestro dalis. Praktikos darbai vertinami tarpinių peržiūrų metu.
Akademinė skola už praktiką turi būti likviduota katedros vedėjo nurodytu laiku.