• Naujienlaiškis
 • Įstojusiems per papildomą priėmimą

  Sutarčių su pakviestaisiais per papildomą priėmimą į bakalauro, magistro ir vientisąsias studijas pasirašymas vyks rugpjūčio 22, 23 d. nuo 10 val. iki 16 val.

  Kvietimą studijuoti į bakalauro studijas gavęs stojantysis pasirašyti studijų sutarties turi vykti į tą Vilniaus dailės akademijos fakultetą, kuriame vykdoma pasirinkta studijų programa. Pakviestieji į magistrantūrą studijų sutartį pasirašyti gali tik Vilniuje.

  Vilniuje: Maironio g. 6, (202 kab.) tel.(8 5) 210 5432

  Kaune: Muitinės g. 4, tel. (8 37) 32 00 93

  Klaipėdoje: Daržų g. 18, tel.(8 46) 31 48 47

  Telšiuose: Muziejaus g. 29 a, tel. (8 444) 512 97


  Priimtieji į Vilniaus dailės akademiją priėmimo įforminimo metu moka registracijos mokestį – 40 Eur (pakviestieji į bakalauro studijas) arba 22 Eur (pakviestieji į magistro studijas).

  Įmokos mokėti nereikia, jeigu pakviestasis pagrindinio priėmimo metu pasirašydamas studijų sutartį ją jau buvo mokėjęs.

  Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – registracijos įmoka;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 40 Eur (pakviestiems į bakalauro studijas) arba 22 Eur (pakviestiems į magistro studijas).

  Registracijos mokesčio nemoka asmenys:

  gimę 1994 metais arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  kurių darbingumas yra 0–25 %.
  Šie asmenys turi pateikti dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata, kopijas.

  Priėmimo įforminimui pateikiami žemiau išvardintų dokumentų originalai ir kopijos (kopijos paliekamos):

  • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • 1 asmens fotonuotrauka (3x4 cm);
  • pakviestiesiems į bakalauro studijas - brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • pakviestiesiems į bakalauro arba magistro studijas - diplomas ir jo priedėlis;
  • registracijos mokesčio (40 Eur arba 22 Eur) kvito kopija;
  • dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius – jeigu jie reikalingi konkursiniam balui;
  • pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • visi kiti papildomi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas – tai įrodantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
  • tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatas.
  • bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos atlikimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų.